ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person