ΑΘ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΘ. ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) 1995/Φ.0544_5_ΑΣ499_Μ.4489 1995
Έγκριση του Προγράμματος για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Φινλανδίας». Ελσίνκι, 20.5.1998. 1998/Φ.0544_5_ΑΣ551_Μ.4824 1998
Ίδρυση νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τροποποίηση διατάξεων για την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια και άλλες διατάξεις. 1994/2218 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για τη συνεργασία στην επιστήμη και την τεχνολογία. 1994/2230 1994
Οργανισμός Ανέγερσης Νέου Μουσείου Ακρόπολης και άλλες διατάξεις. 1994/2260 1994
Κύρωση της Συμφωνίας για μορφωτική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως του Κράτους του Ισραήλ. 1994/2267 1994
Κύρωση Συνθήκης μεταξύ: του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας της Ιρλανδίας, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Μεγ[...]" 1994/2272 1994
Για την «Κύρωση της από 18 Οκτωβρίου 1994 Τροποποιητικής Σύμβασης και των παραρτημάτων 1,2 και 3 αυτής μεταξύ της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ Α.Ε. αφ ενός και της Κοινοπραξίας Ολυμπιακό Μετρό αφ ετέρου για το έργο Υπόγειος Σιδηρόδρομος Πρωτεύουσας (ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ), Γ[...]" 1994/2274 1994
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά συνημμένου Πρωτοκόλλου. 1995/2279 1995
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία. 1995/2305 1995
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου 1995/2306 1995
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. 1995/2310 1995
Κύρωση Συμφωνίας της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ουκρανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων και άλλες διατάξεις. 1995/2317 1995
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 1995/2319 1995
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε σε ενιαίο κείμενο με το β.δ. 174/1963 (ΦΕΚ 37Α Ί30.3.1963) και προσαρμόσθηκε προς το Κοινοτικό Δίκαιο με τα Π.Δ/τα 409/1986 (ΦΕΚ 191 Α ), 498/1987 (ΦΕΚ 236 Α )[...]" 1995/2339 1995
Καθορισμός ορίου ηλικίας προς διορισμό μουσικών σε θέσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). 1994/214 1994
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1994/278 1994
Καταστατικό του «Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας». 1994/311 1994
Σύσταση θέσεως Μορφωτικού Συμβούλου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στη Μόσχα 1995/210 1995
Σύσταση Ειδικού Γραφείου στο Υπουργείο Πολιτισμού. 1995/302 1995