ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθορισμός μηνιαίας εισφοράς υπέρ Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων (ΕΤΥΑΠ). 2002/260 2002
Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2002/92 2002
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 598/76 «Περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας. 2003/259 2003
Τροποποίηση του άρθρου 2 του καταστατικού του Επικουρικού Ταμείου Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων και αναπροσαρμογή του προβλεπόμενου από το Π.Δ/γμα 73/92 συντελεστή που λαμβάνεται υπόψη στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος. 2003/39 2003
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται απο το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 2003/70 2003
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Αεροπορικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.Π.Α.Ε.) στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (Ε.Τ.Ε.Α.Μ.). 2004/34 2004
Τροποποίηση άρθρου 1 του καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 2004/52 2004