ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1996/1_23.04.1996 1996
Ορισμός νέας προθεσμίας για τη διαβίβαση και επικύρωση των καταστάσεων του άρθρου εβδόμου του Νόμου 1879/1990 κατά τις βουλευτικές εκλογές της 22ας Σεπτεμβρίου 1996. 1996/1_12.09.1996 1996
Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 18ης Νοεμβρίου 1996, πρόσθετες ρυθμίσεις για την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. 1997/2471 1997
Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών. 1995/394 1995
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του Β.Δ/τος 20/23.12.59 «περί εφαρμογής Ν. Δ/τος 3868/1958 περί συστάσεως Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών», όπως αυτές Ίσχυσαν μετά την τροποποίηση τους με το άρθρο μόνο του Π.Δ. 216/94 ([...]" 1995/440 1995
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 377/1993 σχετικά με τις μηχανές σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες του Συμβουλίου 93/44/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ. 1996/18 1996
Τροποποίηση του Β.Δ. 207/31.3.65 «Περί συστάσεως Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της ΕΤΒΑ» (Α 52). 1996/3 1996
(1) Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1997. 1997/107 1997
Σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Διοικητή της ΑΤΕ Α.Ε. 1997/125 1997
Τροποποίηση του από 13-9/7.11.1959 Β. Δ/τος «περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» (Α 243)». 1997/26 1997
Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο. 1997/320 1997
Σύστημα μεταθέσεων των υπαλλήλων του Εθνικού Οργανισμού Καπνού (Ε.Ο.Κ.) με αντικειμενικά κριτήρια. 1997/347 1997
Ίδρυση Σχολής Επιστημών Αγωγής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1998/32 1998
Αλιεία οστράκων. 1998/86 1998
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1998/92 1998