ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΟΥΡΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Καθιέρωση ωρών προσέλευση, των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα Εμπορικά τους Καταστήματα στο Νομό [...]" 1995/1_29.06.1995 1995
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού του Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ) και άλλες διατάξεις 1995/2329 1995
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του ΟΣΕ. 1994/103 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 1994/315 1994
Μετονομασία του Τμήματος Ποιμαντικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1994/316 1994
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα. 1994/355 1994
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης. 1995/19 1995
Τροποποίηση του Π.Δ. 430/1979 «Περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». 1995/261 1995
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 255/1984 «Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις των οδηγιών 80/1263/ΕΟΚ, της 4ης Δεκεμβρίου 1980, του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «περί καθιερώσεως κοινοτικής αδείας οδηγήσεως» και 76/914/ ΕΟΚ, της 1[...]" 1995/30 1995
Άδειες εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, ίδρυση και λειτουργία σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών, εκπαίδευση των εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, επιμόρφωση εκπαιδευτών υποψηφίων οδηγών, κυρώσεις. 1995/354 1995
Ίδρυση αεροπορικών σχολών για την απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας χειριστών ελαφρών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας. 1995/359 1995
Τεχνικός έλεγχος οχημάτων και των ρυμουλκούμενων τους σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/143/ΕΟΚ, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί με τις οδηγίες 88/449/ΕΟΚ, 91/225/ΕΟΚ, 91/328/ΕΟΚ, 92/54/ΕΟΚ και 92/55/ΕΟΚ. 1995/49 1995
Σύσταση τριών (3) θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου - Γεν. Διευθυντή του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ). 1995/83 1995
Μετονομασία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του γνωστικού του αντικειμένου. 1995/94 1995