ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Γεράκι_Λακωνίας
Πολιτικό Κόμμα: [ΝΔ, Νέα Δημοκρατία, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων των άρθρων 51, 63, 65, 66 και 67 του Ν. 1541/1985 κΑγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις» (ΦΕΚ Α΄ 68). 1990/1_17.07.1990 1990
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση µετατασσοµένων στα Πανεπιστήµια Αθηνών και Μακεδονίας Οικόνοµικών και Κοινωνικών Επιστηµών. 1990/246 1990
Τροποποΐηση διατάξεων του Ν. 4ΑΑΟΊ /] 966 «περί ασφαλίσεως του προσωπικού της Δηµοσίας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισµού (Α, 1990/263 1990
] Ρύθµιση θεµάτων που αφορούν την χατάργηση του ΣΕΠΤΑ Σώµατος Πραγµατογνωµόνων Τροχαίων Ατυχηµάτων. . 1991/11 1991
Τροποποίηση των διατάξεων των άρθρων 5. ό και 15 παρ. 2 του χαταστατικού του Ταµείου Προνοίας Δικηγόρων Χίου. 1991/340 1991
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄). 2004/128 2004
Αναπροσδιορισμός των αρμοδιοτήτων του Κεντρικού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Διοικητικού Προσωπικού (ΚΥΣΔΙΠ), των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Διοικητικού Προσωπικού (ΠΥΣΔΙΠ) και του τρόπου λειτουργίας αυτών. 2004/182 2004
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών» των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Ν[...]" 2004/234 2004
Σύσταση Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Τμήματος Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες (Α.ΜΕ.Α.) στην Κεντρική Υπηρεσία (Κ.Υ.) του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Ε.Π.Θ.). 2005/259 2005
Τροποποίηση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/Α΄). 2005/64 2005
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». 2006/105 2006
Οργάνωση και λειτουργία του Ινστιτούτου Νεολαίας. 2006/129 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας Τεχνικός Περιελίξεων Ηλεκτρικών Μηχανών του Τομέα Ηλεκτρολογίας, [...]" 2006/147 2006
Επαγγελματικά δικαιώματα των κατόχων διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης, της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων» του τομέα Μηχανολογίας, των Ινστιτού[...]" 2006/148 2006
Όργανα και διαδικασία πειθαρχικής δίωξης εκπαιδευτι­κού προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 2006/47 2006
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση των άρθρων 3,7 και 8 του π.δ. 136/1997 περί Οργανισμού Διοικητικών Υπηρεσιών της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων. 2006/53 2006
Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου. 2006/60 2006
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Αξιολόγηση των μαθητών της Α΄ τάξης του Επαγγελματικού Λυκείου. 2007/71 2007