ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΔΡΕΟΥΛΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάργηση των Σχολών Επιστημών Υγείας και Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 2004/247 2004
Τροποποίηση του Π.Δ. 354/2002 Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πάτρας (ΦΕΚ Α. 298). 2004/248 2004
Σύσταση Μονάδων Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και σε εποπτευόμενους φορείς του. 2005/13 2005
Τροποποίηση του π.δ. 11/2004 «Οργανισμός Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας» (Α6). 2005/132 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 47/1996 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» (Α΄ 33). 2005/206 2005
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 188/1996 «Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου» (Α΄ 146). 2005/26 2005
Σύσταση στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Διεύθυνσης Ποιότητας και Αποδοτικότητας και Αυτοτελούς Γραφείου Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες. 2006/104 2006
Σύσταση Τμήματος Ποιότητας και Αποδοτικότητας - Άσκηση Αρμοδιοτήτων Διευκόλυνσης Ατόμων με Αναπηρίες στο Υπουργείο Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής. 2006/115 2006
Τροποποίηση του π.δ. 360/1992 «Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.)» (ΦΕΚ Α΄ 183) - Σύσταση και αναδιάρθρωση κλάδων και θέσεων μονίμου πολιτικού προσωπικού στην Ε.Υ.Π. 2006/163 2006
Κατάργηση της Γενικής Διεύθυνσης Εγγειοβελτιωτικών Έργων και Γεωργικών Διαρθρώσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 2006/210 2006
Σύσταση Υπηρεσιών Προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες στον Οργανισμό Εργατικής Εστίας και στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας. 2006/217 2006
Αναδιάρθρωση κενών οργανικών θέσεων του Τ.Ε.Ι.Καλαμάτας. 2006/77 2006
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. 2006/96 2006
Αναδιάρθρωση θέσεων μόνιμου προσωπικού του Οργανισμού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.). 2007/104 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λάγος. 2007/109 2007
Σύσταση κλάδου ΤΕ Λογιστικού και ανακατανομή των υφιστάμενων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Κύμης. 2007/110 2007
Σύσταση κλάδου ΠΕ Περιβαλλοντολόγων και ανακατανομή των υφισταμένων θέσεων προσωπικού στο Λιμενικό Ταμείο Λέσβου. 2007/111 2007
Ίδρυση Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). 2007/161 2007
Σύσταση τεσσάρων (4) οργανικών θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς -Εθνική Χαρτοθήκη κατ’ εφαρμογή του π.δ. 164/2004. 2007/4 2007
Ίδρυση Παραρτήματος και Τμήματος Νοσηλευτικής Τ.Ε.Ι. στο Διδυμότειχο, καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτού, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας του και σύσταση θέσεων προσωπικού Τ.Ε.Ι. 2007/86 2007