ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΟΙΒΟΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Σητεία
Πολιτικό Κόμμα: [Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, ΠΑ.ΣΟ.Κ., ΠΑΣΟΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση της παρ. 1 εδάφιο β του άρθρου 13 του Καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Βέροιας. 1994/27 1994
Τροποποίηση διατάξεων του Β.Δ. 160/1970 (ΦΕΚ 44Α) Περί Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (ΤΑΛΣ). 1994/283 1994
Συμμετοχή του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.) στις δαπάνες λειτουργίας Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 1994/328 1994
Συγχώνευση τουΤαμείου ΕπικουρικήςΑσφαλίσεως Υπαλλήλων Εθνικού Οργανισμού Καπνού στον Ειδικό Τομέα Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργούν στο ΙΚΑ (ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ). 1994/329 1994
Αντικατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 14 του καταστατικού του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού ΟΤΕ (Β.Δ. 502/ 1963 Α142). 1994/345 1994
Κανονισμός Λογιστικής και Οικονομικής Οργανώσεως και λειτουργίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως και Πρόνοιας Προσωπικού Ελληνικής Ραδιοφωνίας - Τηλεόρασης και Τουρισμού. 1994/375 1994
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1994/376 1994
(1 ) Τροποποίηση άρθρου 11 και άρθρου 19 του Καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού Ο.Τ.Ε. 1995/113 1995
Τροποποίηση της παρ. α του άρθρου 16 του από 483/ 11.6.1966 Β. Δ/τος «περί συστάσεως Ταμείου Αρωγής Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος». 1995/114 1995
(1 ) Χορήγηση των παροχών του Κλάδου Ασθένειας και Μητρότητας του Ταμείου Ασφαλίσεως Εμπόρων στους ασφαλισμένους του που ρυθμίζουν σε δόσεις τις οφειλόμενες εισφορές. 1995/116 1995
Αύξηση του ποσού που καταβάλλεται από το Ταμείο Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών, για έξοδα κηδείας. 1995/117 1995
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση υπουργικών αποφάσεων σε θέματα αρμοδιότητος Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1995/184 1995
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 4 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Αθηνών. 1995/273 1995
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ Βοηθήματος του παρεχομένου από τον Κλάδο Πρόνοιας του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εκπροσώπων και Υπαλλήλων Εργατικών Επαγγελματικών Οργανώσεων στους υπαλλήλους του. 1995/279 1995
Αύξηση του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1995/280 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικαστικών Επιμελητών. 1995/286 1995
Εξαίρεση φορέα από τις διατάξεις του Ν. 2286/95 1996/185 1996
Τροποποίηση του Π.Δ. 88/1998 «Καθιέρωση εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς» (Α’ 82). 1999/100 1999
Ρύθμιση θεμάτων των υπαλλήλων που προβλέπεται να μεταταγούν στο Πυροσβεστικό Σώμα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2612/1998. 1999/164 1999
Αναπροσαρμογή του ανωτάτου ορίου του εφάπαξ βοηθήματος που παρέχεται από το Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων στους ασφαλισμένους υπαλλήλους του. 1999/42 1999