ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΔΟΓΓΟΝΑΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση «Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φορτωτικές και τον Πρωτοκόλλου υπογραφής αυτής», «Πρωτοκόλλου για την τροποποίηση της Διεθνούς Σύμβασης για την ενοποίηση ορισμένων νομικών κανόνων σχετικά με τις φο[...]" 1992/2107 1992
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1993/2125 1993
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. 1993/2140 1993
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. 1993/2153 1993
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. 1993/245 1993
Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 259/88 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). 1993/27 1993
Επέκταση ισχύος ενίων διατάξεων του Ν. 1943/91 «Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, αναβάθμιση του προσωπικού της και άλλες συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 50/Α/11.4.91) και στο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος. 1993/276 1993
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς το άρθρο 7 της Συνθήκης της ΕΟΚ με απαλλαγή των τουριστικών πλοίων και πλοιαρίων ιδιωτικής χρήσεως με σημαία Κρατών Μελών Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων από την ετήσια ανταποδοτική εισφορά της παραγρ. 3 του άρθρου 12 Ν[...]" 1993/380 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/415 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/418 1993
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1993/421 1993
Αποδοχή τροποποιήσεων του Παραρτήματος του Πρωτοκόλλου 1978 του σχετικού με τη Διεθνή Σύμβαση 1973 για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία (ΜΑRΡΟL 73/78 - Παράρτημα Ι). 1993/46 1993