Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ρ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση των άρθρων 1 και 2 του Π.Δ. 164/77 «Περί του Οργανισμού του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου» (ΦΕΚ 53/Α/1977). 2002/284 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Προεδρικού Διατάγματος 266/89 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 127/Α), όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ.154/91 (61/Α), 363/92 (184/Α) και 120/2001 (108/Α). 2002/302 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 276/2001 «Συμμετοχή στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου» (Α~ 196). 2002/348 2002
Υπαγωγή στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφαλίσεως Ασθένειας Προσωπικού Τραπεζών Πίστεως, Γενικής και Αμέρικαν Εξπρές του προσωπικού της Τράπεζας ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. 2002/86 2002
Τροποποίηση του Π.Δ. 266/1989 «Οργανισμός του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων» όπως τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 154/1991 και 363/1992, με αναδιοργάνωση του 3ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας και 6ου Νοσοκομείου ΙΚΑ Αθήνας. 2003/144 2003
Συμπλήρωση του άρθρου 5 του Π.Δ/τος 67/2000 «Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α΄ 58)». 2003/149 2003
Σύσταση κλάδου ΠΕ Πληροφορικής και μεταφορά μιας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΥΕ Καθαριότητας στον κλάδο ΠΕ Πληροφορικής (ειδικότητας Επιστήμης των Υπολογιστών) στο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (ΤΕΑΕΙΓΕ). 2003/162 2003
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ/τος 19/1988 (Α, 7). 2003/172 2003
Τροποποίηση του εδαφ.γ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Π.Δ/τος 948/1977 Περί οργανώσεως συγκροτήσεως λειτουργίας και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του ΤΕΒΕ, (Α 322) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ/γμα 185/ 1987(Α΄ 90) και με το Π.Δ/γμα 71/1992 (Α΄ 35). 2003/187 2003
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε θέσεις και ειδικότητες προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 2003/21 2003
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003