Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ε. ΠΑΠΑΖΩΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. 1999/Φ.0544_11_ΑΣ510_Μ.5008 1999
Έγκριση Προγράμματος Μορφωτικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για τα έτη 1999 - 2000 - 2001. (Μαδρίτη, 22.12.1998). 1999/Φ.0544_2_ΑΣ95_Μ.4936 1999
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». 1999/Φ.0544_3_ΑΣ47_Μ.4922 1999
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) 1999/Φ.0544_5_ΑΣ540_Μ.4846 1999
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννοήσεως σχετικά με την τριμερή συνεργασία μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. 1999/2700 1999
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας αφετέρου. 1999/2708 1999
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. 1999/2741 1999
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. 1999/2742 1999
Κύρωση της Συμφωνίας οπτικοακουστικών συμπαραγωγών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά. 1999/2748 1999
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ ετέρου. 1999/2749 1999
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουκρανίας για εκπαιδευτική, επιστημονική και πολιτιστική συνεργασία. 1999/2751 1999
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικό με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. 1999/2755 1999
Κύρωση της από 24 Σεπτεμβρίου 1999 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων των σεισμών επί της εξεταστικής διαδικασίας σχολικών μονάδων Γυμνασίου, Ενιαίου Λυκείου, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών και Λυκείων Μέσης Τεχνικής Επαγγελ[...]" 1999/2767 1999
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ ετέρου. 1999/2770 1999
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. 1999/2775 1999
Κύρωση της Συμφωνίας για την ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ ενός και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας αφ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. 2001/2903 2001
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. 2001/2928 2001
Κύρωση του πρωτοκόλλου του έτους 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1969 «περί Αστικής Ευθύνης συνεπεία ζημιών εκ ρυπάνσεως υπό πετρελαίου, 1969 και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων». 1995/197 1995
Αποδοχή των πρωτοκόλλων των ετών 1976 και 1992 για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης του 1971, αναφορικά με την Ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου Αποζημίωσης Ζημιών Ρύπανσης από Πετρέλαιο. 1995/270 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 1999/301 1999