ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνητής συνεργασίας. 1998/Φ.0544_4_ΑΣ_309_Μ.4713 1998
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. 1998/Φ.0544_5_ΑΣ647_Μ.4731 1998
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 174/1963 (ΦΕΚ 37Α Ί30.3.1963) και προσαρμόσθηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με τα Π.Δ/τα 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α ), 498/1987 (ΦΕΚ 236 Α )[...]" 1995/2339 1995
Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής αρωγής σε αστικές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και άλλες διατάξεις. 1995/2358 1995
Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις. 1995/2362 1995
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για οικονομική συνεργασία. 1996/2377 1996
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κολομβίας για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 1996/2415 1996
Κύρωση Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ ενός και της Ουκρανίας, αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης αυτής. 1996/2427 1996
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λιθουανίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1997/2457 1997
Σύσταση Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και άλλες διατάξεις. 1997/2458 1997
Κύρωση της οπό 20.6.1997 Σύμβασης μεταξύ των εταιρειών “ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και “ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και του ως εκ τρίτου συμβληθέντος ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και άλλες διατάξεις. 1997/2528 1997
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/2536 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια. 1997/2540 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1996/363 1996
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. 1996/364 1996
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1998. 1998/148 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/231 1998
Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών. 1998/326 1998