Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ι. ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 1992/2012 1992
Αποδοχή τροποποιήσεων του Κεφαλαίου Ι τον Παραρτήματος της διεθνούς σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπινής ζωής εν θαλάσση, 1974» και άλλες σχετικές διατάξεις 1992/2013 1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την προστασία των φυτών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (F.Α.Ο.). 1992/2014 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία των ζώων συντροφιάς. 1992/2017 1992
Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. 1992/2019 1992
Ταμείο διαχείρισης πιστώσεων για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων και άλλες διατάξεις. 1992/2021 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. 1992/2034 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Αύξηση των συντάξεων και άλλες ασφαλιστικές διατάξεις. 1992/2042 1992
Για την κύρωση τον καταστατικού διεθνούς ομάδας μελετών για το χαλκό. 1992/2044 1992
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ανθρακα και Χάλυβα αφ ενός και του Βασιλείου της Σουηδίας αφ ετέρου, ως και του δεύτερου [...]" 1992/2047 1992
Για την κύρωση της Διεθνούς Γιούτας και των ειδών από γιούτα 1992/2048 1992
Ρύθμιση επαγγέλματος ειδικού τεχνικού προθετικών και ορθωτικών κατασκευών και λοιπών ειδών αποκατάστασης και άλλες διατάξεις. 1992/2072 1992
Ανάληψη και άσκηση δραστηριότητας πιστωτικών ιδρυμάτων και άλλες συναφείς διατάξεις. 1992/2076 1992
Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. 1992/2077 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και το[...]" 1992/2103 1992
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. 1992/130 1992
Κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας Εθελοντικών Πυροσβεστικών Σταθμών και Κλιμακίων. 1992/32 1992
Σύσταση στο Υπουργείο Γεωργίας Γενικής Γραμματείας Ζωικής και Αλιευτικής Παραγωγής, Κτηνιατρικής; Γεωργικών Εφαρμογών και Έρευνας, τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187)». 1992/35 1992