ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ίδρυση και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων". Προεδρικό Διάταγμα 1998/262 1998-08-19
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψης Συνοριακών Φυλάκων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/311 1998-09-17
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Κεντρικής και Περιφερειακών Υπηρεσιών Συνοριακής Φύλαξης του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/310 1998-09-17
Έγκριση του Πρακτικού της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βρεταννικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 3.4.1988). Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ/312/Μ.4819 1998-08-06
Ίδρυση Εργαστηρίου Φιλοσοφικής Έρευνας πάνω στο Φαντασιακό στο Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/260 1998-08-19
Ίδρυση Εργαστηρίου Γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/261 1998-08-19
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (ΔΕΥΑΣ) στο Δήμο Σαρανταπόρου του Νομού Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/364 1998-10-29
Έγκριση του πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και της Αξιοπρέπειας του Ανθρωπίνου Όντος έναντι των εφαρμογών της Βιολογίας και της ιατρικής (Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Βιο-ιατρική) απαγορε [...] Απόφαση 1998/Φ.0546/1/ΑΣ723/Μ.4898 1998-10-29
Κύρωση της Συμφωνίας περί εμπορίου πολιτικών αερο¬σκαφών μετά του Πρωτοκόλλου που αφορά στην τροποποίηση του Παραρτήματος της Συμφωνίας. Νόμος 1998/2583 1998-03-03
Επανίδρυση της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Κοιμήσεως της Θεοτόκου (Παναγίας Μαυριωτίσσης) της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς Προεδρικό Διάταγμα 1998/263 1998-08-19
Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Επιχείρησης Πετρελαίου (Δ.Ε.Π. Α.Ε.) και των Θυγατρικών της εταιρειών, καταστατικό αυτής και άλλες διατάξεις Νόμος 1998/2593 1998-03-20
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/375 1998-11-16
Ανακοίνωση 1998/1/30.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/30.03.1998 1998-03-30
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/376 1998-11-16
Τροποποίηση της κατά τόπον αρμοδιότητας των ΣΤ΄ και Θ΄ Λιμενικών Τμημάτων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά. Προεδρικό Διάταγμα 1998/378 1998-11-16
Τροποποίηση της περιφέρειας αρμοδιότητας του Λιμεναρχείου Λέρου και του Υπολιμεναρχείου Πάτμου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/377 1998-11-16
Καθιέρωση της 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρας εθνικής μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό Κράτος. Νόμος 1998/2645 1998-10-13
Ανακοίνωση 1998/2/30.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/2/30.03.1998 1998-03-30
Ανακοίνωση 1998/3/30.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/30.03.1998 1998-03-30
Βελτίωση των διαδικασιών για την ανάθεση της κατασκευής των δημόσιων έργων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2576 1998-02-09
Διαδικασία ελέγχου, εκκαθάρισης και εντολής πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/151 1998-06-03
Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/247 1998-08-05
Τροποποίηση του Π.Δ. 421/81 «περί κανονισμού Οργανώσεως και Λειτουργίας του Επιμελητηρίου υπό τον τίτλο «ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ» (ΦΕΚ 113/Α) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα» (Π.Δ. 430/86 (ΦΕΚ. 202/Α΄και Π.Δ. 146/90 ( [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/64 1998-03-30
Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135). Προεδρικό Διάταγμα 1998/65 1998-03-30
Σύσταση παγίας προκαταβολής σε Υπηρεσία Εξωτερικού του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/63 1998-03-30
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αρμενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2588 1998-03-16
Τροποποίηση της 261/20.8.1996 Π.Υ.Σ. "Τροποποίηση της αρ. 136/4.4.1995 Π.Υ.Σ." Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1998/39/31-7-1998 1998-08-05
Περί παρατάσεως της προθεσμίας της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Νομοθετικού Διατάγματος 3082/1954 «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών περί συμβολαιογράφων». Προεδρικό Διάταγμα 1998/66 1998-03-30
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 1998/2605 1998-04-22
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 ". Προεδρικό Διάταγμα 1998/347 1998-10-12
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2642 1998-09-17
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/175 1998-06-16
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/373 1998-11-13
Εσωτερικός κανονισμός της Νεογνολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/374 1998-11-13
Περί συστάσεως και λειτουργίας της ειδικής Συνοδικής Επιτροπής παρακολουθήσεως Ευρωπαϊκών Θεμάτων Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1998/99.1998 1998-11-13
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας, που αναφέρεται στη χρήση επωνυμιών και προσωνυμιών στα φροντιστήρια, προς τις διατάξεις των άρθρων 7, 48, 52, 58 και 59 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/372 1998-11-13
Ανακοίνωση 1998/0546/38/ΑΣ713 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/0546/38/ΑΣ713 1998-11-13
«Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 1998/246 1998-07-31
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της δημοκρατίας της Εσθονίας. Νόμος 1998/2573 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2563 1998-01-13
Αλιεία οστράκων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/86 1998-04-10
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ» του Νομού Ευβοίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/47 1998-03-16
Τροποποίηση ορισμένων διατάξεων του καταστατικού του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/48 1998-03-16
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ168 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ168 1998-04-10
Πράξη Διοικητή αριθ. 2437/30.7.98 Εφαρμογή από τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα της απόφασης 1173/98 του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την επιβολή πρόσθετων κυρώσεων κατά της οργάνωσης UΝΙΤΑ της Ανγκόλ [...] Απόφαση 1998/1/12.08.1998 1998-08-12
Κήρυξη της λήξης των εργασιών της Β΄ Συνόδου της Θ΄ Βουλευτικής Περιόδου (Προεδρευόμενης Δημοκρατίας). Προεδρικό Διάταγμα 1998/190 1998-06-26
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Αλβανίας και των Κυβερνήσεων των Κρατών που συμμετέχουν στην Πολυεθνική Δύναμη Προστασίας αναφορικά με το νομικό καθεστώς της παραπάνω ΔύναμηςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε το [...] Νόμος 1998/2569 1998-01-13
Περί Σχολείων υποχρεωτικής φοίτησης μονίμων αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/273 1998-08-27
Συγχώνευση των Ν.Π.Δ.Δ.: (α) Α" Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (β) Β" Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (γ) Γ" Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών, (δ) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσιών Αττικής, (ε) Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/254 1998-08-12
Τροποποίηση της συστατικής πράξης της κοινοτικής επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Θήρας του Νομού Κυκλάδων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/272 1998-08-27
Προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 4055/86 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 1986 για την εφαρμογή της αρχής της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών μεταξύ κρατών-μελών και μεταξύ κρατώ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/84 1998-04-10
Χαρακτηρισμός μαρτυρικών πόλεων και μαρτυρικών χωριών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/399 1998-12-16
Υπαγωγή του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού (ΟΔΔΥ) στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». Προεδρικό Διάταγμα 1998/83 1998-04-10
Καθιέρωση δημόσιας τοπικής εορτής στην Επαρχία Δομοκού του Νομού Φθιώτιδος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/271 1998-08-27
Οικονομικοί πόροι της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2672 1998-12-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά για συνεργασία στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Νόμος 1998/2599 1998-04-14
Τροποποίηση του άρθρου 1 παράγρ. 21 του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α­ 72), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 7/98 (Α­ 16). Προεδρικό Διάταγμα 1998/402 1998-12-16
Αντικατάσταση των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 17 του καταστατικού του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/173 1998-06-16
Ίδρυση Τμήματος Φρουράς Κρατητηρίων στη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής και ρύθμιση αρμοδιοτήτων υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση του Π.Δ. 582/1984. Προεδρικό Διάταγμα 1998/403 1998-12-16
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/94 (Α’ 183) «Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993» όπως αυτό τροποποιήθ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/174 1998-06-16
Μεταφορά κενής οργανικής θέσης της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/400 1998-12-16
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Π.Δ/τος 80/1997 (ΦΕΚ 68Α­), «Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης». Προεδρικό Διάταγμα 1998/401 1998-12-16
Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Έβρου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/398 1998-12-16
Ανασύνταξη των εκλογικών καταλόγων, οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών, εκσυγχρονισμός της εκλογικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2623 1998-06-25
Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2646 1998-10-20
Ίδρυση Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος των ευρισκομένων στο Πέραμα Πειραιώς εγκαταστάσεων της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ Α.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1998/67 1998-04-03
Διορισμός ή πρόσληψη των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Επιμελητήρια του Ν. 2081/92. Προεδρικό Διάταγμα 1998/384 1998-11-16
Σύσταση Τελωνείων στους Νομούς Δράμας, Ξάνθης και Ροδόπης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/171 1998-06-16
Κατάργηση και ίδρυση θέσεων Ειδικού Διοικητικού - Τεχνικού Προσωπικού (Ε.Δ.Τ.Π.) στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Προεδρικό Διάταγμα 1998/70 1998-04-03
Σύσταση θέσεων ερευνητών στο Κέντρο Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/172 1998-06-16
Παραχώρηση στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού κατά κυριότητα δημόσιας έκτασης συνολικού εμβαδού 11.600 στρεμμάτων επί του όρους Παρνασσός. Προεδρικό Διάταγμα 1998/71 1998-04-03
Οργάνωση και λειτουργία Πολιτικού Γραφείου Υπουργού Επικρατείας. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1998/48/11-11-1998 1998-11-16
Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών Προεδρικό Διάταγμα 1998/228 1998-07-28
Περί του Οργανισμού της Διοικήσεως του Αγίου Όρους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/227 1998-07-28
Σύσταση Τμήματος Μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Προνοίας Προσωπικού Ο.Σ.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1998/111 1998-05-08
Περί συνθέσεως του προσωπικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1998/226 1998-07-28
Διατήρηση σε ισχύ των διατάξεων που παραχωρούν τελωνειακής φύσεως πλεονεκτήματα στην Α.Ε. «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΣΥΡΟΥ» και εφαρμογής αυτών στην εταιρεία «ΝΕΩΡΙΟΝ ΝΕΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑΥΠΗΓΗΣΕΩΝ ΣΥΡΟΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/68 1998-04-03
Ίδρυση Τμήματος Τροχαίας Ναυπάκτου. Μεταφορά έδρας και μετονομασία του Τμήματος Αλλοδαπών Αμαρουσίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/229 1998-07-28
Επιστροφή στο Υπουργείο Γεωργίας δημόσιας έκτασης επί του όρους Ζήρεια. Προεδρικό Διάταγμα 1998/69 1998-04-03
Καθορισμός ανωτάτου συνολικού ποσού εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι δυνατόν να παρασχεθούν εντός του οικονομικού έτους 1998. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1998/5/27-3-1998 1998-04-03
Ανακοίνωση 1998/1/08.05.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/08.05.1998 1998-05-08
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος Προεδρικό Διάταγμα 1998/55 1998-03-20
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/119 1998-05-15
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 24/1997. Προεδρικό Διάταγμα 1998/36 1998-03-05
Αύξηση κατά το ποσό των επτά δισεκατομμυρίων οκτακόσιων εβδομήντα πέντε εκατομμυρίων (7.875.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1998/35 1998-03-05
Ίδρυση θέσεων διδακτικού ερευνητικού προσωπικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/108 1998-05-08
Τροποποίηση Οργανισμού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/112 1998-05-08
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως στον Οικισμό Ελαιώνα της Κοινότητος Μάκρης Αλεξανδρουπόλεως. Προεδρικό Διάταγμα 1998/120 1998-05-15
Μετατροπή της Ανδρώας Κοινοβιακής Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου Βλασίας Καλαβρύτων της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαβρύτων και Αιγιαλείας, σε Γυναικεία Κοινοβιακή. Προεδρικό Διάταγμα 1998/109 1998-05-08
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου στην Κηπούπολη του Δήμου Περιστερίου Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 1998/110 1998-05-08
Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης - Δήλωση περιουσιακής κατάστασης αστυνομικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2622 1998-06-25
Εφαρμογή απαιτήσεων για τήρηση φυλακής των ναυτικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/281 1998-09-01
Έγκριση Συμφωνίας παράτασης εκτελέσεως Ελληνο - Αιγυπτιακής Συμφωνίας αποζημιώσεων της 26.9.1966. Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ834/Μ.4751 1998-03-26
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 (Α΄ 46) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Προεδρικό Διάταγμα 1998/282 1998-09-01
Κατάργηση του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1998/280 1998-09-01
Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 582/1984 (Α΄ 208) και Π.Δ. 161/1988 (Α΄ 74). Προεδρικό Διάταγμα 1998/283 1998-09-01
Ανακοίνωση 1998/2/01.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/2/01.09.1998 1998-09-01
Ανακοίνωση 1998/3/01.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/01.09.1998 1998-09-01
Ανακοίνωση 1998/1/01.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/01.09.1998 1998-09-01
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/62 1998-03-26
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Νόμος 1998/2659 1998-12-01
Ηθικές αμοιβές διαμνημονεύσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/284 1998-09-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2660 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2620 1998-06-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, η οποία αφορά την είσοδο και διέλευση μιας Βουλγαρικής διμοιρίας μεταφορών μέσω του ελληνικού εδάφους στα πλ [...] Νόμος 1998/2662 1998-12-03
Κατανομή οργανικών θέσεων Δικαστικών Λειτουργών στα Διοικητικά Δικαστήρια του Κράτους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/59 1998-03-24
Τροποποίηση του Π. Δ/τος 21/91. Προεδρικό Διάταγμα 1998/56 1998-03-24
Ίδρυση Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Καλίνινγκραντ της Ρωσίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/57 1998-03-24
Εθνικό Κτηματολόγιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2664 1998-12-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 1998/2574 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1998/2653 1998-11-03
Καθορισμός των όρων διενέργειας και των προϋποθέσεων συμμετοχής σε διαγωνισμό ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής Αερίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/10 1998-01-30
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 1998-2000 (Αθήνα, 2.4.1998) Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ317/Μ.4818 1998-07-09
Καθορισμός εργατικού δικαιώματος εξορύξεως και μεταφοράς Ναξίας σμύριδος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/11 1998-01-30
Τροποποίηση διατάξεων της μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Σύμβασης που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 3560/56 όπως η Σύμβαση αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Προεδρικό Διάταγμα 1998/12 1998-01-30
Ανακοίνωση 1998/1/09.07.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/09.07.1998 1998-07-09
Ανακοίνωση 1998/2/09.07.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/2/09.07.1998 1998-07-09
Έγκριση του Προγράμματος πολιτιστικών, επιστημονικών και εκπαιδευτικών ανταλλαγών μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για τα έτη 1998 - 2000. (Αθήνα, 18 Μαρτίου 1998). Απόφαση 1998/Φ0544/3/ΑΣ226/Μ.4813 1998-07-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Τίρανα, 2 [...] Απόφαση 1998/Φ.0544/2/ΑΣ181/Μ.4808/1/ 1998-10-01
Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεως του. Προεδρικό Διάταγμα 1998/340 1998-10-06
Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1998/208 1998-07-15
Έγκριση παράτασης Μορφωτικού Προγράμματος μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας μέχρι της 31 Δεκεμβρίου 1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ439/Μ.4831/2/ 1998-10-01
Τροποποίηση των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 18 του καταστατικού του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/342 1998-10-06
Κατανομή οργανικών θέσεων προέδρων εφετών και εισαγγελέων εφετών των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/341 1998-10-06
Κύρωση του Ισολογισμού του Κράτους του οικονομικού έτους 1997. Νόμος 1998/2675 1998-12-31
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδας στο Σεράγεβο της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/339 1998-10-06
Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων Προεδρικό Διάταγμα 1998/100 1998-05-05
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 125/1991 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Ανατολικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 51). Προεδρικό Διάταγμα 1998/304 1998-09-17
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 383/1979 «Περί συστάσεως Οργανισμού Αναπτύξεως Δυτικής Κρήτης» (ΦΕΚ Α 113). Προεδρικό Διάταγμα 1998/303 1998-09-17
Τροποποίηση των Προεδρικών Διαταγμάτων 351/83 «Εκλογή συγκρότηση και λειτουργία της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.)», ΦΕΚ 122/τ.Α/12.9.83 και 225/86 «Σύσταση και λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων του [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/305 1998-09-17
Επιμερισμός δαπανών διοίκησης και λειτουργίας μεταξύ των Κλάδων του Ταμείου Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/309 1998-09-17
Μεταφορά μιας (1) κενής θέσης από τον κλάδο ΔΕ Τεχνικό, στον κλάδο ΔΕ Διοικητικό-Λογιστικό του Επικουρικού Ταμείου Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/308 1998-09-17
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες (Saint Vincent and the Grenadines) χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/307 1998-09-17
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στη Δημοκρατία του Αγίου Μαρίνου χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/306 1998-09-17
Απόφαση 1998/1/05.05.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/1/05.05.1998 1998-05-05
Περί Κανονισμού των Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 1998/54 1998-03-18
Κύρωση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τω [...] Νόμος 1998/2626 1998-07-06
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/103 1998-05-05
Κύρωση των Πρωτοκόλλων στη Συνθήκη του Βορείου Ατλαντικού για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας και της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Νόμος 1998/2613 1998-05-28
Τροποποίηση του Π.Δ. 355/94 (Α" 189) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 89/684/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1989 που αφορά την επαγγελματική κατάρτιση των οδηγών οχημάτων που μεταφέρουν οδικώς επικίνδυνα εμπορεύματα» όπως [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/106 1998-05-05
Απόφαση υπ’ αριθ. 1156(98) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών γιατη Σιέρα Λεόνε. Απόφαση 1998/1/28.04.1998 1998-04-28
Ορισμός μεταβατικής έδρας του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Σύρου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Σερίφου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/101 1998-05-05
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθ. 461/13.11.1993 (ΦΕΚ 197/22.11.1993 τεύχος Α’) «Ορισμός μεταβατικής έδρας του Πρωτοδικείου Νάξου στην έδρα του Ειρηνοδικείου Θήρας». Προεδρικό Διάταγμα 1998/102 1998-05-05
Απόφαση 1998/2/28.04.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/2/28.04.1998 1998-04-28
Για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.. Νόμος 1998/2602 1998-04-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2571 1998-01-13
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 211/1992 «όροι υγειονομικού ελέγχου πουλερικών και αυγών επώασης » (Α΄100), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/120/ ΕΟΚ, 91/494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 2) και 92/65/ΕΟΚ (άρθρο 7Β) του Συμβουλίου». Προεδρικό Διάταγμα 1998/129 1998-05-15
Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/126 1998-05-15
Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/104 1998-05-05
Ρύθμιση θεμάτων και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 161/1988(Α" 77) και Π.Δ. 141/1991 (Α- 58). Προεδρικό Διάταγμα 1998/105 1998-05-05
Σύσταση τριών θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο Γραφείο του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΑΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1998/125 1998-05-15
Ίδρυση διδασκαλείου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/127 1998-05-15
Ρύθμιση θεμάτων Υγειονομικής Υπηρεσίας Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/130 1998-05-15
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Έγκριση της τελικής Πράξης της 3ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού μετά του συνημμένου σ’ αυτήν Προγράμματος μορφωτικής κα [...] Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ212/Μ/4801 1998-07-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1998/2597 1998-03-24
Κύρωση Συμφώνου Φιλίας, Συνεργασίας, Καλής Γειτονίας και Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 1998/2568 1998-01-13
Σύσταση Ενιαίας Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης και Καθαριότητας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΙΦΟΥ του Νομού ΚΥΚΛΑΔΩΝ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/245 1998-07-30
Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ425/Μ.4825 1998-06-29
Ίδρυση διδασκαλείων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/128 1998-05-15
Έγκριση του Πρακτικού της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνητής συνεργασίας. Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ/309/Μ.4713 1998-02-04
Καθιέρωση δημόσιας εορτής στο Νομό Ευρυτανίας Προεδρικό Διάταγμα 1998/244 1998-07-30
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και καθορισμός θεμάτων προσωπικού Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/343 1998-10-06
Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/344 1998-10-06
Τροποποίηση του Π.Δ.145/89 «Οργανισμός Ταμείου Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων» (ΦΕΚ 70/Α) Προεδρικό Διάταγμα 1998/87 1998-04-16
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Πάσχα 1998. Προεδρικό Διάταγμα 1998/345 1998-10-06
Καθιέρωση ενιαίου εντύπου συνταγής χορήγησης φαρμάκων για το Δημόσιο και τους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς. Προεδρικό Διάταγμα 1998/88 1998-04-16
Κατάργηση της Αγροτικής Μεταβατικής Οικοκυρικής Σχολής Ηρακλείου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/266 1998-08-19
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/90 1998-04-16
Περί συστάσεως Ειδικού Αμίσθου Υποθηκοφυλακείου Γλυφάδας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/89 1998-04-16
Ανακοίνωση 1998/1/16.04.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/16.04.1998 1998-04-16
Αντικατάσταση διατάξεων του καταστατικού του Κλάδου Αρωγής του Ταμείου Αρωγής Προσωπικού Ο.Τ.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1998/40 1998-03-09
Τροποποίηση του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45 Α) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 100/97». Προεδρικό Διάταγμα 1998/39 1998-03-09
Αύξηση κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων εννιακοσίων ογδόντα εκατομμυρίων (2.980.000.000) δραχμών του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ Α.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 1998/38 1998-03-09
Καθορισμός νέας ειδίκευσης του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/265 1998-08-19
Κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Νοσηλείων Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/264 1998-08-19
Ανακοίνωση 1998/1/09.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/09.03.1998 1998-03-09
Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/21/ΑΣ83/Μ.4123 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/21/ΑΣ83/Μ.4123 1998-03-09
Ανακοίνωση 1998/3/09.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/09.03.1998 1998-03-09
Ανακοίνωση 1998/4/09.03.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/4/09.03.1998 1998-03-09
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995). Νόμος 1998/2595 1998-03-24
Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια. Προεδρικό Διάταγμα 1998/146 1998-05-22
Ίδρυση Ειδικών Αστυνομικών Υπηρεσιών Δίωξης Εγκληματικότητας Ηρακλείου, Ρεθύμνης και Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/28 1998-02-18
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/144 1998-05-22
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). Προεδρικό Διάταγμα 1998/142 1998-05-22
Τροποποίηση του Π.Δ. 221/1990 «Επιλογή υποψηφίων ειδικών κατηγοριών για εισαγωγή στο πρώτο έτος σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ 82/τ.Α’90). Προεδρικό Διάταγμα 1998/27 1998-02-18
Απόφαση 1998/2/29.10.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/2/29.10.1998 1998-10-29
Συμμετοχή του ΤΕΒΕ στις δαπάνες λειτουργίας των υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/145 1998-05-22
Υπαγωγή α) του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών και β) της Κεντρικής Αγοράς Θεσ/νίκης στις διατάξεις του Νόμου 2414/1996 «εκσυγχρονισμός των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών και άλλες διατάξεις». Προεδρικό Διάταγμα 1998/143 1998-05-22
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 170/1996 «Κανονισμός κατάταξης δοκίμων Πυροσβεστών και μεταθέσεων του πυροσβεστικού προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α΄ 131)». Προεδρικό Διάταγμα 1998/150 1998-05-26
Ίδρυση Παραρτημάτων Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι. και ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους». Προεδρικό Διάταγμα 1998/147 1998-05-26
Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης - αποχέτευσης με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΑΛΙΩΝ του Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/359 1998-10-29
Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/361 1998-10-29
Συμφωνία 1998/1/29.10.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1998/1/29.10.1998 1998-10-29
Διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/360 1998-10-29
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1998. Προεδρικό Διάταγμα 1998/148 1998-05-26
Ανακατανομή οργανικών θέσεων Ειρηνοδικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/149 1998-05-26
Απόφαση 1998/3/29.10.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1998/3/29.10.1998 1998-10-29
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/165 1998-06-11
Ίδρυση εργαστηρίου Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων στο Τμήμα Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/163 1998-06-11
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/166 1998-06-11
Ίδρυση εργαστηρίου στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/167 1998-06-11
Ίδρυση διατμηματικού εργαστηρίου Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών στη Σχολή θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/164 1998-06-11
Μετονομασία Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της Κοινότητας Μεσημερίου θεσσαλονίκης σε Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας της ίδιας Κοινότητος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/170 1998-06-11
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Σοφίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στον οικισμό Ντράφι της κοινότητας Πικερμίου Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 1998/168 1998-06-11
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσογαίας και Λαυρεωτικής στην περιοχή Κίτσι του Δήμου Κρωπίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/169 1998-06-11
Ανακοίνωση 1998/1/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/29.09.1998 1998-09-29
Μητρώο Εμπόρων νωπών οπωροκηπευτικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/326 1998-09-29
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος (ΣΧΟΠ) και Συμβουλίου Μελετών (Σ.Μ.) στο Υπουργείο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/327 1998-09-29
Τροποποίηση του Π.Δ. 117/6.4.1983 (ΦΕΚ Α 52/25.4.1983) Σύσταση πάγιας προκαταβολής στο Υπουργείο Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/324 1998-09-29
Σύσταση του Ελληνο-Αργεντινού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου στο Μπουένος Άυρες. Προεδρικό Διάταγμα 1998/325 1998-09-29
Ανακοίνωση 1998/2/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/2/29.09.1998 1998-09-29
Ανακοίνωση 1998/5/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/5/29.09.1998 1998-09-29
Ανακοίνωση 1998/4/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/4/29.09.1998 1998-09-29
Ανακοίνωση 1998/6/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/6/29.09.1998 1998-09-29
Ανακοίνωση 1998/3/29.09.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/29.09.1998 1998-09-29
Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του Ε. Ο. Τ., σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποιήσεις της νομοθεσίας για τον τουρισμό. Νόμος 1998/2636 1998-08-27
«Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Πανεπιστημίου Κρήτης». Προεδρικό Διάταγμα 1998/358 1998-10-29
Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 96/100/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοιν [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/133 1998-05-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας για τη διάνοιξη τριών νέων συνοριακών διόδων Νόμος 1998/2658 1998-12-01
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/14/ΑΣ326 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/14/ΑΣ326 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/14/ΑΣ369 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/14/ΑΣ369 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/13/ΑΣ394 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/13/ΑΣ394 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/15/ΑΣ373 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/15/ΑΣ373 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/10/ΑΣ367 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/10/ΑΣ367 1998-06-23
"Παράταση παραχώρησης εκμετάλλευσης ιαματικής πηγής Σουβάλας στην Κοινότητα Βαθέος Αιγίνης". Προεδρικό Διάταγμα 1998/184 1998-06-23
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 722/1961 «Περί Ταμείου Προνοίας Προσωπικού Οργανισμού Εθνικού Θεάτρου (Α 184). Προεδρικό Διάταγμα 1998/185 1998-06-23
Αλλαγή του τρόπου απόδοσης των πόρων του Τ.Ν. που απορρέουν από συμβολαιογραφικές πράξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/293 1998-09-15
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 27/1985 «Μετατροπή του Κέντρου Χανσενικών του Νοσοκομείου Λοιμωδών Νόσων σε Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών» και έγκριση του Οργανισμού αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/294 1998-09-15
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 430/1979 «περί εκκαθαρίσεως των αρχείων της κεντρικής και των περιφερειακών υπηρεσιών του Υπουργείου Συγκοινωνιών». Προεδρικό Διάταγμα 1998/186 1998-06-23
Ίδρυση Πρεσβείας της Ελλάδος στην Ισλαμική Ομοσπονδιακή Δημοκρατία των Κομορών νήσων χωρίς τη δημιουργία νέων θέσεων». Προεδρικό Διάταγμα 1998/183 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/25/ΑΣ324 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/25/ΑΣ324 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/20/ΑΣ371 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/20/ΑΣ371 1998-06-23
Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/19/ΑΣ396 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0544/19/ΑΣ396 1998-06-23
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2621 1998-06-23
Ανάθεση της δασοπυρόσβεσης στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2612 1998-05-25
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 598/76 «περί εγκρίσεως Κανονισμού λειτουργίας των πάρα τω Ταμείω Ασφαλίσεως Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου, Κλάδων Επικουρικής Ασφαλίσεως, Προνοίας και Ασθενείας». Προεδρικό Διάταγμα 1998/220 1998-07-20
Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ Απόφαση 1998/Φ.0544/ΑΣ811/Μ.4244. 1998-01-26
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/219 1998-07-20
Σύνθεση Συμβουλίων Κρίσεων και Ανακριτικών του Πυροσβεστικού Προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και άλλες ρυθμίσεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/16 1998-02-11
Αναστολή εφαρμογής κυρώσεων κατά Σέρβων Βοσνίας που διατηρήθηκαν βάσει απόφασης 1022(1995) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/15 1998-02-11
Ίδρυση Προξενικού Γραφείου στην Πρεσβεία της Ελλάδος στην Τζακάρτα της Ινδονησίας και κατάργηση του Αμίσθου Γενικού Προξενείου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/218 1998-07-20
Προαγωγή του Αμίσθου Προξενείου της Ελλάδος στο Ντακάρ της Σενεγάλης σε Άμισθο Γενικό Προξενείο. Προεδρικό Διάταγμα 1998/217 1998-07-20
Τροποποίηση και συμπλήρωση του προεδρικού διατάγματος «Υγειονομικοί όροι παραγωγής και διάθεσης στην αγορά νωπού κρέατος» (Α" 231), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/23/ΕΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 204/1996 (Α" 162), 29 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/203 1998-07-15
Δημοσίευση της 986 (1995) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1998/1/17.07.1998 1998-07-17
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιωμάτων υπηρεσίας στα πλοία. Προεδρικό Διάταγμα 1998/243 1998-07-29
Δημοσίευση της 1153 (1998) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1998/2/17.07.1998 1998-07-17
Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας. Νόμος 1998/2614 1998-06-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής, για τη συνεργασία επί των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας. Νόμος 1998/2596 1998-03-24
Συμπλήρωση των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 4 και αντικατάσταση διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 292/1977 «Περί διαρθρώσεως των θέσεων του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού της εκκλησιαστικής εκπαιδεύσεως» (ΦΕΚ 95/Α"). Προεδρικό Διάταγμα 1998/332 1998-09-30
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν σε θέματα τεχνικών έργων που εκτελούνται από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (ΙΙΒΕΑΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1998/331 1998-09-30
Ίδρυση θέσεων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/333 1998-09-30
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 1998/2655 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αμοιβαία προώθηση και προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2561 1998-01-13
Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/204 1998-07-15
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και των Ελληνικών Αλυκών Α.Ε. κατά κλάδους και ειδικότητες, στους οποίους επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/393 1998-12-03
Καθιέρωση διανομαρχιακών υπεραστικών επιβατικών γραμμών μεταξύ πόλεων με λεωφορεία των ΚΤΕΛ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/34 1998-03-03
Έγκριση ίδρυσης Υποκαταστήματος από την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. στο Βελιγράδι της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας (Ο.Δ.Γ.). (Συνεδρίαση 607/26.1.1998, θέμα 19) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1998/2/03.03.1998 1998-03-03
Μετονομασία του Τμήματος Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/202 1998-07-15
Υπαγωγή των επιχειρήσεων παραγωγής εκρηκτικών υλών στις διατάξεις χρηματοδότησης της βιοτεχνίας από το “ειδικό κεφάλαιο” της απόφ. ΝΕ 197/11/78. (Συνεδρίαση 613/18.5.98, θέμα 32) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1998/1/03.07.1998 1998-07-03
Ανακοίνωση 1998/0544/21/ΑΣ/437 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/0544/21/ΑΣ/437 1998-07-03
Παλλαϊκή Άμυνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2641 1998-09-15
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. Νόμος 1998/2619 1998-06-19
Κύρωση της Σύμβασης για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού. Νόμος 1998/2584 1998-03-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2585 1998-03-13
«Σύσταση τμήματος μηχανογράφησης, κλάδων και θέσεων προσωπικού στο Ταμείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπαιδευτικών Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης». Προεδρικό Διάταγμα 1998/196 1998-07-03
Θέση σε κυκλοφορία νέων μεταλλικών κερμάτων των 50 δρχ. ως αναμνηστικών και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/388 1998-11-27
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 150/89 (ΦΕΚ 71/Α/89) «Οργανισμός του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων». Προεδρικό Διάταγμα 1998/197 1998-07-03
Ανακαθορισμός του ανωτάτου ορίου του παρεχόμενου από το Ταμείο Προνοίας Υπαλλήλων - Ο.Λ.Π. εφάπαξ βοηθήματος. Προεδρικό Διάταγμα 1998/389 1998-11-27
Ανακοίνωση 1998/1/27.11.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/27.11.1998 1998-11-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2607 1998-05-04
Τροποποιήσεις, αντικαταστάσεις και συμπληρώσεις διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Π.Δ. 170/ 1996 και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1998/397 1998-12-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 1998/2650 1998-11-03
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Γεωργίας. Νόμος 1998/2617 1998-06-16
Ίδρυση διατμηματικών εργαστηρίων στο Πολυτεχνείο Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/395 1998-12-08
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/6 1998-01-23
Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α" 72). Προεδρικό Διάταγμα 1998/7 1998-01-23
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/396 1998-12-08
Συμφωνία 1998/1/08.12.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1998/1/08.12.1998 1998-12-08
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.)”. Προεδρικό Διάταγμα 1998/17 1998-02-12
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/19 1998-02-12
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝ.ΒΙ.Σ.)”. Προεδρικό Διάταγμα 1998/18 1998-02-12
Ίδρυση Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Ινστιτούτο Βιοϊατρικών Ερευνών Ιωαννίνων (Ι.Β.Ε.Ι.)”. Προεδρικό Διάταγμα 1998/20 1998-02-12
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Σένγκεν Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών, αφ"ενός, και της Πολωνίας, αφ"ετέρου, για την επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση. Νόμος 1998/2580 1998-02-25
Τροποποίηση του π.δ/τος 132/1983 (Α΄59) «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων (ΕΥΔΕ) για την εκτέλεση του έργου Αποχέτευσης και Επεξεργασίας Λυμάτων Μείζονος περιοχής Θεσσαλονίκης», όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίησή του με το π.δ/γμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/368 1998-11-11
Τροποποίηση του π.δ. 452/1995 «Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου με την επωνυμία «Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού» (Α~ 265). Προεδρικό Διάταγμα 1998/369 1998-11-11
Τροποποίηση του από 31.12.1942 Διατάγματος (ΦΕΚ Α~ 44) «Περί καθορισμού τύπου κλάσεων και χρόνου εφαρμογής του υπέρ των Μετοχικών Ταμείων των Πολεμικών Υπουργείων καθιερωθέντος υπό του Ν.Δ. 1938/42 ειδικού ενσήμου» (ΦΕΚ Α~ 289) όπως ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 1998/367 1998-11-11
Ανακοίνωση 1998/1/11.11.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/1/11.11.1998 1998-11-11
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ [...] Νόμος 1998/2637 1998-08-27
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Οργάνωση του τομέα παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2668 1998-12-18
Οργανισμός Διοικητικών Υπηρεσιών Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/46 1998-03-16
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. Νόμος 1998/2608 1998-05-04
Προϋποθέσεις απονομήςτου ΜεταλλίουΕξόχου Πράξεως, περιγραφή και καθορισμός του τύπου και της διαδικασίας υποβολής προτάσεων για την απονομή του. Προεδρικό Διάταγμα 1998/79 1998-04-07
Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων που εκτελούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/199 1998-07-08
Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999. Νόμος 1998/2673 1998-12-31
Επέκταση της περιφερείας δικαιοδοσίας του Έμμισθου Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Χονγκ Κονγκ Προεδρικό Διάταγμα 1998/198 1998-07-08
Κύρωση ορισμένων διατάξεων του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2609 1998-05-11
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/156 1998-06-03