Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Γ. ΣΟΥΡΛΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα για την περίοδο 1991 - 1993, Ρώμη 19 Ιουλίου 1991. 1992/1_27.01.1992 1992
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας» (Αθήνα, 22.4.1992). 1992/Φ.0544_2_ΑΣ490_Μ.4137_4_ 1992
Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. 1992/2007 1992
Κύρωση συμβάσεων μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του Ιδρύματος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» και Ιδρυση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΩΝΑΣΕΙΟ ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ». 1992/2012 1992
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. 1992/2040 1992
Κύρωση Πρωτοκόλλου τεχνικής συνεργασίας στον τομέα της υγείας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Σεϋχελλών. 1992/2063 1992
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. 1992/2065 1992
Ρύθμιση του θεσμού των Επιμελητηρίων, τροποποίηση των διατάξεων του V.-1712/1987 για τον εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών οργανώσεων των εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών και άλλες διατάξεις. 1992/2081 1992
Αναδιοργάνωση της Κοινωνικής Πρόνοιας και καθιέρωση νέων θεσμών Κοινωνικής Προστασίας. 1992/2082 1992
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. 1992/2101 1992
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. 1992/2102 1992
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειας τους. 1992/2104 1992
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 1992/138 1992
Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος Κουρέα - Κομμωτή, Κομμώτριας και όροι ίδρυσης και λειτουργίας των Κουρείων - Κομμωτηρίων και άλλες λεπτομέρειες. 1992/169 1992