Ι. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ι. ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφα



Υπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας σχετικά με την επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση. 1995/2301 1995
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αμοιβαία εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων σε ποινικές υποθέσεις. 1995/2313 1995
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Ιταλίας σε θέματα ανταλλαγής ηλεκτρονικών πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και ψυχοτρόπων ουσιών δια τη[...]" 1995/2315 1995
Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών. 1995/2318 1995
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. 1995/2323 1995
Υπηρεσία Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις. 1995/2334 1995
Καθορισμός συστήματος επιβολής διοικητικών ποινών στους παράγοντες εφαρμογής του θεσμού της Κάρτας Ελέγχου Καυσαερίων (ΚΕΚ). 1995/363 1995
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/106/ΕΟΚ της 7ης Δεκεμβρίου 1992 «Θέσπιση Κοινών Κανόνων για ορισμένες συνδυασμένες εμπορευματικές μεταφορές μεταξύ των Κρατών Μελών» (ΕΕL 3[...]" 1995/431 1995