ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΒ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣΒ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Διαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό ψόρο κατάνάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. 1991/1967 1991
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1991/18 1991
Αναπροσδιορισμός θέσεων σταθμών διοδίων και καθορισμός των ειδικών τελών κυκλοφορίας οχημάτων (διόδια). 1992/10 1992
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 1992/104 1992
Έξοδος της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως- Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) από το Δημόσιο Τομέα. 1992/139 1992
Αρμοδιότητες Αναπληρωτή Προϊσταμένου Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (ΔΟΥ). 1992/173 1992
Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων. 1992/186 1992
Έξοδος της «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) από το δημόσιο τομέα. 1992/190 1992
Αντικατάσταση του άρθρου 11 του Π.Δ. 395/1990 «Οργάνωση και διαχείριση του αριθμολαχείου ΛΟΤΤΟ και του λαχείου «ΠΡΟ -ΤΟ». 1992/193 1992
Ανακήρυξη ως Τουριστικού Δημοσίου Κτήματος Δημόσιας έκτασης στην περιοχή Γουβιά. 1992/243 1992
Αποδοχή καταθέσεων σε κοινό λογαριασμό από την Ανώνυμη Τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία « ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». 1992/310 1992
Θέση σε κυκλοφορία μεταλλικού κέρματος των εκατό δραχμών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων του. 1992/58 1992
Περί Συνθέσεως υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων οργάνων ΜΤΣ. 1992/60 1992
Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανωτάτης Τιμής Καταναλωτή, τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ. 1992/76 1992