Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ.

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: Α.Δ.Τ. Α.Φ.Μ.
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person