ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person