ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/81 1993-03-19
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/115 2008-08-28
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και του Κράτους του Ισραήλ αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης, καθώς και των Συμφωνιών υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών και των προσαρ [...] Νόμος 1997/2490 1997-05-16
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας, συνεπεία της προσχωρήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. Νόμος 1992/2028 1992-04-03
Κύρωση του Διακανονισμού του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Νόμος 1999/2697 1999-04-01
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Στατιστικές έρευνες που διενεργούνται στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/16/Ε.Κ. του Συμβουλίου και εκτέλεση της αριθμ. 97/80/Ε.Κ. Απόφασης της Επιτροπής . Προεδρικό Διάταγμα 1998/323 1998-09-24
Όροι και προϋποθέσεις για την αναγγελία έναρξης άσκησης εμπορίας και τη λειτουργία καταστημάτων εμπορίας γεωργικών φαρμάκων. Προεδρικό Διάταγμα 2013/159 2013-11-18
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/107 2014-08-28
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης. Νόμος 1997/2535 1997-11-27
Ίδρυση Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφήςστο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/35 2007-02-21
Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. Νόμος 2003/3137 2003-04-14
Τροποποίηση του π.δ. 212/1982 «Αναγνώριση οίνων με ονομασία προελεύσεως Σάμος ελεγχόμενη» (Α΄ 32), όπως ισχύει, για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (ΕΕ L 193, 24.7.2009, σ. 60). Προεδρικό Διάταγμα 2013/165 2013-12-12
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο. Νόμος 2003/3176 2003-08-29
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4264 2014-05-15
Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 315/00, «Καθορισμός των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Α΄ 258), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/77/ΕΚ και 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/214 2003-07-02
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α’ 104), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/68/ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/290 1998-09-09
Διαρρυθμίσεις στην έμμεση φορολογία και άλλες διατάξεις., Νόμος 1992/2093 1992-11-25
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας. Νόμος 2011/3964 2011-04-29
Εναρμόνιση προς το κοινοτικό δίκαιο του φορολογικού καθεστώτος των πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1993/2127 1993-04-06
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/205 2001-07-16
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/60 2007-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ806/Μ.5191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ806/Μ.5191 2004-01-20
Ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα Α" και Β" τάξεων της ημερήσιας Αβερωφειου Τεχνικής - Επαγγελματικής Σχολής Λάρισας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδικότητα Τεχνιτών Αγροτικών Μηχανημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/357 1992-11-24
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Ανακοίνωση 2003/Φ.0546/ΑΣ709/Μ.5280 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/Φ.0546/ΑΣ709/Μ.5280 2003-12-18
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/297 1997-10-17
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/285 1999-11-15
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγγέλματος Διαιτολόγου - Διατροφολόγου. Προεδρικό Διάταγμα 2014/133 2014-10-01
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3460 2006-05-30
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Σύσταση Οργανισμού Πιστοποίησης Λογαριασμών, Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, Οργανισμού Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων, Γενικών Διευθύνσεων και θέσεων προσωπικού στο Υπουργείο Γεωργ [...] Νόμος 1998/2637 1998-08-27
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή [...] Νόμος 2016/4419 2016-09-20
Δημοσίευση της 1153 (1998) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1998/2/17.07.1998 1998-07-17
Καθορισμός περιεχομένου σπουδών των Τμημάτων: α) Διατροφής β) Τεχνολογίας Τροφίμων γ) Οινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/342 2001-10-11
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων κατά την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων σε θέματα αρμοδιότητας υπουργείων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/130 1992-04-13
Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής. Νόμος 2003/3171 2003-07-29
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και καθορισμός των αρμοδιοτήτων της. Προεδρικό Διάταγμα 1997/197 1997-07-30
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 264/2000 «Καθορισμός των απαιτουμένων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για τη χορήγηση άδειας εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α 217). Προεδρικό Διάταγμα 2002/253 2002-09-25
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/311 1997-10-29
Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα. Νόμος 2001/2969 2001-12-18
Δημοσίευση Απόφασης 778 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1993/1/19.01.1993 1993-01-19
Απόφαση 2004/1/03.02.2004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 2004/1/03.02.2004 2004-02-03
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183). Προεδρικό Διάταγμα 2007/84 2007-05-08
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4177 2013-08-08
Αναμόρφωση της άμεσης φορολογίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2065 1992-06-30
Δημοσίευση της 986 (1995) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1998/1/17.07.1998 1998-07-17
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί απλοποίησης των διαδικασιών διεκδίκησης της διατροφής Νόμος 1999/2750 1999-11-11
Κώδικας της Ελληνικής Φαρμακευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/340 1993-09-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Ουζμπεκιστάν. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ216/Μ.4959 1999-07-09
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. Νόμος 1992/2034 1992-04-08
Κύρωση Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας λόγω της προσχώρησης του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στην Κοινότητα. Νόμος 1992/2033 1992-04-08
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/115 2004-03-05
Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2386 1996-03-07
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/94 1993-03-22
Διάρθρωση, στελέχωση και αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/78 2006-04-13
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2005/38 2005-03-04
Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2642 1998-09-17
Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους. Προεδρικό Διάταγμα 2004/109 2004-03-05
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Ρύθμιση θεμάτων αγροτικής γης, επίλυση ζητημάτων αποκατασταθέντων και αποκαθισταμένων κτηνοτρόφων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3147 2003-06-05
Οργάνωση και προδιαγραφές λειτουργίας φαρμακαποθήκης. Προεδρικό Διάταγμα 2004/88 2004-03-03
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Προεδρικό Διάταγμα 2014/138 2014-10-15
Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας. Προεδρικό Διάταγμα 2017/121 2017-10-09
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005). Νόμος 2006/3516 2006-12-21
Αναμόρφωση του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικακαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3583 2007-06-28
Καθορισμός των υποδειγμάτων των επίσημων πιστοποιητικών φυτοϋγείας ή των πιστοποιητικών φυτοϋγείας επανεξαγωγής που συνοδεύουν φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα από τρίτες χώρες και αναφέρονται στο π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), σε συμμόρφωση προς τη [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/42 2006-03-02
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημο [...] Νόμος 2005/3319 2005-02-23
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2014/104 2014-08-28
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1998. Προεδρικό Διάταγμα 1998/148 1998-05-26
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2002/48 2002-03-12
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 2001. Προεδρικό Διάταγμα 2001/41 2001-02-22
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1999. Προεδρικό Διάταγμα 1999/152 1999-07-21
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφύγων από τη Ρουμανία. Νόμος 1997/2467 1997-03-06
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Νόμος 1995/2286 1995-02-01
Απόφαση 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ54068 2017-10-31
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Τροποποίηση του Π.Δ. 200/1999 (Α΄ 179): "Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ), μετονομασία ΤΕΙ και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού". Προεδρικό Διάταγμα 2001/359 2001-10-22
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και το [...] Νόμος 1992/2103 1992-12-02
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών , Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ" ενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ" ετέρου ως και του δεύτε [...] Νόμος 1992/2060 1992-06-30
Έγκριση χορήγησης, κατ" εξαίρεση, άδειας στην Εταιρεία «ΟRΟDΕΜ ΑΒΕΕ», για την εγκατάσταση μονάδας παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων στη Βιομηχανική περιοχή Αγίου Στεφάνου Αττικής. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1995/125/4-4-1995 1995-04-20
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας, οργάνωση των υγειονομικών υπηρεσιών, ρυθμίσεις για το φάρμακο και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2519 1997-08-21
Απόφαση 2397 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2018/Φ.4980/ΑΣ12396 2018-03-07
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) Θεσσαλονίκης, Σερρών, Καβάλας και τροποποίηση των Π.Δ. 306/1994, 143/2001, 214/2001 και 352/2002. Προεδρικό Διάταγμα 2004/36 2004-02-06
Ίδρυση και λειτουργία Κέντρων Τεχνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Θεσσαλίας, Κρήτης, Πειραιά και Νήσων, Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/143 2001-06-20
Έλεγχοι ταυτότητας και φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο Μέρος Β του Παραρτήματος V του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307), οι οποίοι μπορεί να διενεργούνται σε τόπο διαφορετικό από το σημείο εισόδου στ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/84 2006-04-20
Αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2214 1994-05-11
Επέκταση της ισχύος διατάξεων του άρθρου 17 του Ν. 2530/97 (Ά 218) και στο ερευνητικό προσωπικό του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/361 1998-10-29
Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4384 2016-04-26
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 259/1998 (Α΄ 191) προεδρικού διατάγματος «Περί απαγορεύσεως της χρησιμοποιήσεως ορισμένων ουσιών με ορμονική ή θυρεοστατική δράση και των β-αγωνιστικών ουσιών στη ζωϊκή παραγωγή για κερδοσκοπικούς λόγους, περί λήψεως μέτρων [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/162 2009-10-01
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/334 1994-10-25
Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/82 2013-06-03
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προεδρικό Διάταγμα 1994/416 1994-12-30
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ" ενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ" ετέρου, στο πλαίσιο της θέσης σε εφαρμογ [...] Νόμος 1993/2134 1993-05-28
Ενισχύσεις ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική και περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2601 1998-04-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Μετονομασία των Τμημάτων του Χαροκοπείου Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/107 1999-06-08
Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 197/1993 «Εισαγωγή σπουδαστών στο πρώτο έτος των σχολών ή τμημάτων της παραγ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1351/1983 με το σύστημα των γενικών εξετάσεων, διενέργεια γενικών εξετάσεων, ορισμός βασικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 71/τ.Α΄/1983). Προεδρικό Διάταγμα 1999/85 1999-05-11
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3208 2003-12-24
Καθορισμός των απαιτούμενων προσόντων και προϋποθέσεων φυσικών και νομικών προσώπων για την εμπορία φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Προεδρικό Διάταγμα 2012/2 2012-01-13
Υγειονομικοί όροι για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης των μέσων μεταφοράς Προεδρικό Διάταγμα 1994/140 1994-06-27
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανωθείς και άλλες διατάξεις. Νόμος 1993/2168 1993-09-10
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του άρθρου 30 του Π. Δ/τος 497/1989 (Α* 212) όπως τροποποιήθηκε από το Π. Δ/γμα 411/1994 (Α* 232) σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 94/29/ΕΟΚ (άρθρα 2 και 3), 95/39/ΕΚ (άρθρα 2 και 3) και 96/33/ΕΚ (άρθρα 2 και 3) του [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/95 1997-05-22
Πολιτική Διάθεσης Μετεωρολογικών Δεδομένων, Προϊόντων και Υπηρεσιών από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ). Προεδρικό Διάταγμα 1998/250 1998-08-06
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων των Γενικών Γραμματειών Εμπορίου και Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/58 2002-03-19
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2013/27/19-9-2013 2013-09-20
Μεταρρυθμίσεις στο αντικειμενικό σύστημα φορολογίας εισοδήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2390 1996-03-21
Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 1999/2741 1999-09-28
Κατάργηση φορολογικών απαλλαγών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2459 1997-02-18
Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς τ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/365 2002-12-10
Οργανισμός Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/71 2018-07-24
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Λάρισας σε Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας- Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων- Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/83 2013-06-03
Μεταρρυθμίσεις για την οικογένεια, το παιδί, την κοινωνία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3719 2008-11-26
Εφαρμογή της Σύμβασης για την απαγόρευση ανάπτυξης, παραγωγής, αποθήκευσης και χρήσης χημικών όπλων και την καταστροφή τους. Νόμος 2002/2991 2002-02-27
Περί σημάτων. Νόμος 1994/2239 1994-09-16
Έγκριση του Πρακτικού της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βρεταννικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 3.4.1988). Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ/312/Μ.4819 1998-08-06
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Σύσταση νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.) Προεδρικό Διάταγμα 2006/9 2006-01-23
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς [...] Νόμος 2016/4410 2016-08-03
Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε. στη Νέα Υόρκη των Η.Π.Α. (Συνεδρίαση 138/5.11.2002, θέμα 1) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 2002/1/10.12.2002 2002-12-10
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Γεωργίας» (Α" 187). Προεδρικό Διάταγμα 1994/385 1994-12-12
Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων. - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. Νόμος 2005/3335 2005-04-20
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Αναδιοργάνωση του συστήματος αιμοδοσίαςκαι λοιπές διατάξεις. Νόμος 2005/3402 2005-10-17
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσίου προς το Κοινοτικό δίκαιο, ειδικώτερα προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 93/36/ΕΕ της 14 Ιουνίου 1993 (ΕΕ αριθμ. L 199 της 9.8.1993, σελ. 1 ) περί συντον [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/370 1995-09-14
Ρύθμιση θεμάτων Ολυμπιακής Προετοιμασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3207 2003-12-24
Οργάνωση και λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Γάλακτος. Προεδρικό Διάταγμα 2004/89 2004-03-03
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/163 2009-10-01
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας σε Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου - Μετονομασία Σχολής- Μετονομασία Τμημάτων Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Παραρτήματος και Τμημάτων - Ίδρυση Σχολής - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/91 2013-06-05
Καθορισμός των θέσεων του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις οποίες επιτρέπεται ο διορισμός ή η πρόσληψη πολιτών των Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και εκείνων που επι [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/128 1999-06-29
Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας καισυναφείς διατάξεις. Νόμος 2007/3526 2007-02-09
Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/93 2013-06-05
. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιΐας και πώλησης άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1992/369 1992-12-02
Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4186 2013-09-17
Κύρωση του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών Προικών και Κερδών από Λαχεία. Νόμος 2001/2961 2001-11-22
Ρυθμίσεις δασμολογικού και φορολογικού περιεχομένου, τροποποίηση του Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2648 1998-10-22
Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4486 2017-08-07
Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4351 2015-12-04
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/84 2013-06-03
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). Προεδρικό Διάταγμα 2011/7 2011-02-11
Κύρωση απόφασης για κλιµάκωση του ποσοστού της Α.Τ.Α. στις συντάξεις και τα βοηθήµατα του Δηµοσίου από 1 Ιανουαρίου 1990 και άλλες διατάξεις. Εκδίδοµε τον σκόλουθο νόµο που ιψήφισε η Βουλή: ΆΑρθρο 1 1. Κυρώνεται και έχειισχύ νόµου η κοινή απόφαση των [...] Νόμος 1990/1881 1990-03-23
Έξοδος της «Δημοσίας Επιχειρήσεως Πετρελαίου Α.Ε.» (ΔΕΠ) από το δημόσιο τομέα. Προεδρικό Διάταγμα 1992/190 1992-06-02
Δημοσίευση Αποφάσεως 760 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμ. Εθνών. Απόφαση 1992/1/07.07.1992 1992-07-07
Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 “Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/164 2014-11-17
Σύσταση και αναδιάρθρωση περιφερειακών κτηνιατρικών υπηρεσιών Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/282 1997-10-08
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4373 2016-04-01
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Προεδρικό Διάταγμα 2013/103 2013-06-05
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι., ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού των Τ.Ε.Ι. και της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/247 2003-09-17
Τροποποίηση π.δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄/141). Προεδρικό Διάταγμα 2012/98 2012-08-10
Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4447 2016-12-23
Ρύθμιση θεμάτων των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων του 2004 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3254 2004-07-22
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). Νόμος 2013/4123 2013-02-19
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/165 1998-06-11
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για την τελική ρύθμιση της αποζημίωσης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόμενων Ελλήνων πολιτικών προσφ [...] Νόμος 2003/3188 2003-10-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφενός και του Βασιλείου του Μαρόκου αφετέρου. Βρυξέλλες, 2.8.2000. Απόφαση 2001/Φ.0546/25/ΑΣ706/Μ.4639 2001-02-22
Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/117 2016-10-24
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1994/54 1994-03-18
Εφαρμογή Αποφάσεως 778 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 2ας Οκτωβρίου 1992. Προεδρικό Διάταγμα 1993/212 1993-06-04
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3371 2005-07-14
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Προεδρικό Διάταγμα 2013/90 2013-06-05
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας – Ίδρυση Σχολής – Ίδρυση Τμήματος – Συγχώνευση Σχολών – Μετονομασία και Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/100 2013-06-05
Ίδρυση-Συγκρότηση Σχολών στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2013/77 2013-05-28
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν για στρατιωτική συνεργασία. Νόμος 2003/3107 2003-02-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της υγείας. Νόμος 2002/2989 2002-02-21
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/123 2002-05-13
Έγκριση Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας στους τομείς ευημερίας - πρόνοιας και σε θέματα που αφορούν τα άτομα με [...] Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ711/Μ.5298 2001-10-09
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας. Νόμος 1996/2420 1996-07-03
Ίδρυση Σχολής Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών και Τμημάτων στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) Σερρών και Καβάλας (Παράρτημα Δράμας), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/24 2009-03-12
Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/1/09.10.1997 1997-10-09
Οργάνωση και λειτουργία του θεσμούτης αναδοχής ανηλίκων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/86 2009-07-16
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας για συνεργασία στους τομείς ευημερίας Ι πρόνοιας και σε θέματα [...] Νόμος 1994/2195 1994-03-22
Έγκριση του Συμπληρωματικού Μνημονίου Εκπαιδευτικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2006-2010 (Λευκωσία, 29 Δεκεμβρίου 2006). Απόφαση 2007/0544/Μ.5990/ΑΣ.86 2007-10-29
Μεταβολές στη φορολογία εισοδήματος, απλουστεύσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3522 2006-12-22
Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις Νόμος 2010/3846 2010-05-11
Εθνικό σύστημα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας και άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Γεωργίας. Νόμος 2001/2945 2001-10-08
Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφο­δίων και Εισροών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3955 2011-04-20
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/159 2008-10-31
Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 2017/10 2017-03-01
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Νόμος 1995/2306 1995-06-13
Πιστοποίηση ζώων και ζωϊκών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 96/93/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1998/344 1998-10-06
Εφαρμογή της αποφάσεως 1409 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. Απόφαση 2002/Φ.3210Α/26/ΑΣ/924 2002-09-10
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας» (Αθήνα, 22.4.1992). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ490/Μ.4137/4/ 1992-11-24
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095 2001-01-31
Παράγοντες διαμόρφωσης της Ανώτατης Τιμής Καταναλωτή. Τρόπος και βαθμός συμμετοχής τους στη διαμόρφωση αυτή για κάθε τύπο Βενζινών και πετρελαίου Ντήζελ. Προεδρικό Διάταγμα 1994/57 1994-03-22
Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3054 2002-10-02
Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Νόμος 1997/2460 1997-02-26
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016. Νόμος 2012/4093 2012-11-12
Συγχώνευση Τ.Ε.Ι. Πάτρας και Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Συγκρότηση Σχολών Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/94 2013-06-05
Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστασία των καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149). Νόμος 2007/3587 2007-07-10
Τροποποίηση του π.δ. 28/2009 «Απαιτήσεις υγειονομικού ελέγχου για τα ζώα υδατοκαλλιέργειας και τα προϊόντα τους και μέτρα για την πρόληψη και την καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των υδρόβιων ζώων, σε συμμόρφωση με τις Οδηγίες 2006/88/ΕΚ του Συμβουλί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/55 2013-04-26
Κύρωση και θέση του 2ου Συμπληρώματος της Ελληνικής Φαρμακοποιίας έκδοσης V. Προεδρικό Διάταγμα 2003/257 2003-10-09
Ενισχυμένα μέτρα εποπτείας και εξυγίανσης των πι­στω­τικών ιδρυμάτων – Ρύθμιση θεμάτων χρημα­τοπι­στωτικού χαρακτήρα – Κύρωση της Σύμβασης - Πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και των τροποποιήσεών της και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/4021 2011-10-03
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Εκτελεστική Οδηγία 2011/38/ΕΕ της Επιτροπής της 11ης Απριλίου 2011 (ΕΕL 97) και τροποποίηση του π.δ, 138/2005 (Α? 195). Προεδρικό Διάταγμα 2011/36 2011-11-03
Τροποποίηση του Κώδικα Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία και του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα. Νόμος 2010/3815 2010-01-26
Ελάχιστες απαιτήσεις για την έγκριση σφαγείων μικρής δυναμικότητος σε ελληνικά νησιά με έκταση μικρότερη από εξακόσια τετραγωνικά χιλιόμετρα, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4 περ. α΄ υποπερ. ii του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλες διατάξεις Προεδρικό Διάταγμα 2014/23 2014-02-17
Τροποποΐηση και συµπλήρωση τουΠ.Δ. 234/1 988 «Σύσταση και Οργάνωση Γενικής Γραµµατείας Εξωτερικού Εµπορίουν (Α΄ 99). ΄ Προεδρικό Διάταγμα 1991/221 1991-05-30
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ΤΕΙ Πάτρας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/181 2008-12-01
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/180 2008-12-01
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/50 2007-03-06
Καθορισμός τυποποιημένων φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διακίνηση ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων εντός της Χώρας και από τη Χώρα προς τα άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Κ. και των λεπτομερών διαδικασιών που σχ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/30 2006-02-14
Μέτρα για τους νέους αγρότες, σύσταση Οργανισμού Γεωργικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2520 1997-09-01
Οργανισμός Πολιτικού Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2018/79 2018-08-10
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1992. Προεδρικό Διάταγμα 1992/105 1992-03-31
Τροποποίηση του ν. 3213/2003, διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αφορούν εγκλήματα σχετικά με την Υπηρεσία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3849 2010-05-26
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1996. Προεδρικό Διάταγμα 1996/224 1996-07-30
(1) Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1997. Προεδρικό Διάταγμα 1997/107 1997-05-28
Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής. Προεδρικό Διάταγμα 2009/27 2009-03-16
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1995. Προεδρικό Διάταγμα 1995/208 1995-06-15
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Προεδρικό Διάταγμα 2006/211 2006-10-05
Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Νόμος 2010/3874 2010-09-06
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, και όροι ίδρυσης και λειτουργίας Κουρείων και Κομμωτηρίων». Προεδρικό Διάταγμα 1994/148 1994-07-04
Κύρωση των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στους τομείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της Πολιτικής Άμυνας και Πολιτικής Προστασίας και της Δημόσιας Διοίκησης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και τω [...] Νόμος 1998/2626 1998-07-06
Δημοσίευση της απόφασης 1360 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/Φ.3210Α/34/ΑΣ1206 2001-12-31
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/226 2001-08-01
Έγκριση του Συμφωνημένου Πρακτικού της Δεύτερης Συνόδου της Μικτής Πολιτιστικής Επιτροπής μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας. Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ852/Μ.4911 1999-06-02
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτ [...] Νόμος 1999/2727 1999-06-17
Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3580 2007-06-18
Ίδρυση Ογκολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικούς της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/104 1998-05-05
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3243 2004-06-01
Τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 102/2013 (Α΄ 136), 95/2013 (Α΄ 133), 94/2013 (Α΄ 132), 82/2013 (Α΄ 123), 69/2013 (Α΄ 119), 83/2013 (Α΄ 123), 100/2013 (Α΄ 135), 87/2013 (Α΄ 129), 90/2013 (Α΄ 130), 91/2013 (Α΄ 131). Προεδρικό Διάταγμα 2013/127 2013-09-16
Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄ 141) - Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/118 2013-06-25
Κύρωση Συμφωνίας Ελλάδας - Βουλγαρίας για τη συνεργασία στον τομέα της δημόσιας υγείας. Νόμος 1992/2007 1992-02-04
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 126/2000 «Όροι και προϋποθέσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης των υποψηφίων κρεοπωλών και εκδοροσφαγέων» (Α 111)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/121 2006-06-16
Μετονομασία του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σε Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης – Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/87 2013-06-05
Έγκριση Προγράμματος πολιτιστικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τα έτη 1995-1998. Αθήνα, 14.12.1995 Απόφαση 1996/Φ.0544/3/ΑΣ4/Μ.4542 1996-06-20
Έγκριση του εκτελεστικού Προγράμματος της Συμφωνίας Μορφωτικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας για τα έτη 1999, 2000 και 2001. (Τύνιδα. 25.6.1999). Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ598/Μ.5020 1999-11-10
Ανάπτυξη ιαματικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2006/3498 2006-10-24
Ρυθμίσεις στη φορολογία εισοδήματος, ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2013/4110 2013-01-23
Έκτακτη οικονομική ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης, έκτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης των μεγάλων επιχειρήσεων και της μεγάλης ακίνητης περιουσίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3808 2009-12-10
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 1998/2655 1998-12-01
Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής-Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης. Νόμος 2006/3438 2006-02-14
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 ". Προεδρικό Διάταγμα 1998/347 1998-10-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της φυτοπροστασίας. Νόμος 2002/3040 2002-08-09
«Αναγνώριση ονομασίας προέλευσης Μαυροδάφνη Πατρών Ελεγχόμενη». Προεδρικό Διάταγμα 1993/201 1993-05-21
Διαρρυθμίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2074 1992-07-31
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της δασοπονίας. Νόμος 2003/3117 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 61/1985 «Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας της Ελληνικής Επιτροπής Συνεργασίας με την UΝΙΤΕD ΝΑΤΙΟΝS CΗΙLDRΕΝ"S FUΝD Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την Προστασία του Παιδιού». Προεδρικό Διάταγμα 1992/115 1992-04-01
Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχειριστικό έτος 1993. Προεδρικό Διάταγμα 1993/179 1993-05-10
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Προεδρικό Διάταγμα 2005/58 2005-04-08
Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4509 2017-12-22
Μέτρα κατά της εισφοροδιαφυγής, διασφάλιση εσόδων Ι.Κ.Α. και άλλα θέματα. Νόμος 1997/2556 1997-12-24
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Έγκριση του Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας - Πρόνοιας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Υγείας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας στον τομέα της υγείας για την περίοδο 1998-2000 (Αθήνα, 2.4.1998) Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ317/Μ.4818 1998-07-09
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2004/3253 2004-07-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την εκτέλεση αναγκαίων έργων υποδομής - αναβάθμισης της Ναυτικής Βάσης τοaυ Βisht Ρalla. Νόμος 2003/3214 2003-12-31
΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/236 2003-09-03
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016. Απόφαση 2011/ΑΠ.0544/Μ.6410/ΑΣ5 2011-03-29
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας σχετικά με την εφαρμογή της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας πε [...] Νόμος 2011/3962 2011-04-29
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 400/1983 «Εφαρμογή των μέτρων καταπολέμησης της εχινοκοκκίασης - υδατίδωσης, της λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων» (Α 151). Προεδρικό Διάταγμα 1992/289 1992-09-02
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών» (Α" 32). Προεδρικό Διάταγμα 1992/30 1992-02-05
Κύρωση Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας Νόμος 2002/3055 2002-10-10
Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2002/181 2002-07-22
Εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2001/370 2001-10-22
Περί ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Πολεμική Αεροπορία. Προεδρικό Διάταγμα 2001/157 2001-06-26
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3764 2009-07-01
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2009/23 2009-03-12
Κύρωση Συμφωνίας στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου. Νόμος 2008/3702 2008-10-08
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας Νόμος 2007/3596 2007-07-19
Περιορισμός συναρμοδιοτήτων Υπουργών κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων. Προεδρικό Διάταγμα 2005/104 2005-06-15
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέσεις των εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας Νομικών Προσώπων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/135 1999-06-30
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Γεωπονίας Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/194 1999-09-03
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική. Νόμος 1997/2468 1997-03-06
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2939 2001-08-06
Καθορισμός συντελεστών αποσβέσεων Προεδρικό Διάταγμα 1998/100 1998-05-05
Οργανισμός διοικητικών υπηρεσιών Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/362 2002-12-10
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/146 2013-10-25
Δημοσίευση της απόφασης 1352 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/Φ.3210Α/32/ΑΣ1204 2001-12-31
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Προεδρικό Διάταγμα 2001/150 2001-06-25
Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984. Προεδρικό Διάταγμα 2001/121 2001-06-06
Τροποποίηση του Π.δ. 365/2002 «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/27 2016-03-16
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 412/1994 (Α" 232) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 95/71/ΕΚ του Συμβουλίου». Προεδρικό Διάταγμα 1997/331 1997-11-14
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1994 «Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/330 1997-11-14