ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΕΛΕΚΟΥΚΙΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ532_Μ.5150 2001
Έγκριση πρακτικού 4ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα 9.7.1999). 2001/Φ.0544_4_ΑΣ690_Μ.5032 2001
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘΜ. 2495/28.5.2002 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2458/1.3.2000). ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 2002/1_05.06.2002 2002
Έγκριση προγράμματος για την πολιτιστική εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2001 - 2004 (Αμμάν, 4.7.2001). 2002/Φ.0544_3_ΑΣ658_Μ.5300 2002
Έγκριση του Προγράμματος για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων . της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας κατά τα έτη 2002-2005 (Αθήνα, 10.4.2002) 2002/Φ.0544_4_ΑΣ421_Μ.5389 2002