ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΛΕΩΝΙΔΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person