Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/_ΑΣ426_5_ 1990
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 12ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας Βουκουρέστι, 24.4.1993. 1993/1_10.12.1993 1993
Τροποποίηση και αντικατάσταση διατάξεων του Ν. 1756/ 1988 «Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών», του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, του Ποινικού Κώδικα, του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. 1993/2172 1993
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας Ίδρυσης Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών και άλλες διατάξεις. 1993/2174 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας της Αλβανίας για τη συνεργασία μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. 1994/2180 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2169/1993 «Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις και άλλες διατάξεις». 1994/2181 1994
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 1994/2182 1994
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για την προώθηση και την αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 1994/2183 1994
Κύρωση Πράξης για την τροποποίηση του Πρωτοκόλλου περί του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων με την οποία εξουσιοδοτείται το Συμβούλιο των Διοικητών να ιδρύσει Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. 1994/2184 1994
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. 1994/2187 1994
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. 1994/2188 1994
Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης. 1994/2190 1994
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και του Ελληνικού Δημοσίου και της Τραπέζης της Ελλάδος για την κοπή και την τύπωση Ολυμπιακών Νομισμάτων. 1994/2199 1994
Κύρωση της πράξης αναθεώρησης του άρθρου 63 της Σύμβασης για τη χορήγηση Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973. 1994/2202 1994
Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. 1994/2205 1994
Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος καζίνων και άλλες διατάξεις. 1994/2206 1994
Συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 143/1990 (ΦΕΚ 55/τ. Α). 1993/469 1993
Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.Δ. 1017/1971 της μίσθωσης καταλλήλων χώρων για την εξυπηρέτηση αναγκών του Συμβουλίου της Επικρατείας. 1994/6 1994
Όροι υγειονομικού ελέγχου, που διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ της Ελλάδας και των άλλων κρατών μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τις εισαγωγές από τρίτες χώρες νωπών κρεάτων πουλερικών, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/494/ΕΟΚ του Συμβουλίου. 1994/85 1994
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 219/1991 «Περί Εμπορικών Αντιπροσώπων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 86/653/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 81/Α’/30.5.91). 1994/88 1994