ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Π.Δ. 405/1998 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την Οδηγία 97/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1997» (Α~ 285), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με το[...]" 2003/293 2003
Τροποποίηση Π.Δ. 138/2001 (ΦΕΚ 120 Α΄) «Άδειες του προσωπικού του Λιμενικού Σώματος». 2003/308 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2002/25/ΕΚ της Επιτροπής της 5ης Μαρτίου 2002 κα[...]" 2003/309 2003
Εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής των υπηρεσιών στις θαλάσσιες μεταφορές σε συμμόρφωση προς τον Κανονισμό (ΕΟΚ) 3577/92 του Συμβουλίου. 2003/344 2003
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. 2003/345 2003
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1997 (Α΄ 90), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του από τα Π.Δ. 16/1999 (Α΄ 9) και 233/2001 (Α΄ 175), σύμφωνα με την Οδηγία 2001/ 106/ΕΚ του Συμβουλίου της 19/12/2001, αναφορικά με τον έλεγχο των υπό ξένη σημαία πλοίων από[...]" 2003/346 2003
Τροποποίηση - συμπλήρωση του ΠΔ 190/2003 (ΦΕΚ 145 Α΄/12.6.2003) «Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις του στρατιωτικού προσωπικού Λιμενικού Σώματος στο εσωτερικό και μεταθέσεις του στο εξωτερικό». 2004/108 2004
Περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος αλιευτικών πλοίων που εκτελούν πλόες εσωτερικού. 2004/16 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Τροποποίηση των Π.Δ/των 394/86 Ειδικά προσόντα υποψηφίων για απόκτηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας υπηρεσίας διαμερισμάτων και παρεχόμενο δικαίωμα υπηρεσίας στα εμπορικά πλοία ( Α΄ 176) και 133/2000 Σύσταση διπλώματος Προϊστάμενου Αρχιθαλαμηπόλου[...]" 2004/27 2004
Τροποποίηση των π.δ. 32/2002 (Α 34) και 56/2002 (Α 49). 2004/35 2004
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...]" 2004/50 2004
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) 74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. 2004/56 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Κέρκυρας και Ζακύνθου. 2004/63 2004
Σύσταση Περιφερειακών Σταθμών Πρόληψης και Καταπολέμησης της Ρύπανσης της θάλασσας στις Λιμενικές Αρχές Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου, Μυτιλήνης, Θήρας, Λαυρίου, Πρέβεζας και Σάμου. 2004/64 2004
Σύσταση διπλώματος Προϊσταμένου Οικονομικού Αξιωματικού Εμπορικού Ναυτικού, ειδικά προσόντα υποψηφίων για την απόκτησή του, παρεχόμενο από αυτό δικαίωμα υπηρεσίας στα πλοία, τροποποίηση του β.δ. 70/1971 (Α 32) όπως έχει τροποποιηθεί με το π.δ. 586/19[...]" 2004/78 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Ν. Σάμου. 2004/96 2004
Αναδιάρθρωση των θέσεων προσωπικού του Λιμενικού Ταμείου Νομού Μεσσηνίας. 2004/97 2004