ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗ

Person
Πληροφορίες οντότητας
Όνομα: ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΤΣΗ
Τύπος: http://legislation.di.uoa.gr/ontology#Person