ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. 1992/1_03.08.1992 1992
Σύσταση και Καταστατικό της «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.» (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) και λοιπές ασφαλιστικές και οργανωτικές διατάξεις. 2007/3607 2007
Τροποποίηση του π.δ. 292/1995 χρήση του όρου Επιμελητήριο στο Ελληνοκινέζικο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (Α΄ 164). 2007/221 2007
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. 2008/115 2008
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» 2008/155 2008
Οργανισμός Επιμελητηρίου Μαγνησίας. 2008/29 2008
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. 2008/7 2008
Κατάργηση των Προεδρικών διαταγμάτων 381/1997 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 212/2000 (ΦΕΚ 260 Α΄) και απαγόρευση της συνέχισης της χρήσης του τίτλου «Επιμελητήριο». 2008/88 2008
Τροποποίηση του π.δ./τος 219/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου (ΦΕΚ 116/Α΄). 2009/101 2009
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 336/1995 «Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας» (ΦΕΚ 179/Α΄). 2009/102 2009
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από την ένωση με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟΑΛΒΑΝΙΚΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ, ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ» (ΕΑ.Β.Β.Ε.Ε.Ε.). 2009/7 2009
Χρήση του όρου «Επιμελητήριο» από το σωματείο με τίτλο «ΕΛΛΗΝΟ - ΜΟΛΔΑΒΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ». 2009/8 2009