ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην πρόσβαση στην απασχόληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και ανέλιξη, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας και άλλες συναφείς διατάξεις. Νόμος 2006/3488 2006-09-11
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τηνασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 2010/3850 2010-06-02
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/81 2003-04-02
Ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, σύσταση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2639 1998-09-02
Το Εθνικό Σύστημα Σύνδεσης της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με την Απασχόληση (Ε.Σ.Σ.Ε.Ε.Κ.Α.) Νόμος 2003/3191 2003-11-07
Ρυθμίσεις για την προώθηση της απασχόλησης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3385 2005-08-19
Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Νόμος 2005/3304 2005-01-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την Επικερδή Απασχόληση των Εξαρτωμένων μελών των Μελών Διπλωματικών και Προξενικών Αποστολών. Νόμος 2011/3928 2011-03-09
Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/62 1998-03-26
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1999/88 1999-05-13
"Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ". Προεδρικό Διάταγμα 1997/176 1997-07-15
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Νόμος 2010/3846 2010-05-11
Για την ολοκλήρωση της εξυγίανσης και την ανάπτυξη της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε.. Νόμος 1998/2602 1998-04-16
Αναδιάρθρωση Ο.Α.Ε.Δ. και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2956 2001-11-06
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/360 1997-11-28
Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές. Προεδρικό Διάταγμα 2001/107 2001-05-16
Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κατά την εργασία, σε συμμόρφωση με την οδηγία 83/477/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την οδηγία 91/382/ΕΟΚ του Συμβουλίου και την οδηγία 2003/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/212 2006-10-09
Κύρωση της Συμφωνίας περί της εφαρμογής του άρθρου 16 της Συμφωνίας Έδρας της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2007/3553 2007-04-04
Κοινωνικός διάλογος για την προώθηση της απασχόλησης και την κοινωνική προστασία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3144 2003-05-08
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/67/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 για την εφαρμογή της Οδηγίας 96/71/ΕΚ σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/101 2016-09-26
Ρύθμιση θεμάτων εποπτευόμενων οργανισμών του Υπουργείου Εργασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2336 1995-09-12
Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και προσωπικού της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2026 1992-03-23
Κύρωση της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες. Νόμος 2012/4074 2012-04-11
Οργάνωση και λειτουργία των Αστικών Συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς και Περιχώρων. Νόμος 1998/2669 1998-12-18
Περί τροποποιήσεώς του, με την με αριθ. 44151/ 4661/1956 απόφαση του Υπουργού Εργασίας εγκριθέντος Κανονισμού «Περί Ασφαλίσεως Ανεργίας των μισθωτών επεξεργασίας Σταφίδος, μελών της εν Ηρακλείω Κρήτης Συνεργατικής Σταφιδεργατών», όπως αυτός τροποποιή [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/227 1997-08-29
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης εργασίας 182 για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους. Νόμος 2001/2918 2001-06-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/89 1999-05-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 342/2000 (ΦΕΚ 296 Α’) «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» και του Π.Δ. 107/2001 (ΦΕΚ 97Α’) «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/378 2001-10-22
Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Νόμος 2013/4144 2013-04-18
Κύρωση Συμφωνίας εποχιακής απασχόλησης εργατικού δυναμικού μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, καθώς και των Παραρτημάτων αυτής. Νόμος 1996/2407 1996-06-04
Κύρωση της 151 Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας «Για την προστασία του δικαιώματος οργάνωσης και τις διαδικασίες καθορισμού των όρων απασχόλησης στη δημόσια διοίκηση». Νόμος 1996/2405 1996-06-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4550 2018-06-20
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 2000/2874 2000-12-29
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. Προεδρικό Διάταγμα 2005/104 2005-06-15
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6. [...] Νόμος 2018/4540 2018-05-22
Σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Απασχόλησης. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2014/13/14-4-2014 2014-04-16
Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης. Νόμος 2010/3833 2010-03-15
Καθιέρωση της 5ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης της Οσίας Μεθοδίας, ως ημέρας αργίας για τη νήσο Κίμωλο. Προεδρικό Διάταγμα 2010/86 2010-09-06
Καθιέρωση της 21ης Νοεμβρίου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Αμοργού. Προεδρικό Διάταγμα 2013/49 2013-04-22
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2910 2001-05-02
Σύσταση Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4468 2017-04-28
(1 ) Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού». Προεδρικό Διάταγμα 1994/361 1994-11-29
«Αναμόρφωση μισθολογίου προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» Νόμος 1997/2470 1997-03-21
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. και των ΚΤΕΛ του ν. 2963/2001. Προεδρικό Διάταγμα 2006/246 2006-11-29
Τροποποίηση του π.δ/τος 235/2000 (ΦΕΚ 199/Α΄) «Ειδικές ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό και την λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, που υπάγονται στις δια­τάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 2345/1995 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/198 2007-09-14
Ρυθμίσεις θεμάτων συστήματος προσλήψεων. Νόμος 1994/2247 1994-10-31
Καθιέρωση της 18ης Οκτωβρίου ως ημέρας αργίας για τη δημοτική ενότητα Αλεξάνδρειας του Δήμου Αλεξάνδρειας Νομού Ημαθίας. Προεδρικό Διάταγμα 2014/33 2014-03-11
Μισθολογικές ρυθμίσεις λειτουργών και υπαλλήλων του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., μονίμων στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και αντιστοίχων της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος και άλλες συναφείς διατάξεις. Νόμος 2003/3205 2003-12-23
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των [...] Νόμος 1990/1881 1990-03-23
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φυσικής του Στερεού Φλοιού της Γης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/322 1994-10-11
Καθιέρωση της 20ης Οκτωβρίου, εορτής της μνήμης του Αγίου Μεγαλομάρτυρα Αρτεμίου, ως ημέρας αργίας για το Δήμο Μυκόνου (Περιφερειακή Ενότητα Μυκόνου). Προεδρικό Διάταγμα 2013/139 2013-10-17
(1 ) Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ». Προεδρικό Διάταγμα 1994/395 1994-12-19
Σύσταση Υπηρεσίας Διοικητικής Μέριμνας Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/294 1993-08-09
Σωφρονιστικός Κώδικας Νόμος 1999/2776 1999-12-24
Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του προγράμματος στήριξης της ελληνικής οικονομίας. Νόμος 2010/3899 2010-12-17
Καθιέρωση του, προ της 12ης Ιουλίου, Σαββάτου, εορτής της μνήμης της Παναγίας της Τριχερούσας ως ημέρας αργίας για το τοπικό διαμέρισμα Φοινικούντος Δήμου Μεθώνης Νομού Μεσσηνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/62 2010-07-07
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/17 1996-01-18
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις στη Δημόσια Διοίκηση, μονιμοποιήσεις συμβασιούχων αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2738 1999-09-09
Έγκριση του Διετούς Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου σε θέματα εργασίας 1998 - 1999. (Λευκωσία, 18.1.1999). Απόφαση 1999/1/09.06.1999 1999-06-09
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2014/4251 2014-04-01
Μέριμνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2643 1998-09-28
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Ισότηταςτων Φύλων Προεδρικό Διάταγμα 2008/5 2008-02-08
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/380 1996-11-04
Έγκριση της δι ανταλλαγής ρηματικών διακοινώσεων συναφθείσης διμερούς Συμφωνίας μεταξύ της Ελλάδος και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για εργασία εξαρτημένων μελών οικογενειών προσωπικού διπλωματικών, προξενικών αποστολών και Διεθνών Οργανισμών. [...] Απόφαση 1995/Φ.0544/2/ΑΣ234/Μ.4442/18.5.95 1995-06-13
Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/358 1997-11-28
Τροποποίηση του π.δ. 159/2014 «Μερική απασχόληση των υπευθύνων επιστημόνων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργούμενων φυτικών ειδών και στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/136 2017-11-07
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2002/207 2002-08-22
Κανονισμός ωραρίου εργασίας Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (Λ.Σ.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/68 2003-03-21
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Λογοθεραπευτών. Προεδρικό Διάταγμα 2014/176 2014-12-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση σε προγράμματα ή σπουδές» (Α΄97). Προεδρικό Διάταγμα 2014/126 2014-09-29
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Μέτρα για την προστασία των νέων που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας στο ναυτιλιακό και στον αλιευτικό τομέα για την προσαρμογή προς την οδηγία 94/33/ΕΚ». Προεδρικό Διάταγμα 2001/407 2001-12-24
Προϋποθέσεις και διαδικασία παροχής αδείας εργασίας ή άλλης βοηθείας, για την επαγγελματική αποκατάσταση των προσφύγων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/209 1994-08-11
Τροποποίηση του Π.Δ. 359/97 (Α.240) «Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. Προεδρικό Διάταγμα 1998/242 1998-07-29
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4430 2016-10-31
Αναδιοργάνωση του Ιδρύματος Ιατροβιολογικών Ερευνών (Ι.ΙΒ.Ε.Α.Α.) της Ακαδημίας Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/138 2013-10-15
Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, Ασφαλιστικών Φορέων, προσαρμογή της νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/18/ΕΕ και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2012/4075 2012-04-11
Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών καιΚοινοτικών Υπαλλήλων. Νόμος 2007/3584 2007-06-28
Περί Κανονισμού των Ωρών Εργασίας και Αναπαύσεως του Προσωπικού Κίνησης των Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Υπεραστικών Λεωφορείων (ΚΤΕΛ) και Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων Αστικών ΚΤΕΛ απλής φυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 1998/54 1998-03-18
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας- Τροποποίηση του Ν. 4251/2014 για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τ [...] Νόμος 2015/4332 2015-07-09
Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/201 1998-07-13
Γενικός Κανονισμός Προσωπικού Κοινών Ταμείων Εισπράξεων Λεωφορείων (ΚΤΕΛ). Προεδρικό Διάταγμα 1994/229 1994-08-30
Μέτρα για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4538 2018-05-16
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Ν. 2190/1994 και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2527 1997-10-08
Για την Προστασία των εργαζομένων από φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες και τροποποίηση και συμπλήρωση του Π. Δ/τος 307/86 (135 Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 88/642/ ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1993/77 1993-03-18
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Σχεδιασμού και Παραγωγής Ενδυμάτων και β) Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.). Προεδρικό Διάταγμα 2006/97 2006-05-16
Ίδρυση τεχνικών-επαγγελματικών σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γεωργοκτηνοτροφικής και δασικής κατεύθυνσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/70 1997-04-24
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. Νόμος 2012/4071 2012-04-11
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2008/43 2008-04-24
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 180/1979 (Α΄ 46) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Προεδρικό Διάταγμα 1998/282 1998-09-01
Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2345 1995-10-12
Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2413 1996-06-17
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, Νόμος 1999/2716 1999-05-17
Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4387 2016-05-12
Μεταμοσχεύσεις ανθρωπίνων ιστών και οργάνων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2737 1999-08-27
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Εργατοτεχνιτών Δομικών και Ξυλουργικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Ε.Δ.Ξ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (Ι.Κ.Α. -Τ.Ε.Α.Μ.). Προεδρικό Διάταγμα 1996/200 1996-07-12
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,ρυ­θμί­σεις στις εργασιακές σχέσεις. Νόμος 2010/3863 2010-07-15
Μισθολογικές ρυθμίσεις διπλωματικών υπαλλήλων και άλλων συναφών κατηγοριών του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και των γιατρών του Εθνικού Συστήματος Υγείας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2606 1998-04-22
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Οργάνωση Υπηρεσιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1999/136 1999-06-30
Ρύθμιση θεμάτων για την εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/6/28-2-2012 2012-02-28
Αναβάθμιση και βελτίωση των μηχανισμών είσπραξης των ασφαλιστικών φορέων, πρόστιμα για την ανασφάλιστη και αδήλωτη εργασία και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Νόμος 2014/4225 2014-01-07
Τροποποίηση των Π.δ. 342/2000 «Αύξηση του ανωτάτου ορίου του ευεργετικού υπολογισμού ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων λόγω εργασίας» (Α΄ 296) και Π.δ. 107/2001 «Ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής καταδίκων και υποδίκων για εργασία ή απασχόληση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/60 2015-08-12
Τροποποίηση του Π.Δ. 358/97 (Α. 240) «Προϋποθέσεις και διαδικασία, για τη νόμιμη παραμονή και εργασία αλλοδαπών στην Ελλάδα, που δεν είναι υπήκοοι των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Προεδρικό Διάταγμα 1998/241 1998-07-29
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Νόμος 2005/3386 2005-08-23
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3068 2002-11-14
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Καθορισμός Ωρολογίου και Αναλυτικού Προγράμματος των ημερησίων Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών, για τις ειδικότητες Κομμωτικής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/250 1993-06-29
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/155 2004-07-05
Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/158 2002-06-13
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2001/222 2001-07-31
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. Νόμος 2007/3526 2007-02-09
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/96 2008-07-30
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/245 1999-10-01
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Νόμος 1998/2659 1998-12-01
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα. Προεδρικό Διάταγμα 2013/108 2013-06-12
Χρόνος εργασίας προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/394 2001-12-03
Χορήγηση της Κάρτας Παραμονής Περιορισμένης Χρονικής Διάρκειας σε αλλοδαπούς. Προεδρικό Διάταγμα 1997/359 1997-11-28
Καθορισμός εξεταστέας ύλης των υποψηφίων για πλήρωση κενών οργανικών θέσεων κλάδων ΤΕ17 Διοικητικών - Λογιστικών και ΤΕ1 Βιβλιοθηκονόμων στους Ο.Τ.Α. Προεδρικό Διάταγμα 1993/354 1993-09-13
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων του Ν.Δ/τος 2592/1953 (ΦΕΚ 254 Α), των αποκεντρωμένων μονάδων αυτών και του ΕΚΑΒ μετά των παραρτημάτων του. Προεδρικό Διάταγμα 1998/412 1998-12-23
Οργάνωση και εκτέλεση των Έργων Συντήρησης στο Άγιον Όρος. Προεδρικό Διάταγμα 1999/264 1999-10-19
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Σύσταση Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας και άλλες διατάξεις Νόμος 2002/3050 2002-09-13
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη (1988) και του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη που προβλέπει Μηχανισμό Συλλογικών Αναφορών (1995). Νόμος 1998/2595 1998-03-24
Ρυθμίσεις για τους εργαζομένους με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο τομέα. Προεδρικό Διάταγμα 2004/164 2004-07-19
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας. Νόμος 1996/2420 1996-07-03
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων Νόμος 2008/3669 2008-06-18
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Διαδικασίες εγγραφής των Ναυπηγοεπισκευαστικών Επιχειρήσεων και των Ειδικών Επιχειρήσεων ναυπήγησης, συντήρησης, επισκευής και μετατροπής πλοίων στο Μητρώο των επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων, σύμφωνα με το άρθρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/50 2004-02-11
Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4488 2017-09-13
Ρύθμιση θεμάτων της Ορχήστρας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (Ε.Λ.Σ.). Προεδρικό Διάταγμα 1993/76 1993-03-17
Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις Νόμος 2003/3094 2003-01-22
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς». Προεδρικό Διάταγμα 2013/56 2013-04-30
Ρύθμιση θεμάτων διοίκησης της εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2188 1994-02-16
Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4445 2016-12-19
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Οργάνωση και λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, μισθολογικές ρυθμίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2638 1998-09-02
Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2440/11.1.99, περί ίδρυσης και λειτουργίας ανταλλακτηρίων συναλλάγματος, όπως ισχύει. (Συνεδρίαση 112/5.11.2001, θέμα 8) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2001/1/13.12.2001 2001-12-13
Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας. Νόμος 1992/2071 1992-07-15
Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα - Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4109 2013-01-23
Τροποποίηση τουΠ.Δ. 256/91Π.Δ/τος «Χορήγηση άδειας ηλεκτρολόγου θεάτρου». Προεδρικό Διάταγμα 1994/277 1994-08-31
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/133 2017-10-30
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Ελικόπτερα. Προεδρικό Διάταγμα 2003/211 2003-07-02
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1998/2653 1998-11-03
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993. Προεδρικό Διάταγμα 1996/281 1996-08-27
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3084 2002-12-16
Συγχώνευση του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης Εργατοτεχνιτών και Υπαλλήλων Δέρματος Ελλάδος (Τ.Ε.Α.Ε.Υ.Δ.Ε.) στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών που λειτουργεί στο Ι.Κ.Α. (ΙΚΑ -ΤΕΑΜ) Προεδρικό Διάταγμα 1992/282 1992-08-28
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/96 2002-04-18
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ [...] Νόμος 1994/2244 1994-10-07
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3762 2009-05-15
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Νόμος 2011/3986 2011-07-01
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό [...] Νόμος 2011/3907 2011-01-26
Ρύθμιση θεμάτων μεταθέσεων οπλιτών, μέριμνας προσωπικού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4361 2016-02-01
Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3227 2004-02-09
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.). Νόμος 2003/3187 2003-10-07
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Προεδρικό Διάταγμα 2001/338 2001-10-09
Μερική απασχόληση και υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα. Νόμος 2003/3174 2003-08-28
Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων για τις επαγγελματικές δραστηριότητες: (α) της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε βιομηχανίες και άλλες μονάδες, (β) του χειρισμού και της επιτήρησης ατμο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/115 2012-10-17
Οργανισμός του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/154 2006-08-04
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Νόμος 2012/4093 2012-11-12
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/141 2013-10-21
Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασµού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας. Προεδρικό Διάταγμα 1990/337 1990-10-04
Μέτρα σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/50/ ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2002/178 2002-07-12
Τουριστική εκπαίδευση και κατάρτιση, ρυθμίσεις για τον τουρισμό και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3105 2003-02-10
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/13 1996-01-18
Συμπλήρωση του Κανονισμού διαρθρώσεως, συνθέσεως και αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/199 1996-07-12
Οργανισμός του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 2014/99 2014-08-28
Κύρωση τροποποίησης του Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2007/173 2007-09-06
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικών Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ). Προεδρικό Διάταγμα 1993/324 1993-08-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για τη συνεργασία στο πεδίο της πρόληψης των βιομηχανικών ατυχημάτων, των φυσικών καταστροφών και της εξάλειψης των συνεπειών τους. Νόμος 2001/2950 2001-10-22
Σύσταση «Εθνικού Οπτικοακουστικού Αρχείου» - Ρύθμιση θεμάτων Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας, Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3444 2006-03-02
Διαφάνεια ως προς την απασχόληση σε Υπηρεσίες Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και την πραγματοποιηθείσα διαφημιστική δαπάνη του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα. Προεδρικό Διάταγμα 1997/60 1997-04-15
Σύνδεση έρευνας και τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2919 2001-06-25
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Έκδοση διαβατηρίων από την Ελληνική Αστυνομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3103 2003-01-29
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2005/76 2005-05-19
Προξενική διατίμηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2949 2001-10-19
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Εκδιδόμενα με αμοιβή πρόσωπα και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2734 1999-08-05
Μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σχέση εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου καθώς και καταβολής των εξόδων παράστασης των αιρετών οργάνων των υπηρεσιών αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2001/402 2001-12-20
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 2006/3476 2006-07-19
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2520 1997-09-01
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Καταστατικού και του Κανονισμού Ανεργίας του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/384 1993-09-20
Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Προεδρικό Διάταγμα 2003/300 2003-11-05
Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/67 1997-04-21
Ίδρυση Εργαστηρίου στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/147 1996-06-10
Απόφαση 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ54068 2017-10-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2011/3987 2011-07-13
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/342 2001-10-11
Κύρωση της Σύµβασης Ναυτικής Εργασίας, 2006 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας. Νόμος 2012/4078 2012-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2006/3484 2006-08-07
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/42 2003-02-21
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά. Προεδρικό Διάταγμα 2009/164 2009-10-02
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2009/3795 2009-09-04
Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις Νόμος 1992/2084 1992-10-07
Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις.. Νόμος 2012/4056 2012-03-12
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη Νόμος 1999/2691 1999-03-12
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4508 2017-12-22
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/106 2013-06-11
Έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίαςτου Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/155 2009-10-01
Αποζημίωση για υπερωριακή απασχόληση υπαλλήλων του Ελεγκτικού Συνεδρίου στην έδρα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». Προεδρικό Διάταγμα 2012/5 2012-01-19
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3085 2002-12-16
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του Εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/155 1995-05-23
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝ"S FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Παιδιού». Προεδρικό Διάταγμα 1992/115 1992-04-01
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/5/ΑΣ82/Μ.4539 1996-05-24
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος (Ν.Ε.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/131 2017-10-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος Νόμος 2005/3331 2005-04-06
΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/236 2003-09-03
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 564/1961 «περί συστάσεως εν Αθήναις Εθνικού Ιδρύματος Αποκαταστάσεως Αναπήρων» (Α" 139), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Β.Δ. 334/1973 (Α" 100) και το Π.Δ. 106/1986 (Α" 40). Προεδρικό Διάταγμα 1992/68 1992-03-03
Κύρωση Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου. Νόμος 1997/2531 1997-10-29
Μερική απασχόληση στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Νόμος 2004/3250 2004-07-07
Ανακοίνωση 1997/1/08.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/08.10.1997 1997-10-08
Ανακοίνωση 1997/1/13.05.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/13.05.1997 1997-05-13
Οργανισμός του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2005/149 2005-08-22
Σύσταση Ειδικού Ταμείου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3552 2007-04-04
Αναδιοργάνωση υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις Νόμος 1995/2343 1995-10-11
Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1995/186 1995-05-30
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2741 1999-09-28
Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, Εθνικό Μητρώο Ιδιωτικών Φορέων Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4455 2017-02-23
Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Νόμος 2002/3029 2002-07-11
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασε­μιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3656 2008-04-15
Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποιήσεις του π.δ. 189/2009. Προεδρικό Διάταγμα 2010/24 2010-04-15
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων α) Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, β) Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία και γ) Διαχείρισης Πληροφοριών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/287 2002-10-23
Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4415 2016-09-06
Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας. Νόμος 1998/2614 1998-06-02
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3318 2005-02-23
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη (ΕΕL 31/6.2.2003). Προεδρικό Διάταγμα 2007/220 2007-11-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 337/1990 «Σύσταση Γενικών Διευθύνσεων και Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού και Ανάλυσης Πολιτικής στο Υπουργείο Εργασίας» (Α 135). Προεδρικό Διάταγμα 1998/65 1998-03-30
Σύσταση προσωρινής υπηρεσίας για την αξιοποίηση και μετεγκατάσταση στρατοπέδων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2745 1999-10-27
. Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2009 1992-02-14
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σύμβαση ναυτικής εργασίας στα υπό ελληνική σημαία εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την Οδηγία 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου της 8ης Μαρτίου 2010 σχετικά με την εφαρμογή της αναθεωρημένης συμφωνίας- [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/80 2012-06-14
Εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/88/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Νοεμβρίου 2003 «σχετικά με ορισμένα στοιχεία της οργάνωσης του χρόνου εργασίας» ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας των ια [...] Νόμος 2017/4498 2017-11-16
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010). Προεδρικό Διάταγμα 2013/6 2013-01-21
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Νόμος 2010/3874 2010-09-06
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3015 2002-05-02
Μέτρα ενίσχυσης των χαμηλοσυνταξιούχων. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1996/1/29.08.1996 1996-08-29
Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 2018/54 2018-06-13
(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Προεδρικό Διάταγμα 2002/76 2002-03-21
Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2773 1999-12-22
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988). Προεδρικό Διάταγμα 1996/365 1996-09-20
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό Αττικής [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1996/1/31.05.1996 1996-05-31
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/1/06.06.1997 1997-06-06
Καθορισμός διακριτικού αναγνωρίσεως προσωπικού επιβατηγών πλοίων, το οποίο παρέχει συνδρομή στους επιβάτες σε καταστάσεις ανάγκης. Προεδρικό Διάταγμα 2001/397 2001-12-11
Καθιέρωση κοινού υποδείγματος για το δελτίο ταυτότητας των επιθεωρητών που πραγματοποιούν επιθεωρήσεις στα πλαίσια του ελέγχου του κράτους λιμένα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/40/ΕΚ της Επιτροπής της 25 Ιουνίου 1996. Προεδρικό Διάταγμα 1997/235 1997-09-01
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/114 2014-08-29
Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις Νόμος 2008/3696 2008-08-25
Υπηρεσιακή κατάσταση και αναμόρφωση μισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.) - Μισθολογικές ρυθμίσεις ερευνητών των ερευνητικών ιδρυμάτων και ά [...] Νόμος 1997/2530 1997-10-23
Επιδότηση Ανέργων Ναυτικών Προεδρικό Διάταγμα 1998/228 1998-07-28
Προϋποθέσεις καταβολής αποζημιώσεως στους Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας σε περίπτωση οριστικής απώλειας ειδικότητας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/8 2004-01-15
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3047 2002-08-27
Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμι [...] Νόμος 2017/4483 2017-07-31
Εκπαιδευτές Υποψηφίων Οδηγών, Σχολές Οδηγών, Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/208 2002-08-23
Προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων και του κοινωνικού συνόλου, οικονοµική αυτοτέλεια του συνδικαλιστικού κινήµατος Νόμος 1990/1915 1990-12-28
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ο.Τ.Α., των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1997/1/08.10.1997 1997-10-08
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/119 2014-09-08
Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4491 2017-10-13
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Ίδρυση και καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1994/149 1994-07-04
Τροποποίηση διατάξεων της νομοθεσίας του Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Αρτοποιών. Προεδρικό Διάταγμα 1995/394 1995-10-27
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/55 1996-03-14
Εκδημοκρατισμός της Διοίκησης - Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4325 2015-05-11
Απόφαση 1993/Φ.0544/4243/3/ΚοινήδήλωσηΕλλάδος-Ρωσίας. (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1993/Φ.0544/4243/3/ΚοινήδήλωσηΕλλάδος-Ρωσίας. 1993-08-24
Απόφασις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου περί συστάσεως και λειτουργίας Εκκλησιαστικού Ιδρύματος υπό την επωνυμίαν: «“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - Στέγη φροντίδος ατόμων τρίτης ηλικίας - Μ.Κ. της Ιεράς Μητροπόλως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣΤΗΣ ΕΚΚΛ [...] Απόφαση 2011/1/02.12.2011 2011-12-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Ανακοίνωση για τη σύναψη μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Πρωτοκόλλου συνεργασίας. (Βελιγράδι, 17.10.1996). Απόφαση 1996/0544/3/ΑΣ791/Μ.4631 1996-11-29
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/14 1996-01-18
Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/415 1994-12-29
Ανάπτυξη της Δια Βίου Μάθησης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2010/3879 2010-09-21
Ενιαίος Φορέας Εξωστρέφειας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4242 2014-02-28
Σύμφωνο συμβίωσης, άσκηση δικαιωμάτων, ποινικές και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4356 2015-12-24
Αναγνώριση Νοσοκομειακών Μονάδων για ειδίκευση οδοντιάτρων στην ειδικότητα της Γναθοχειρουργικής. Προεδρικό Διάταγμα 1994/331 1994-10-24
Ανακοίνωση 2003/3/17.02.2003 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/3/17.02.2003 2003-02-17
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Οργανισμός της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) Προεδρικό Διάταγμα 2009/126 2009-09-07
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2003. Προεδρικό Διάταγμα 2004/163 2004-07-15
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών λόγω εορτών Χριστουγέννων 2004. Προεδρικό Διάταγμα 2005/116 2005-06-30
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ [...] Νόμος 2016/4375 2016-04-03
Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4485 2017-08-04
Εξυγίανση της Ολυμπιακής Αεροπορίας Α.Ε. Νόμος 1994/2271 1994-12-23
Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Νόμος 2008/3699 2008-10-02
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ [...] Νόμος 2017/4504 2017-11-29
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 121/1999 «Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών» (ΦΕΚ 127/Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2007/25 2007-01-29
Εκσυγχρονισμός της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Νόμος 1992/2083 1992-09-21
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των άρθρων 19, 20, 29, 30, 33, 35, 40 έως 46 της Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με «τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμέ [...] Νόμος 2016/4403 2016-07-07
Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2006/33/27-12-2006 2006-12-28
Οικονομικά θέματα Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και ρύθμιση διοικητικών θεμάτων. Νόμος 2005/3345 2005-06-16
Χορήγηση οικονομικής ενισχύσεως σε ορισμένες κατηγορίες ναυτικών, λόγω εορτών Χριστουγέννων 2005. Προεδρικό Διάταγμα 2006/94 2006-05-08
Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και άλλες διατάξεις Νόμος 2009/3812 2009-12-28
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2010/3820 2010-02-16