Κ. ΔΟΥΣΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Κ. ΔΟΥΣΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. 1992/1_03.08.1992 1992
Έγκριση Πρωτοκόλλου Διαβουλεύσεων μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Μόσχα, 7.11.1992. 1993/Φ.0544_3_Αο738_Μ.4196_9_ 1993
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο-Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966 Κάιρο, 10.6.1992. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ497_Μ.4176_5_ 1993
Έγκριση Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας. Τύνις 31.10.1992. 1993/Φ.0544_4_ΑΣ706_Μ4194 1993
Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89. 1992/236 1992
(1) Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων. 1992/312 1992
Οργάνωση - Λειτουργία - Αρμοδιότητες του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων (Κ.Ε.Ε.Λ.). 1992/358 1992
Έγκριση εισαγωγής εκ του εξωτερικού ενός αεροσκάφους και των εις αυτό προσαρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, από την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.». 1992/381 1992
Εφαρμογή Αποφάσεως 787 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών της 16.11.1992. 1993/211 1993
Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 1730/87 (Α 145) και του Π.Δ. 25/88 (Α/10) σε συμμόρφωση προς τα άρθρα 52 επ. και 221 της Συνθήκης της ΕΟΚ. 1993/234 1993
Τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 710/1977 «περί ξεναγών» (ΦΕΚ Α283/27.9.1977) σε συμμόρφωση προς το άρθρο 59 της Συνθήκης ΕΟΚ, σχετικά με την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών. 1993/273 1993
Κέντρο Κληρονομικών Νόσων Αίματος (Κ.Κ.Ν.Α.). 1993/283 1993
Συμπλήρωση - τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). 1993/299 1993
Συμμόρφωση προς ορισμένες διατάξεις της οδηγίας 90/ 232 ΕΟΚ για την προσέγγιση των νομοθεσιών των Κρατών Μελών σχετικά με την ασφάλιση αστικής ευθύνης που προκύπτει από την κυκλοφορία αυτοκινήτων οχημάτων. 1993/314 1993
(1 ) Εφαρμογή Αποφάσεως 733 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 23 Ιανουαρίου 1992. 1993/334 1993
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). 1993/335 1993
Ίδρυση και Λειτουργία του «Εθνικού Κέντρου Έρευνας, Πρόληψης και θεραπείας του Σακχαρώδη Διαβήτη και των Επιπλοκών του». 1993/339 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/421 1993
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. 1993/77 1993