ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1929
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Νεάπολη_Θεσσαλονίκης
Περιγραφή: Έλληνας ανώτατος δικαστικός, διετέλεσε Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1871 1990
Παράταση της προθεσµίας του άρθρου ΧΗ παρ. 2 της από 8.9. 1983 Συµφωνίας Αµυντικής και Οικονοµικής Συνεργασίας µεταξύ Ελλάδος και Η.Π.Α. που κυρώθηκε µε το νόµο 1408/21.11.1983 : (Φ.Ε.Κ. 169). . 1990/1873 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/1875 1990
.. Τροποποΐηση και συµπλήρωση διατάξεων που ρυθµίζουν θέµατα σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 1990/10 1990
(10) Τροποποΐηση των περιφερειών δικαιοδοσίας του Λιµενάαρχείου ΑΓ. ΝΙ ΚΟΛΑΟΥ και του Υπολιµεναρχείου ΣΗΤΕΙΑΣ Κρήτης. 1990/108 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/112 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/15 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/156 1990
(1) Μετατροπή της Ιεράς΄Γυναιιείας Κοινοβιακής Μονής Αναστάσεως Λουτρακίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κορίνθου σε ανδρική,. Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 3 του Ν. 590/1977 «περί του Καταστατικού Χαρτου της Εκκλησίας της Ελλάδος» [...]" 1990/16 1990
Οργανισµός του Ταµείου . Αρωγής Υπαλλήλων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων. ΄ 1990/163 1990
Μερική επέκταση διατάξεων, που ισχύουν για τους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου και στους υπαλλήλους των Οργανιαμων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. () Έχοντας υπόφη: 1. Τις διατάξεις: α) Του αρθρου 320 [...]" 1990/22 1990
Αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της «ΑΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε.. (Δ.Ε.Π. Α.Ε.). 1990/40 1990
. (8) Εξαίρεση προµηθειών από τις διατάξεις του Ν. 1797 /1988. «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» (ΦΕΚ 164/Α΄),. 1990/41 1990
Ίδρυση Εργαστηριου Δασικής Οικονοµικής στο Τµήµα Δασολογίας χαι Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστηµων του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης και καθορισµός του εσωτερικού κανονισµού του. 1990/48 1990
Αποδοχή παραίτησης Υπουργού. ] 1990/51 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/6 1990
'(8) Σύσταση θέσεως Ιατρού στο Πατριωτικό Ίδρυµα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντιλήψεως (ΠΙΚΠΑ). 1990/8 1990
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1990/94 1990
Συµπληρωση διατάξεων του Π. Δ/τος 244/1987 «Κανονισµος λειτουργίας επιβατηγων αυτοκινήτων δηµοσιας χρήσης (ταξί - αγοραία) όλης της χώρας εκτός εκείνων που έχουν έδρα την περιοχή Αθηνών - Πειραιώς - Περιχώρων» (104/Α). 1990/97 1990
ΠΟΙΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ 1985/1 1985