ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3955 2011-04-20
Διενέργεια αλιείας στα εσωτερικά νερά. Προεδρικό Διάταγμα 2003/99 2003-04-22
Περί κανονισμού αλιείας στους κόλπους Θεσσαλονίκης και Θερμαϊκό. Προεδρικό Διάταγμα 2009/68 2009-06-12
Αλιεία δολωμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/109 2002-04-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ533/Μ.5433 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ533/Μ.5433 2004-06-28
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Απαγόρευση αλιείας και πώλησης αστακών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/237 1996-08-01
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύσταση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο. Νόμος 2002/3024 2002-06-25
«Ρυθμίσεις διενέργειας αλιείας εντός της μη ενοικιαζόμενης ή μη παραχωρημένης περιοχής της λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου - Αιτωλικού». Προεδρικό Διάταγμα 2016/40 2016-04-08
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
Αλιεία οστράκων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/86 1998-04-10
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
Απαγόρευση αλιείας στην θαλάσσια περιοχήΚαλύμνου - Κω. Προεδρικό Διάταγμα 2006/228 2006-10-24
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4546 2018-06-12
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 86/1998 «Αλιεία Οστράκων» (ΦΕΚ 78 Α). Προεδρικό Διάταγμα 2003/227 2003-08-11
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Ρύθμιση χρήσης διχτυών στην αλιεία. Προεδρικό Διάταγμα 2013/174 2013-12-17
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία ειδών ολοθούριων του γένους Ηοlοthuria spp. Προεδρικό Διάταγμα 2018/48 2018-05-22
Απαγόρευση αλιείας με παρασυρόμενα δίχτυα (DRΙFΤ ΝΕΤS). Προεδρικό Διάταγμα 1993/40 1993-02-12
Αλιεία με Ιχθυοπαγίδες. Προεδρικό Διάταγμα 2004/157 2004-07-09
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. από 23.3./8.4.1953 «περί κανονισμού της δια κυκλικών δικτύων (γρι-γρί) αλιείας» (Α 81) και του Π.Δ. 189/1978 «περί κανονισμού αλιείας εις τους Κόλπους Θεσσαλονίκης και θερμαϊκόν» (Α" 41)». Προεδρικό Διάταγμα 1993/25 1993-02-05
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3084 2002-12-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και περιουσίας. Νόμος 1998/2659 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος Νόμος 2005/3331 2005-04-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1998/2653 1998-11-03
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του Τοπίου. Νόμος 2010/3827 2010-02-25
Κατάτμηση του Τμήματος Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής, κατάργηση της Σχολής Τεχνολογικών Επιστημών, ίδρυση Σχολής Γεωπονικών Επιστημών και Πολυτεχνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/165 2001-07-05
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2332 1995-08-30
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2332 1995-08-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Ρυθμιστικά μέτρα για την αλιεία του αχινού του είδους Ρaracentrοtus liνidus. Προεδρικό Διάταγμα 2014/65 2014-05-06
Άδειες αλιείας με το αλιευτικό εργαλείο ζαργανόδιχτο. Προεδρικό Διάταγμα 1997/320 1997-11-07
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Απαγόρευση αλιείας με κυκλικά δίχτυα (γριγρί) νύχτας στον Όρμο Αντίκυρας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/353 1994-11-15
Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1999/88 1999-05-13
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λετονίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3318 2005-02-23
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδια­φυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3826 2010-02-25
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών Μεξικού για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους του εισοδήματος και του κεφαλαίου. Νόμος 2005/3406 2005-10-25
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3821 2010-02-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3085 2002-12-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2004/3228 2004-02-09
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3014 2002-05-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2006/3484 2006-08-07
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου του Μαρόκου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2010/3820 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Ισπανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3015 2002-05-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος. Νόμος 2010/3823 2010-02-16
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αυστρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2008/3724 2008-12-15
Απαγόρευση Αλιείας στο Μαλιακό κόλπο. Προεδρικό Διάταγμα 2011/124 2011-12-09
Απαγόρευση αλιείας στη θαλάσσια περιοχή όρμου Βατίκων του Λακωνικού Κόλπου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/16 2009-02-24
Καθορισμός σύνθεσης πληρώματος και λοιπού προσωπικού οστρακαλιευτικών σκαφών. Προεδρικό Διάταγμα 2018/33 2018-04-12
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Διαχειριστικά μέτρα αλιείας στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ των εκβολών των ποταμών Ευήνου και Αχελώου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/68 2006-04-04
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας στον τομέα των Αρχείων. Νόμος 1998/2633 1998-07-10
Απαγόρευση αλιείας στις θαλάσσιες περιοχές: 1. Καλύμνου - Κω (όρμος Χοχυλαρίου), Βορείων Ακτών νήσου Κω, 2. Κόλπου Ιερισσού, Ν. Χαλκιδικής (θέση Κακούδι), 3. Ιονίου Πελάγους, Ν. Πρέβεζας (όρμος Φαναρίου, όρμος Αγ. Ιωάννη). Προεδρικό Διάταγμα 2007/115 2007-07-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Διυπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 16.2.2000. Απόφαση 2001/1/22.02.2001 2001-02-22
Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών [...] Νόμος 2002/3071 2002-12-04
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για την αποφυγή της Διπλής Φορολογίας σε σχέση προς τους φόρους επί του εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2009/3795 2009-09-04
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3047 2002-08-27
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Ειδικός Δασικής Προστασίας" των Ινστιτούτων Επαγγε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/344 2001-10-11
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2976 2001-12-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3937 2011-03-31
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου Νόμος 2002/3045 2002-08-27
Απαγόρευση αλιείας σε θαλάσσια περιοχή νότια της νήσου Θάσου για την προστασία νεαρών ατόμων μπακαλιάρου (Μerluccius merluccius). Προεδρικό Διάταγμα 2018/24 2018-03-21
Έγκριση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την ίδρυση Γενικών Προξενείων. Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ844/Μ.4529 1995-12-12
Απόφαση 1992/1/15.10.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/1/15.10.1992 1992-10-15
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας, (Αθήνα, 14.6.1996). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ480/Μ.4601 1996-08-27
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2004/3300 2004-12-23
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/10.4.1998 (ΦΕΚ 76 Α~) Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου Καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας «Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων - Αθήνα 2004 Α.Ε.». Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2004/17/12-7-2004 2004-07-15
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2386 1996-03-07
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/107 2014-08-28
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικό με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1999/2755 1999-11-19
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Νόμος 2010/3874 2010-09-06
Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/Φ.0544/4/ΑΣ680/Μ.4073/2/ 1992-05-18
Οργανισμός της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/131 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/132 2010-12-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Γεωργίας και του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών της Ελληνικής Δημοκρατίας στον τομέα των Ταχυδρομείων. Νόμος 2002/2997 2002-03-28
Αποδοχή τροποποιήσεων της Δ. Σύμβασης «περί Διεθνών Κανονισμών προς Αποφυγήν Συγκρούσεων εν θαλάσση, 1972», που κυρώθηκε με το Ν.Δ. 93/74, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. Προεδρικό Διάταγμα 1996/11 1996-01-16
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3005 2002-04-08
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/51 2007-03-08
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2520 1997-09-01
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορολογικής διαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2002/3046 2002-08-27
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 2002/3009 2002-04-25
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Ισραήλ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2572 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικακαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3583 2007-06-28
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Νόμος 2004/3222 2004-02-02
Διατήρηση εποπτείας της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/364 1997-11-28
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Λευκωσία, 26.10.2006). Απόφαση 2007/Φ.0544/ΑΣ1033/Μ.5966 2007-02-20
Έγκριση του πρακτικού της 6ης Διευρυμένης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής. Τύνις, 28 Απριλίου 1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ466/Μ.4989 1999-11-08
Οργανισμός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/130 2010-12-27
. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις Νόμος 2004/3265 2004-09-30
Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/137 2010-12-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3070 2002-12-04
Τροποποίηση ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/78 1997-05-02
Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2010/144 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/133 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2010/145 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/129 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/146 2010-12-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 1998/2574 1998-02-04
Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/140 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Προεδρικό Διάταγμα 2010/147 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Προεδρικό Διάταγμα 2010/148 2010-12-27
Οργανισμός της Περιφέρειας Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2010/149 2010-12-27
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Έγκριση Τομεακού Πρωτοκόλλου στη Γεωργία μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας του Μαυρικίου», Άγιος Μαυρίκιος, 9.6.1997. Απόφαση 1997/1/12.08.1997 1997-08-12
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/158 2009-10-01
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Συμπλήρωση - Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/88 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α 187). Προεδρικό Διάταγμα 1992/200 1992-06-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3585 2007-07-05
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/199 2007-09-14
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Αναπροσαρμογή συντάξεων συνταξιούχων μελών ΔΕ Π των Α.Ε.Ι., Ε.Π. των Τ.Ε.Ι., γιατρών Ε.Σ.Υ. και διπλωματικών υπαλλήλων, ρύθμιση συνταξιοδοτικών θεμάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2703 1999-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Ενοποίηση και μετατροπή του Κέντρου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ) σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) του Εθνικού Κέντρου Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/82 2002-03-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2904 2001-04-12
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.). Νόμος 2006/3504 2006-11-14
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία. Νόμος 2001/2905 2001-04-12
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2010/3859 2010-07-12
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2571 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για οικονομική συνεργασία Νόμος 2001/2906 2001-04-12
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου μετά συνημμένου Πρωτοκόλλου. Νόμος 1995/2279 1995-01-26
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής Προεδρικό Διάταγμα 2018/59 2018-06-29
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995). Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ434/Μ.4475 1995-09-14
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας όσον αφορά τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1994/2255 1994-11-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2635 1998-07-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2586 1998-03-13
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/285 1999-11-15
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Νόμος 2011/3958 2011-04-20
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4519 2018-02-20
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σχετικά με την ίδρυση Προξενικών Αρχών. Νόμος 2007/3564 2007-05-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3119 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2914 2001-05-23
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Κύρωση της Συνθήκης Συνεννόησης και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γεωργίας, Νόμος 1999/2715 1999-05-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2585 1998-03-13
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1993/2140 1993-05-28
Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες. Προεδρικό Διάταγμα 2018/31 2018-04-04
Συμπλήρωση του Π.Δ. 45/91 (ΦΕΚ 24, Α) για τη νομική προστασία των τοπογραφιών προϊόντων ημιαγωγών σε συμμόρφωση προς την Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 87/54/ΕΟΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1986 και την Απόφαση 90/510/ΕΟΚ, έτσι όπως τροποποι [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/415 1995-11-16
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2008/3703 2008-10-08
Τροποποίηση του π.δ. 88/1999 «Ελάχιστες προδιαγραφές για την οργάνωση του χρόνου εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/104/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 94 Α~) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2000/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2005/76 2005-05-19
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 1995/2319 1995-06-19
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Για το έγγραφο εθνικότητας των Ελληνικών Εμπορικών Πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/402 1995-11-01
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/357 1992-11-24
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-γουγκοσλαβικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Βελιγράδι 4.6.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ609/Μ.4833 1999-02-18
Απόφασης 2380 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2017/Φ.3440/ΑΣ65291 2017-12-19
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για συνεργασία στον τομέα της υγείας. Νόμος 2005/3347 2005-06-23
Έγκριση του Μνημονίου αμοιβαίας κατανοήσεως μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ763/Μ.4874 1999-01-29
Ρύθμιση θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες διατάξειςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 1993/2168 1993-09-03
Εκμετάλλευση κοραλλιογενών σχηματισμών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/324 1994-10-24
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γραμματείας Συντονισμού βοηθείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη 14.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ549/Μ.5270 2002-04-08
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2775 1999-12-24
Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 2016-06-03
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2390 1996-03-21
Κύρωση του Μνημονίου αμοιβαίας Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3041 2002-08-09
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1999/2692 1999-03-15
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Γεωργίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1996/2411 1996-06-17
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1997/2473 1997-04-18
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/210 1996-07-22
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. Νόμος 2001/2945 2001-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Αιθιοπίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2764 1999-11-30
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας Σλοβενίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3118 2003-03-04
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2601 1998-04-15
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/8 2014-01-17
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Κύρωση της τροποποιημένης Συμφωνίας για την ίδρυση της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4475 2017-06-12
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1995/2316 1995-06-19
(1) Οργάνωση και συγκρότηση των φαρμακείων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/312 1992-09-16
Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ59538 2016-12-30
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. Νόμος 1998/2608 1998-05-04
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας στη Συμφωνία μεταξύ των Κυβερνήσεων των Κρατών που μετέχουν στον Οργανισμό Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου για συνεργασία στην καταπολέμηση του εγκλήματος και ιδιαίτερα των οργανωμένω [...] Νόμος 2006/3452 2006-04-03
Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/50 1995-02-22
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ532/Μ.5150 2001-04-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής της Κοινότητας της Καραϊβικής για τη συνεργασία στον τομέα του Ευάλωτου της Κλιματικής Αλλαγής, της Αξιολόγησης Κινδύνων, τη [...] Νόμος 2011/3977 2011-05-26
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Πεκίνο, 16.10.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ778/Μ.5179 2001-09-26
Απόφαση περί απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ7694 2016-02-25
Μέτρα για την Προστασία των Πολιτιστικών Αγαθών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3658 2008-04-22
Απόφαση 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2015/Φ.3440/ΑΣ52417 2015-12-10
Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 1992-09-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μεικτής Τσεχο-Ελληνικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας» (Πράγα, 31 Οκτωβρίου 2005). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5806/ΑΣ.86 2006-06-02
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2010/Φ.103367 2010-08-05
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 30.11.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ49/Μ.5078 2001-07-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σλοβακίας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2620 1998-06-23
Απόφαση 2385 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ16012 2018-03-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία συνδρομή μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων. Νόμος 1998/2650 1998-11-03
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Νόμος 2007/3591 2007-07-19
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α" 15). Προεδρικό Διάταγμα 1997/87 1997-05-14
Φ.0544/7/ΑΣ 608/Μ. 4812 Έγκριση του Πρακτικού της Ελληνο-βουλγαρικής συνάντησης επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας». Σόφια, 4 - 6 Μαρτίου 1998 Απόφαση 1999/1/18.02.1999 1999-02-18
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/5/ΑΣ82/Μ.4539 1996-05-24
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Νόμος 2010/3857 2010-07-01
Έγκριση του πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-ρωσικής Επιτροπής για την οικονομική, την βιομηχανική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία μετά παραρτημάτων αυτού. Αθήνα, 28.7.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ741/Μ.5172 2001-03-29
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/94 1993-03-22
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 1999/273 1999-11-03
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί απόφασης 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ53624 2016-11-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Σαουδικής Αραβίας. Αθήνα, 26.5.1999. Απόφαση 1999/Φ.0544/11/ΑΣ510/Μ.5008 1999-12-01
Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4282 2014-08-29
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031 2001-09-26
Απόφαση 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ13775 2018-03-13
Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3840 2010-03-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 17ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 12.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ632/Μ.5153 2001-07-10
Απόφαση 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2017/Φ.3460/ΑΣ818 2017-02-02
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1747 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2007/Φ3220/26/ΑΣ615 2007-05-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την εμπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά Θέματα. Νόμος 1999/2704 1999-04-08
Έγκριση του Προγράμματος Εκπαιδευτικής, Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κροατίας για τα έτη 2004, 2005 και 2006 μετά του συνημμένου Παραρτήματος. Απόφαση 2005/1/18.04.2005 2005-04-18
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουκρανικής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας, Αθήνα, 11 Απριλίου 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ352/Μ.5260 2002-04-08
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 2003/122 2003-05-08
Οργανισμός του Υπουργείου Αιγαίου Προεδρικό Διάταγμα 2001/110 2001-05-22
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/23 2002-02-07
Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, λειτουργία και εκμετάλλευση ελικοδρομίων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/19 2009-03-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/3018 2002-06-05
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. Νόμος 2010/3877 2010-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας σε σχέση με τις διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 1998/2597 1998-03-24
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3634 2008-01-29
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Βουδαπέστη, 28.5.1997). Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ741/Μ.4752 1998-03-09
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 900/Μ. 4296/4546 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Μπρατισλάβα, 17.11.1993 και Αθήνα, 19.12.1995). Απόφαση 1997/1/28.03.1997 1997-03-28
Καταδύσεις αναψυχής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3409 2005-11-04
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ" ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2749 1999-11-04
Εφαρμογή της απόφασης 2231 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/1 2018-01-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Σλοβακίας. Μπρατισλάβα, 16.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ283/Μ.5096 2001-01-31
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» Αθήνα, 15.5.1997 Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ358/Μ.4719 1997-10-08
Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 –2013. Νόμος 2007/3614 2007-12-03
Έγκριση Πρακτικού 19ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Ηράκλειο, 7.11.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ821/Μ.4530 1996-01-18
Φ. 0544/5/ΑΣ 277/Μ. 4665 «Έγκριση του Πρακτικού της ενδιάμεσης συνάντησης της Ελληνο- βουλγαρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 25.11.1996). Απόφαση 1997/1/29.09.1997 1997-09-29
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3147 2003-06-05
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 13/Μ. 4900 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοσλαβικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπρατισλάβα, 12.10.1998. Απόφαση 1999/1/25.10.1999 1999-10-25
Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις Νόμος 2016/4441 2016-12-06
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/119 2014-09-08
Έγκριση Πρακτικού της συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων προετοιμασίας κοινής πρότασης προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σχετικής με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακώ [...] Απόφαση 1992/1/08.04.1992 1992-04-08
Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία στα αλιευτικά σκάφη σύμφωνα με την οδηγία 93/103/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Νοεμβρίου 1993. Προεδρικό Διάταγμα 1996/281 1996-08-27
Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Νόμος 2003/3153 2003-06-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». Προεδρικό Διάταγμα 1999/295 1999-11-30
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της δημοκρατίας της Εσθονίας. Νόμος 1998/2573 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/2994 2002-03-28
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα. Προεδρικό Διάταγμα 1990/233 1990-07-11
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 "για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών" και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/89 2005-05-31
Έγκριση των Πρακτικών της 2ης και 3ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βρετανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας. Αθήνα, 11.3.1993 και 15.4.1994 αντίστοιχα. Απόφαση 1994/1/27.09.1994 1994-09-27
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις Νόμος 1995/2346 1995-10-30
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2297 1995-03-08
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 21ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 14.11.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ893/Μ.4772 1998-03-09
Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4456 2017-03-01
Οργανισμός του Υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2005/167 2005-09-02
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3208 2003-12-24
Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3698 2008-10-02
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ [...] Νόμος 2005/3417 2005-11-28
Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4179 2013-08-08
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ [...] Νόμος 1998/2637 1998-08-27
Κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών. Νόμος 1996/2425 1996-07-04