ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΛΥΒΙΑΤΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1928
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Ελλάδα
Πολιτικό Κόμμα: [ΝΔ, Νέα Δημοκρατία, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός και διπλωμάτης


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της απόφασης 1546 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. 2004/Φ3210Α_13_ΑΣ995 2004
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1637(2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ιράκ. 2005/Φ.3210Α_45_ΑΣ1498 2005
Παράταση διάρκειας του Προγράμματος«Βοήθεια στο Σπίτι». 2012/1_14.06.2012 2012
Ρυθμίσεις θεμάτων δημοσίευσης οικονομικών εκθέσεων πιστωτικών ιδρυμάτων και θυγατρικών τους, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο χρηματοοικονομικό τομέα. 2012/1_29.05.2012 2012
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων κεφαλαιακής ενίσχυσης των πιστωτικών ιδρυμάτων», της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012», της Π[...]" 2012/4079 2012
Κύρωση της από 1 Ιουνίου 2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Καταβολή της ειδικής αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων σε όσους διορίζονται έφοροι των αντιπροσώπων της δικαστικής αρχής, δικαστικοί αντιπρόσωποι, γραμματείς των εφορευτικών επιτροπώ[...]" 2012/4086 2012
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση διάρκειας του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι». 2012/4087 2012
Κατάργηση και προαγωγή άμισθων προξενικών αρχών Ελλάδας στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2004/158 2004
~Ιδρυση Πρεσβειών Ελλάδας στη Μικρονησία και το Ρalau χωρίς τη δημιουργία θέσεων. 2004/196 2004
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών. 2004/214 2004
Σύσταση Προξενικού Γραφείου σε Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας και μεταβολή περιφέρειας αρμοδιότητας Προξενείου Νις. 2005/111 2005
Κύρωση τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης για την Ασφάλεια της Ανθρώπινης Ζωής στη Θάλασσα (SΟLΑS), 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση 69(69)/18.5.1998 της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). 2005/175 2005
Ίδρυση-κατάργηση προξενικών αρχών και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών και προξενικού γραφείου. 2005/27 2005
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Γραφείο Συνδέσμου Πρίστινας. 2005/42 2005
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). 2005/60 2005
Τροποποίηση του άρθρου 2 παράγραφος Α4 του π.δ. 116/2002 και κατάργηση του εισπραττομένου για το έντυπο αυτοκόλλητης θεώρησης ποσού. 2005/90 2005
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βίλνιους. 2006/10 2006
Σύσταση πάγιας προκαταβολής στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Ρίγα 2006/11 2006
Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978», η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 2012/79 2012