ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κατάτμηση του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 1993/152 1993
Μετονομασία Σχολών - Ίδρυση - οργάνωση και λειτουργία Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 1993/177 1993
Κατάργηση του από 5.11.1991 Π.Δ/τος «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Πολεοδομικών Εφαρμογών στον Δήμο Παπάγου (Ν. Αττικής)» (Α 178). 1993/205 1993
Μετονομασία των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Πολυτεχνικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου τους. 1993/266 1993
Ίδρυση, Οργάνωση και Λειτουργία Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. 1993/267 1993
Έξοδος της Εστίας Ναυτικών (Ε.Ν.) από το Δημόσιο Τομέα. 1993/313 1993
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εμπορικής Ναυτιλίας στους Νομάρχες. 1993/345 1993
Διάλυση της Βουλής, ορισμός ημέρας εκλογής Βουλευτών και σύγκληση της Βουλής 1993/352 1993
Κωδικοποίηση σ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών. 1993/353 1993
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. 1993/354 1993
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΙΑΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ - ΧΑΝΙΩΝ». 1993/355 1993
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. 1993/365 1993
Ίδρυση Τμήματος Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 1993/57 1993
Ίδρυση Παιδαγωγικής Σχολής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με έδρα τη Φλώρινα. 1993/99 1993