ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person