ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΕΥΘ. ΧΡΙΣΤΟΥΔΟΥΛΟΥ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1θης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουµανικής Επιτροπής διεθνών οδικών µεταφορών (Αθήνα, 6.12.1989),. Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ κΑι ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 24 της Συµφων[...]" 1991/ΕΝΥΦ.054Φ4Δ_4_ΑΣ89_Μ.3879_1_ 1991
Πράξη Διοικητή αριθ. 2055/27.3.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 336/29.2.84, όπως ισχύει, σχετικά με τη σύσταση Επιτροπών στην Τράπεζα της Ελλάδος για τη άσκηση αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.[...]" 1992/1_08.04.1992 1992
Έγκριση 3ου Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιταλίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα για την περίοδο 1991 - 1993, Ρώμη 19 Ιουλίου 1991. 1992/1_27.01.1992 1992
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2088/3.6.92 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Απαγόρευση διάθεσης κεφαλαίων και διενέργειας πληρωμών σε δικαιούχους στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία Γιουγκοσλαβίας (Σερβία και Μαυροβούνιο) από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα[...]" 1992/2_12.06.1992 1992
Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δ[...]" 1992/2004 1992
Παράταση της διάρκειας της Τράπεζας της Ελλάδος 1992/2010 1992
Περί κυρώσεως της 3ης τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου με την τροποποίηση της κυρωθείσης με νόμο 2ης τροποποίησης των άρθρων της Συμφωνίας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. 1992/2011 1992
Παρακράτηση φόρου και άλλες διατάξεις. 1992/2019 1992
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1992/2020 1992
Σύσταση Οργανικής Μονάδας στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων 'Έργων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων. 1991/293 1991
Περί εγκρίσεως εισαγωγής εκ του εξωτερικού, αεροσκαφών και των εις αυτά προσηρτημένων κινητήρων, ανταλλακτικών και λοιπού αεροπορικού υλικού, βάσει του Ν.Δ. 2687/53, από την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ Α.Ε.». 1992/28 1992
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 89/608/ΕΟΚ/21.11.1989 για την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των διοικητικών αρχών των κρατών μελών και την συνεργασία των αρχών αυτών με την Επιτροπή, με σκοπό την διασφάλιση της ορθής εφα[...]" 1992/36 1992
Για τα μέτρα εφαρμογής στην Ελλάδα του Κανονισμού του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αριθ. 2137/1985 σχετικά με τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Οικονομικού Σκοπού. 1992/38 1992
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων στον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 1992/46 1992
Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ. 1992/53 1992
(1) Μετονομασία της Κοινότητας Χιονοχωρίου του Νομού Σερρών. 1992/84 1992