ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΛΤΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού ΣυμβουλίουΕξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/21_19-7-2012 2012
Παράταση της θητείας των μελών της προβλεπόμενης στις 7/28-2-2012 και 9/8-3-2012 Πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου προσωρινής ενιαίας Διοικούσας Επιτροπής και ανακαθορισμός της μηνιαίας αποζημίωσής τους. 2012/22_24-7-2012 2012
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε με την ΠΥΣ 6/2010 (Α΄ 25). 2012/28_13-8-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.) 2012/29_28-8-2012 2012
Καθορισμός των θέσεων Ειδικών Συμβούλων - Ειδικών Συνεργατών, Μετακλητών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων με απόσπαση στο Πολιτικό Γραφείο του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. 2012/34_12-9-2012 2012
.Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 2012/35_19-9-2012 2012
Τροποποίηση της 7/2011 Π.Υ.Σ. «Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών» (Α΄102). Ανάθεση καθηκόντων γραμματειακής υποστήριξης. 2012/39_12-12-2012 2012
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2012/40_31-12-2012 2012
Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.). 2013/12_8-7-2013 2013
Έγκριση Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε (Δ.Ε.Η. Α.Ε). 2013/15_24-7-2013 2013
Αποδοχή παραίτησης του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου - Δυτικής Μακεδονίας, απαλλαγή από τα καθήκοντά του και διορισμός νέου Γενικού Γραμματέα στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας. 2013/26_27-8-2013 2013
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. 2013/27_19-9-2013 2013
Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.). 2013/28_24-9-2013 2013
Τροποποίηση της 12/8-7-2013 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Ανασύνθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας (Κ.Υ.Σ.Ε.Α.)» (Α΄ 159). 2013/32_1-11-2013 2013
Παράταση της ισχύος της 33/2006 Π.Υ.Σ. «Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα». 2013/35_18-12-2013 2013
Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βιομηχανική Πολιτική. 2014/5_14-2-2014 2014
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 2014/6_17-2-2014 2014
Συνυπογραφή από το Ελληνικό Δημόσιο του Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. 2014/7_27-2-2014 2014
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαίων απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή των έργων: (α) Οδικός Άξονας Θεσσαλονίκης – Κιλκίς – Δοϊράνης[...]" 2014/8_11-3-2014 2014
Ειδική Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου για την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων, των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων ακινήτων για την κατασκευή του έργου «ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΤΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΥΤΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΒΟΡΡΑ-[...]" 2014/9_27-3-2014 2014