ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Ελληνο-Ρωσικής Ομάδας Εργασίας για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία (Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2004). 2005/Φ.0544_ΑΣ1153_Μ.5692 2005
Έγκριση του Προγράμματος Εργασιών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας και Επιστημών της Ουκρανίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Ανάπτυξης της Ελληνικής Δημοκρατίας για [...]" 2006/Φ.0544_ΑΣ727_Μ.5777 2006
Συμπλήρωση του Ν. 1703/1987 «Ρύθμιση μισθώσεων κατοικιών» και άλλες διατάξεις. 1993/2156 1993
Κύρωση α) Σύμβασης Δωρεάς του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ - Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο» υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. «Νοσοκομείο Παίδων - Η Αγία Σοφία», β) Σύμβασης μεταξύ του Σωματείου «Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός» και του Υπουργείου Υγεί[...]" 2007/3627 2007
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Κοινωνικής Συνοχήςκαι άλλες διατάξεις. 2008/3631 2008
Προώθηση της συμπαραγωγής δύο ή περισσότερων χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις. 2009/3734 2009
Ρύθμιση όρων απασχόλησης των νοσοκομειακών ιατρών του ΕΣΥ, σύμφωνα με το π.δ. 76/2005 και άλλες διατάξεις. 2009/3754 2009
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών και άλλες διατάξεις. 2009/3769 2009
Συγκρότηση Ερανικής Επιτροπής για την ανέγερση προτομής του Ιερομόναχου Δαμιανού Πέσχου στη Μονή Αγίου Γεωργίου Καμήτσανης Τσαμαντά Ηπείρου. 1993/207 1993
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία για την ίδρυση, λειτουργία και μεταβίβαση Κέντρων Αποθεραπείας και Αποκατάστασης από φυσικά ή Ν.Π.Ι.Δ. 1993/395 1993
Κίνητρα εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. 2004/150 2004
Τροποποίηση του π. δ/τος 220/2000 Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 (ΕΥΑΕ/ ΑΟΕΕ) (ΦΕ[...]" 2005/180 2005
Τροποποίηση του Προεδρικού διατάγματος 220/2000 «Σύσταση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για τον προγραμματισμό, τη μελέτη και κατασκευή αθλητικών και λοιπών έργων που θα εξυπηρετούν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 [...]" 2005/188 2005
Καθορισμός των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και των φαρμακοποιών, καθώς και των σχετικών κυρώσεων. 2008/121 2008
Μεταφορά μίας (1) κενής οργανικής θέσης του κλάδου ΠΕ ιατρών Ειδικοτήτων, με ταυτόχρονη κατάργηση του κλάδου από την Περιφερειακή Υπηρεσία (Διεύθυνση Θεσσαλονίκης) στην Κεντρική Υπηρεσία του Ταμείου Συντάξεων και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (ΤΣΑΥ). 2008/142 2008
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικαστικών Επιμελητών. 2008/165 2008
Προσαρμογή του π.δ/τος 40/1997 (Α΄ 39) προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/109/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 «για την προσαρμογή της Οδηγίας 94/45/ΕΚ για τη θέσπιση μιας ευρωπαϊκής επιτροπής επιχείρησης ή μιας διαδικασίας σε επιχειρήσει[...]" 2008/32 2008
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ[...]" 2008/96 2008
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CΕR) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένω[...]" 2009/161 2009
Τροποποίηση διατάξεων του καταστατικού του ΤομέαΠρονοίας Προσωπικού Ο.Λ.Θ. Α.Ε. του ΤΑΠΙΤ. 2009/18 2009