ΔΗΜ. ΜΗΛΙΑΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΔΗΜ. ΜΗΛΙΑΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_14.12.2004 2004
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_30.11.2004 2004
Χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με ποσό μέχρι εκατόν τριάντα εκατομμυρίων Ευρώ (130.000.000 6) για πληρωμή προκαταβολών στους βαμβακοπαραγωγούς περιόδου 2004-2005, έναντι των οριστικών πληρωμών. 2005/1_28.04.2005 2005
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2006/1_27.04.2006 2006
Σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και τηςΑΤΕ ΒΑΝΚ. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 2007/1_18.04.2007 2007
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2001/40/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 (ΕΕ L 149) για την αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών. 2004/214 2004
Θέσπιση κυρώσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 2182/2004 του Συμβουλίου, της 6ης Δεκεμβρίου 2004, σχετικά με τα μετάλλια και τις μάρκες που προσομοιάζουν με τα κέρματα ευρώ. 2005/221 2005
Μετάταξη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας σε Κεντρικό Λιμεναρχείο. 2005/62 2005