Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Φ.0544/ΑΣ 56/Μ. 4244 Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ. 1998/1_28.04.1998 1998
Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ 1998/Φ.0544_ΑΣ811_Μ.4244. 1998
Για την «Κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 1994 Τροποποιητικής Σύμβασης και των παραρτημάτων 1,2 και 3 αυτής μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ ενός και της Κοινοπραξίας Ολυμπιακό Μετρό αφ ετέρου για το έργο Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γ[...]" 1994/2274 1994
Αποκρατικοποίηση της επιχείρησης «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. 1995/2302 1995
Συγχώνευση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Λιπασμάτων (Τ.Ε.Α.-Π.Ε.Λ.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. - Τ.Ε.Α.Μ.) και ρύθμιση άλλων θεμάτων κοινωνικής ασφάλισης. 1995/2335 1995
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία σε θέματα ασφάλειας. 1997/2463 1997
Θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 1997/2465 1997
Κύρωση Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 1997/2482 1997
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. 1997/2531 1997
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/2536 1997
Τροποποίηση της κείμενης νομοθεσίας για τα γεωργικά και κτηνιατρικά φάρμακα, ρύθμιση χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλες διατάξεις. 1997/2538 1997
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις 1997/2552 1997
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. 1998/2612 1998
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. 1998/2622 1998
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. 1998/2641 1998
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 1998/2647 1998
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 335/93 (ΦΕΚ 143/Α/ 2.9.93) που αφορά τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή με αέρια καύσιμα, ως προς την επίθεση και τη χρήση της σήμανσης «CΕ», σύμφωνα με την Οδηγία 9[...]" 1995/59 1995
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. 1998/151 1998