Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α. ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Παράταση της διάρκειας της Τράπεζας της Ελλάδος 1992/2010 1992
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ αυτήν Πρωτόκολλα) και τον Πρωτοκόλλου σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρε[...]" 1992/2029 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. 1992/2033 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. 1992/2034 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, και -της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της[...]" 1992/2035 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας αφ ενός και: -του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, και -της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ ετέρου, λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτο[...]" 1992/2036 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Τροποποίηση του Ν. 813/1978 «Περί εμπορικών και άλλων τινών κατηγοριών μισθώσεων» και άλλες διατάξεις. 1992/2041 1992
Κύρωση Σύμβασης διεθνούς εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας που κινδυνεύουν να εξαφανισθούν με τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ αυτής. 1992/2055 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Αναγνώριση του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου ως Ελληνικού Επιμελητηρίου. 1992/18 1992
Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή. 1992/226 1992
Περί 1) προσαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας για τις Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης, προς τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 75 του Ν. 1969/91, 2) πόρων λειτουργίας του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 1992/227 1992
Αύξηση του αριθμού των Ορκωτών Λογιστών. 1992/233 1992
Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανωτάτης Τιμής Καταναλωτή, τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ. 1992/76 1992
Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/152 1993
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993