Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ν. ΦΑΡΜΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 251/93 (ΦΕΚ 111/Α/93). 1994/354 1994
Αντικατάσταση και έγκριση του Οργανισμού της Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής που λειτουργεί στο Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ. 1995/371 1995
(1 ) Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. 1995/411 1995
Σύσταση Υπηρεσίας Μηχανογράφησης και θέσεων Προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 1996/178 1996
Προσθήκη διατάξεων στο άρθρο 24 του Π.Δ/τος 598/1976 (ΦΕΚ 218 Α), περί «Εγκρίσεως Κανονισμού, λειτουργίας των παρά τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Πρόνοιας και Ασθένειας». 1996/201 1996
Ένταξη των Δικολάβων στην Α τάξη Αμίσθων του Ταμείου Νομικών. 1996/240 1996
Τροποποίηση του Κανονισμού Κλάδου Υγείας του Ταμείου Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων. 1996/99 1996
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Νομικών σχετικά με τις δαπάνες διαδικασίας των Υγειονομικών Επιτροπών και αποζημίωσης των μελών που τις απαρτίζουν. 1997/117 1997
Τροποποίηση (συμπλήρωση) της παρ. 2 του άρθρου 23 του καταστατικού του Ταμείου Ασφάλισης Εμπόρων (Τ.Α.Ε.). 1997/293 1997
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Δικηγόρων Κατερίνης. 1997/294 1997
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ειδικού Λογαριασμού Προνοίας Προσωπικού ΙΚΑ. 1997/295 1997
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. που εποπτεύονται από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1998/328 1998
Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γε[...]" 2001/275 2001
Σύσταση κλάδου και μεταφορά θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Συντάξεων Εφημεριδοπωλών και Υπαλλήλων Πρακτορείων. 2001/43 2001
Οργανισμός του Ταμείου Σύνταξης και Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ). 2003/326 2003
Σύσταση θέσεων ερευνητών σε Κέντρα ~Ερευνας Ακαδημίας Αθηνών. 2004/18 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). 2004/26 2004
Περί τροποποιήσεως του Π.Δ. 351/1991 (121Α΄). 2004/6 2004
Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. 2004/89 2004