Ι. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Ι. ΒΑΧΑΒΙΟΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, περί ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 112/5.11.2001, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2001/1_13.12.2001 2001
Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία ΤΡΑΠΕΖΑ ΡRΟΒΑΝΚ Α.Ε. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 102/21.5.2001, θέμα 2) Αφού έλαβε υπόψη : α) τις διατάξεις του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελ[...]" 2001/1_24.07.2001 2001
Αναπροσαρμογή και καθορισμός σε ευρώ του ανωτάτου ορίου των στεγαστικών δανείων των Ασφαλιστικών Ταμείων και Δημοσίων Οργανισμών του ΑΝ 1611/50 προς ασφαλισμένους και συνταξιούχους τους. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩ[...]" 2002/1_08.03.2002 2002
Αλλαγή της επωνυμίας του Γραφείου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα της Τράπεζας «Chase Μanhanttan Βank», με έδρα τη Νέα Υόρκη, η άδεια λειτουργίας του οποίου είχε παρασχεθεί με την απόφαση ΕΤΠΘ 605/4/15.1.1997. (Συνεδρίαση 117/11.1.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗ[...]" 2002/1_18.02.2002 2002
Παροχή άδειας λειτουργίας νέας τράπεζας υπό την επωνυμία «ΑΕGΕΑΝ ΒΑLΤΙC ΒΑΝΚ» (Συνεδρίαση 120/26.2.2002, θέμα 6ο) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/1_23.04.2002 2002
Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92, όπως ισχύει, περί διακίνησης ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος και τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 121/1.3.2[...]" 2002/1_30.04.2002 2002
Παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Εταιρείας Παροχής Πιστώσεων υπό την επωνυμία «CΟFΙDΙS ΗΕLLΑS Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Πιστώσεων». (Συνεδρίαση 118/31.1.2002, θέμα 4) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/2_03.04.2002 2002
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2002/2_31.12.2002 2002
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2258/2.11.93, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό πλαισίου λειτουργίας και εποπτείας των συνεταιριστικών τραπεζών. (Συνεδρίαση 121/1.3.2002 θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2002/3_03.04.2002 2002
Παροχή άδειας λειτουργίας ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας υπό την επωνυμία «ΕΜΠΟΡΙΚΗ CRΕDΙCΟΜ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 150/9.5.2003, θέμα 6ο) 2003/1_01.07.2003 2003
Καθορισμός του επιτοκίου των παρεχόμενων από τα Ασφαλιστικά Ταμεία και τους λοιπούς Δημόσιους Οργανισμούς του ΑΝ 1611/50 πιστωτικών διευκολύνσεων σε ασφαλισμένους, υπαλλήλους και συνταξιούχους τους. (Συνεδρίαση 153/2.7.2003, θέμα 2) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛ[...]" 2003/1_11.08.2003 2003
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2438/6.8.1998 «Πλαίσιο αρχών λειτουργίας και κριτηρίων αξιολόγησης των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου των πιστωτικών ιδρυμάτων και προσδιορισμός αρμοδιοτήτων των οργάνων τους στον τομέα Εσωτερικού Ελέγχου». (Συνεδρίαση Ε.Τ.Π.Θ. [...]" 2003/1_12.08.2003 2003
Τροποποίηση της απόφασης ΕΝΠΘ 502/3/23.6.92, όπως ισχύει, περί «1. Διακίνησης ιδιωτικών επιταγών μέσω του τραπεζικού συστήματος. 2. Τρεχούμενων λογαριασμών καταθέσεων». ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ(Συνεδρίαση 149/3[...]" 2003/1_22.05.2003 2003
Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Γραφείου Αντιπροσωπείας της αλλοδαπής τράπεζας «DVΒ Βank ΑG» με έδρα τη Φρανκφούρτη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 153/2.7.2003, θέμα 5) 2003/2_25.07.2003 2003
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΕΝΠΘ 460/8/19.11.1990 απόφασης. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ (Συνεδρίαση 183/12.10.2004) 2004/1_05.11.2004 2004
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/1_14.12.2004 2004
Έγκριση συγχώνευσης της «ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» με την εταιρεία «ΔΕΛΤΑ SΙΝGULΑR Α.Ε.Π.», με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Συνεδρίαση 183/12.10.2004, θέμα 1 ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 2004/2_02.11.2004 2004
Διευκρινίσεις των ΠΔ/ΤΕ 1087/1987, 1216/1987, 1955/1991, 2286/1994, 2326/1994, καθώς και της ΠΔ/ΤΕ 2501/ 2002 που αφορούν την διαμόρφωση των επιτοκίων και την ενημέρωση των συναλλασσομένων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων. (Συνεδρίαση 178/19.7.200[...]" 2004/2_09.08.2004 2004
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Δημοτικό Γηροκομείο Καρυάς» στο Δήμο Καρυάς του Νομού Λευκάδας. 2002/237 2002
Τροποποίηση καταστατικών διατάξεων του Ταμείου Νομικών σχετικά με τη χορήγηση εφάπαξ επικουρικής παροχής σε θυγατέρα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου. 2003/173 2003