ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Καλαμπάκα
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διάθεση Οπλιτών Πτυχιούχων Ιατρικής ή Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής σε περιφερειακά ιατρεία ή κέντρα υγείας ή αγροτικά κτηνιατρεία. 2003/245 2003
Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V. 2003/257 2003
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 [...]" 2003/42 2003
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγί[...]" 2003/43 2003
Για τη θέσπιση συστήματος αναγνώρισης των προσόντων σχετικά με τις επαγγελματικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τις οδηγίες ελευθέρωσης, καθώς και μεταβατικών μέτρων, και για τη συμπλήρωση του γενικού συστήματος αναγνώρισης των διπλωμάτων, σε συ[...]" 2003/69 2003
Περιορισμός της συναρμοδιότητας του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. 2004/103 2004