ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 35/1995 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα...» (Α΄ 31), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ και εκτέλεση της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής. 2002/157 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 308/2000 (Α΄ 252) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων…», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/15/ΕΚ και 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτέλεση των [...]" 2002/170 2002
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 56/1995 (Α~ 45) «Συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 92/46/ΕΟΚ και 92/47/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί των υγειονομικών κανόνων που διέπουν την παραγωγή και εμπορία γάλακτος και προϊόντων με βά[...]" 2002/252 2002
Τροποποίηση του Μέρους Α΄ του Π.Δ/τος 119/1997 (Α΄ 108) σχετικά με τους όρους υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές και τις εισαγωγές νωπών κρεάτων πουλερικών από τρίτες χώρες σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/89/ΕΚ του Συμβουλίου. 2002/299 2002
Δασικό πολλαπλασιαστικό υλικό, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 1999/105/Ε.Κ. 2003/17 2003
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2003/215 2003
«Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 1999/74/Ε.Κ. του Συμβουλίου και 2002/4/ΕΚ της Επιτροπής. 2003/216 2003
Ίδρυση και λειτουργία των ζωολογικών κήπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 1999/22/ΕΚ του Συμβουλίου. 2004/98 2004