ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person
Έτος Γέννησης: 1946
Τόπος Γέννησης: http://el.dbpedia.org/resource/Άνδρος
Πολιτικό Κόμμα: [ΝΔ, Πολιτική Άνοιξη, Νέα Δημοκρατία, Ν.Δ.]
Ευρωπαϊκό Πολιτικό Κόμμα: [Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ΕΛΚ]
Περιγραφή: Έλληνας πολιτικός


Υπογεγραμμένα νομικά έγγραφαΥπογεγραμμένα έγγραφα με τις περισσότερες προβολές
Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (Δαμασκός, 6 Δεκεμβρίου 2003) 2004/1_31.12.2004 2004
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. 2005/3402 2005
Αύξηση συντάξεων Δημοσίου και άλλες διατάξεις. 2005/3408 2005
Κύρωση της από 31 Οκτωβρίου 2005 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Παράταση της αναστολής ισχύος των διατάξεων του ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 270 Α )». 2006/3439 2006
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. 2008/3644 2008
Κατάργηση των Β. Δ. 263/1971 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της Αν. Εταιρίας υπό την επωνυμίαν «Προνομιούχος Ανώνυμος Εταιρεία Γενικών Αποθηκών της Ελλάδος» (ΦΕΚ 78/Α/1971), Π.Δ. 442/1975 Περί επεκτάσεως των εν Αθήναις εγκαταστάσεων της[...]" 2004/168 2004
(ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) 2004/224 2004
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 84/2001 «Όροι, προϋποθέσεις, διαδικασία και προδιαγραφές για την ίδρυση και λειτουργία Ιδιωτικών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.)» (ΦΕΚ Α 70). 2004/228 2004
Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την έκθεση των εργαζοµένων σε κινδύνους προερχόµενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασµοί), σε συμμόρφωση με την οδηγία 2002/44/ΕΚ. 2005/176 2005
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 27/17.11.1971 «Περί του Κανονισμού διοικητικής οργανώσεως του Ιατρικού Συλλόγου Λαρίσης». 2005/19 2005
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 2005/76 2005
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.894/1981 (226 Α΄) όπως αυτό τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ.296/1985 (109 Α΄) «Περί της παρεχομένης εις τους ασφαλισμένους του Οίκου Ναύτου προστασίας». 2005/8 2005
Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΑνώνυμηΕταιρεία Μονάδων Υγείας» («Α.Ε.Μ.Υ.Α.Ε.») 2006/23 2006