ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και [...] Προεδρικό Διάταγμα 2018/81 2018-08-21
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1997/32 1997-03-14
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/66 2009-06-11
Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την οδηγία 96/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996 ". Προεδρικό Διάταγμα 1998/347 1998-10-12
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2002/169 2002-07-02
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. Προεδρικό Διάταγμα 2003/345 2003-12-31
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών. Νόμος 2009/3747 2009-02-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασε­μιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3656 2008-04-15
Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Νόμος 2005/3392 2005-10-04
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/129 2012-11-27
Απόφαση 2142 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2014/Φ.3460/ΑΣ14862 2014-04-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Νόμος 2008/3665 2008-06-02
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2011/103 2011-11-07
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/156 1999-07-29
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Νόμος 2004/3233 2004-02-18
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2008/3703 2008-10-08
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Μνημόνιο Συνεννοήσεως Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002. Απόφαση 2002/Φ.0544/1/ΑΣ305/Μ.5379 2002-04-30
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία και την προώθηση της πολυμορφίας των πολιτιστικών εκφράσεων. Νόμος 2006/3520 2006-12-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την προστασία και αρωγή των θυμάτων εμπορίας ανηλίκων. Νόμος 2008/3692 2008-08-25
Αναγνώριση του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2347 1995-10-30
Οργάνωση και λειτουργία του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία «ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΠΟΝΤΟΥ». Προεδρικό Διάταγμα 1998/362 1998-10-29
Απόφαση 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ13775 2018-03-13
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αυστραλίας και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 2008/3677 2008-07-11
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης κατά της φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ) στον αθλητισμό (Παρίσι 19.10.2005). Νόμος 2006/3516 2006-12-21
Κανονισμός Λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2002/338 2002-11-21
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΑΡΙΘ. 2558 Μηνιαία Λογιστική Κατάσταση που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/17.02.2005 2005-02-17
Πνευματική ιδιοκτησία, συγγενικά δικαιώματα και πολιτιστικά θέματα. Νόμος 1993/2121 1993-03-04
Απόφαση 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2017/Φ.3460/ΑΣ818 2017-02-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της φυτοπροστασίας. Νόμος 2002/3040 2002-08-09
Καθορισμός της διαρθρώσεως, των αρμοδιοτήτων ως και λοιπών λειτουργικών ρυθμίσεων αφορωσών την Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΥΠ.Ε.ΔΥ.Φ.Κ.Α.) και την Υπηρεσία Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτύξεως Πληροφορικής της Γε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/275 2001-09-03
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/119 1998-05-15
Κύρωση του Καταστατικού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καταπολέμηση του αφθώδους πυρετού. Νόμος 1994/2213 1994-05-11
Δημοσίευση της αποφάσεως 1333 (2000) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Αφγανιστάν. Απόφαση 2001/Φ.4710/17/ΑΣ893 2001-09-26
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων, χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Νόμος 2017/4481 2017-07-20
Ελληνικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης των Βαλκανίων. Νόμος 2002/2996 2002-03-28
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ρωσικής Ομοσπονδίας για πολιτιστική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1995/2305 1995-05-16
Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/3/18.06.1998 1998-06-18
Κύρωση της Συμφωνίας της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για διεθνείς οδικές μεταφορές επιβατών και εμπορευμάτων. Νόμος 2004/3225 2004-02-02
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1999 που τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τις διεθνείς σιδηροδρομικές μεταφορές (CΟΤΙF) της 9ης Μαΐου 1980. Νόμος 2008/3646 2008-02-29
Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/03.07.1997 1997-07-03
Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2005/1/13.12.2005 2005-12-13
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 348/1985 (ΦΕΚ 125/Α) του Ν. 1969/91 (ΦΕΚ 167/Α) και του Π.Δ. 50/ 1992 (ΦΕΚ 22/Α"), σε συμμόρφωση προς τις διάταξες, της Οδηγίας 85/611 /ΕΟΚ για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/433 1993-10-07
Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων. Νόμος 2016/4365 2016-02-12
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Νόμος 2005/3398 2005-10-06
Απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2013/Φ.3400.1/ΑΣ61820 2013-12-27
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες και ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, Οδηγία 2009/65/ΕΚ. Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις των Οδηγιών 2010/ 78/ΕΕ, 2010/73/ΕΕ, 2011/96/ΕΕ, 2009/133/ ΕΚ, 2004/ 113/Ε [...] Νόμος 2012/4099 2012-12-20
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4310 2014-12-08
Κατεπείγουσα ρύθμιση για τη μεταφορά ταμειακών διαθεσίμων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς επένδυση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2015/1/20.04.2015 2015-04-20
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Νέας Ζηλανδίας και του Διοικητικού Κανονισμού Εφαρμογής της. Νόμος 1994/2185 1994-02-08
Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού. Νόμος 2005/3420 2005-12-06
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/60 2007-03-16
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος Προεδρικό Διάταγμα 1998/55 1998-03-20
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3691 2008-08-05
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού. Νόμος 2011/3990 2011-07-13
Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΠνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,ι 1 Δηµοσίευση 670 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας , των Ηνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,, 2 ΑΠΟΘΦΑΣΕΙΣ( Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίο [...] Απόφαση 1990/1/22.10.1990 1990-10-22
Κύρωση Ευρωπαϊκής Σύμβασης κατά του ντόπινγκ και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2371 1996-01-09
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση ενός σιδηροδρομικού δικτύου υψηλής απόδοσης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Νόμος 2009/3740 2009-02-06
Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας Απόφαση 2012/Φ.3460/ΑΣ18005 2012-05-02
Κανονισμός λειτουργίας του Σώματος Επιθεωρητών -Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/247 1998-08-05
Πράξη Διοικητή αριθ. 2520/10.2.2003 Υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος περιοδικών καταστάσεων των χρηματοδοτικών ανοιγμάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων προς κατοίκους εξωτερικού, ανά χώρα και ανά ευρύτερη οικονομική και γεωγραφική ζώνη. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2003/1/24.02.2003 2003-02-24
Δημοσίευση Υπουργικής Αποφάσεως περί εφαρμογής της αποφάσως 1390 (2002) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Αφγανιστάν. Απόφαση 2002/Φ.4710/10/ΑΣ201 2002-03-05
Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/321 2001-10-01
Εφαρμογή της απόφασης 1851 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ3460/87/ΑΣ595 2009-05-04
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Τουρισμού. (Αθήνα, 15.6.1995). Απόφαση 1995/1/14.11.1995 1995-11-14
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/250 1992-08-10
Κύρωση του Διακανονισμού του Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 24ης Μαρτίου 1971, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979. _ Νόμος 1996/2418 1996-07-03
Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1998/Φ.0546/61/ΑΣ650 1998-10-12
Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/1/09.07.2004 2004-07-09
Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/2/02.06.1992 1992-06-02
Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1996/1/01.08.1996 1996-08-01
Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1997/1/21.10.1997 1997-10-21
Ανακοίνωση 1995/3/18.04.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/3/18.04.1995 1995-04-18
Ανακοίνωση 1995/1/15.05.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/1/15.05.1995 1995-05-15
Ανακοίνωση 1999/1/08.03.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/08.03.1999 1999-03-08
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Τροποποίηση του ν. 3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4541 2018-05-31
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Απόφαση 2339 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2017/Φ.3400.1/ΑΣ17692 2017-04-21
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008), [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/104 2010-10-12
Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 15.10.2001, σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στο Ινστιτούτο Μελετών για θέματα ασφάλειας κ [...] Νόμος 2002/3087 2002-12-23
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στους τομείς της επιστήμης, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τα έτη 2002 - 2004. Σόφια 12.6.2002. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ασ580/μ.5419 2002-11-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1 ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος Κροατίας " Αθήνα, 19.9.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ723/Μ5171 2001-03-27
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS). Νόμος 2007/3602 2007-08-06
Οργανισμός της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ). Προεδρικό Διάταγμα 2004/251 2004-11-30
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1998. Προεδρικό Διάταγμα 1998/74 1998-04-07
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής, στην περιοχή «Πανδρόσου», της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής, του Δήμου Κομοτηνής, του Νομού Ροδόπης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/47 2011-05-17
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου Εύοσμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/119 2011-12-09
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Εισοδίων της Θεοτόκου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, στον οικισμό «Όσσα», της Δημοτικής Ενότητας Βερτίσκου, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/24 2011-04-11
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Πολυκάρπου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/22 2011-04-11
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Δώδεκα Αποστόλων, της |εράς Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/23 2011-04-11
Οργανισμοί που θ" αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία τών Παιδικών εξοχών για το έτος 1992. Προεδρικό Διάταγμα 1992/96 1992-03-24
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/48 1996-03-07
Κύρωση της Συμφωνίας κοινωνικής ασφάλειας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 1994/2186 1994-02-08
Αριθμ. Φ. 3400.1/ΑΣ 18943 Απόφαση 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2018/1/12.04.2018 2018-04-12
Εσωτερική διάρθρωση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2002/387 2002-12-31
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/96 2008-07-30
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επι [...] Νόμος 2011/3940 2011-03-31
Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων. Νόμος 1995/2286 1995-02-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2005/3330 2005-04-06
Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του Δημοσίου και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3049 2002-09-10
Κύρωση των Πράξεων του ΧΧΙΙ Παγκόσμιου Ταχυδρομικού Συνεδρίου (Πεκίνο 1999) Νόμος 2002/3048 2002-09-04
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2001/39 2001-02-20
Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Νόμος 1994/2205 1994-04-15
Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν. Απόφαση 2018/Φ.3401/ΑΣ52805 2018-10-08
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/17 2011-03-04
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/380 1996-11-04
Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3387 2005-09-12
Κύρωση των Τελικών Πράξεων της Παγκόσμιας Διοικητικής Διάσκεψης Τηλεγραφίας και Τηλεφωνίας (Μελβούρνη, 1988). Κανονισμός των Διεθνών Τηλεπικοινωνιών (Γενεύη, 1989). Προεδρικό Διάταγμα 1996/128 1996-05-31
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορώ [...] Νόμος 2011/3923 2011-03-09
Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφο [...] Νόμος 2016/4435 2016-11-17
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2013/27/19-9-2013 2013-09-20
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Νόμος 1994/2204 1994-04-15
Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχ [...] Νόμος 2009/3761 2009-05-15
Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη Νόμος 2010/3871 2010-08-17
Απόφαση 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL. Απόφαση 2016/Φ.4710/ΑΣ41273 2016-09-22
Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4557 2018-07-30
Αναγκαίες ρυθμίσεις για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το νέο Κώδικα Αντιντόπινγκ του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4373 2016-04-01
Κύρωση της Συμφωνίας στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ της Ελλάδας και του Κεμπέκ, καθώς και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 2006/3476 2006-07-19
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και της Συμφωνίας που αφορά την εφαρμογή του μέρους ΧΙ της Σύμβασης. Νόμος 1995/2321 1995-06-23
Ίδρυση εργαστηρίου Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/226 2001-08-01
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις. Νόμος 2010/3875 2010-09-20
Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1996/2372 1996-02-28
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002 - 2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας. Νόμος 2003/3095 2003-01-22
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας. Νόμος 2003/3099 2003-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006. Νόμος 2003/3096 2003-01-22
Κύρωση της Συμφωνίας για Πενταετές Πρόγραμμα Αναπτυξιακής Συνεργασίας 2002-2006 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2003/3098 2003-01-29
Οργανισμός Κεντρικής Υπηρεσίας των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (Πε.Σ.Υ). Προεδρικό Διάταγμα 2001/357 2001-10-17
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. (Αθήνα, 3.12.2002). Απόφαση 2004/Φ.0544/4/ΑΣ305/Μ.5490 2004-02-09
Νομοθετική κύρωση του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Νόμος 2011/4000 2011-08-09
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Έγκριση Προγράμματος μορφωτικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας για τα έτη 1996,1997 και 1998 (Αθήνα, 28 Μαΐου 1996) Απόφαση 1996/1/28.08.1996 1996-08-28
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στους τομείς της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της επιστήμης. Νόμος 1997/2504 1997-06-11
(1 ) Ίδρυση Εργαστηρίου Πειραματικής Χειρουργικής και Χειρουργικής Έρευνας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού». Προεδρικό Διάταγμα 1994/361 1994-11-29
Φ. 0544/5/ΑΣ 277/Μ. 4665 «Έγκριση του Πρακτικού της ενδιάμεσης συνάντησης της Ελληνο- βουλγαρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 25.11.1996). Απόφαση 1997/1/29.09.1997 1997-09-29
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (ΦΕΚ Α~ 172), όπως εκάστοτε ισχύει σε συμμόρφωση α) προς την Οδηγία 97/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού και του Συμβουλίου για τηνδ ιασύνδεση στο χώρο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να διασφαλιστεί καθολική υπηρεσία και διαλει [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/165 1999-08-04
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2004/153 2004-06-17
Περί Οργανισμού της Σχολής Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/20 1997-02-18
Εφαρμογή της απόφασης 1546 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. Απόφαση 2004/Φ3210Α/13/ΑΣ995 2004-08-23
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γρα­φείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς»*. Προεδρικό Διάταγμα 2006/61 2006-04-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177) - Σύσταση Γραφείου Προωθήσεως Ελληνικών Υποψηφιοτήτων σε Διεθνείς Οργανισμούς. Προεδρικό Διάταγμα 2006/61 2006-03-30
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/90 1998-04-16
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Παντελεήμονος, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικισμό Παπακυριαζή, της Δημοτικής Κοινότητας Λαγκαδά, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/12 2013-02-12
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος-Δρυμού, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, της Δημοτικής Κοινότητας Δρυμού, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/22 2013-03-06
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/23 2013-03-06
Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Νικόδημου του Αγιορείτου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στη θέση «Διαβατός», της Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, της Περιφερειακής Ενότητας Λαρίσης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/16 2013-02-15
Μεταφορά της έδρας της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Βουλιαγμένης, στον Ιερό Ναό Υπεραγίας Θεοτόκου Φανερωμένης Βουλιαγμένης, της Δημοτικής Κοινότητας Βουλιαγμένης, της Δημοτικής Ενότητας Βουλιαγμένης, της Περιφέρειας Αττικής και μετονομασία [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/38 2013-03-19
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Σπυρίδωνος Σερρών, της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, στον οικισμό Σιγής-Ν. Κηφισιάς, της Δημοτικής Κοινότητας Σερρών, της Δημοτικής Ενότητας Σερρών, του Δήμου Σερρών, της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, της Περ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/31 2013-03-19
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Νεκταρίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στην Τοπική Κοινότητα Καβαλλαρίου, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/32 2013-03-19
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης-Ασσήρου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στη Δημοτική Κοινότητα Ασσήρου, της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/37 2013-03-19
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Τιμίου Προδρόμου, στον οικισμό Αγίας Τριάδας, της Τοπικής Κοινότητας Προδρόμου, της Δημοτικής Ενότητας Μελίκης, του Δήμου Αλεξανδρείας, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούση [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/36 2013-03-19
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Τροπαιοφόρου, της Ιεράς Μητροπόλεως, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στον οικσμό Ανθουπόλεως, της Δημοτικής Κοινότητας - Λητής, της Δημοτικής Ενότητας Μυγδονίας, του Δήμου Ωραιοκάστρου, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/143 2013-10-23
Διάλυση της «Ιεράς Ανδρώας Κοινοβιακής Μονής Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σκάλας Ναυπάκτου» της «Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» και συγχώνευσή της με την «Ιερά Μονή Αμπελακιωτίσσης της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου» και κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/5 2013-01-17
Ανασύσταση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λευκάδος και Ιθάκης, στη θέση Λιβάδι Καρυάς, της Τοπικής Κοινότητας Πηγαδησάνων, της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς, του Δήμου Λευκάδας, της Περιφερειακής Ενότητας Λευκάδας. Προεδρικό Διάταγμα 2011/116 2011-12-09
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως, στο Ολυμπιακό Χωριό, της Δημοτικής Κοινότητας Αχαρνών, της Δημοτικής Ενότητας Αχαρνών, του Δήμου Αχαρνών, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/122 2011-12-09
Μετονομασία της Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Ιωάννου Μισιρίων σε Ενορία Ιερού Ναού Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου Μισιρίων, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Προεδρικό Διάταγμα 2011/117 2011-12-09
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης, στην Τοπική Κοινότητα Κολχικού, της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά, του Δήμου Λαγκαδά, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/121 2011-12-09
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στον οικισμό «Μελίνα Μερκούρη», της Δημοτικής Ενότητας Γιάννουλης, του Δήμου Λαρισαίων, του Νομού Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 2011/118 2011-12-09
Μετονομασία της Ενορίας Ιερού Ναού Εισοδίων της Θεοτόκου σε Ενορία Ιερού Ναού Υπαπαντής του Κυρίου, του Δήμου Αμαρουσίου, του Νομού Αττικής, της Ιεράς Μητροπόλεως Κηφισίας, Αμαρουσίου και Ωρωπού. Προεδρικό Διάταγμα 2011/120 2011-12-09
Ίδρυση Γυναικείας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και Αγίου Ειρηναίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, στην περιοχή «Φούνταρη», της Τοπικής Κοινότητας Πυργετού, της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου, του Δήμου Τεμπών, του [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/127 2011-12-09
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Άννης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης, της Δημοτικής Ενότητας Ηρακλείου, του Δήμου Ηρακλείου, του Νομού Ηρακλείου. Προεδρικό Διάταγμα 2011/126 2011-12-09
Ίδρυση Ανδρώας Ιεράς Κοινοβιακής Μονής Αγίας Σκέπης - Αγίας Παρασκευής Νέας Βύσσης, της Ιεράς Μητροπόλεως Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου, στην τοποθεσία Αγίας Παρασκευής, της Δημοτικής Ενότητας Βύσσας, του Δήμου Ορεστιάδος, του Νομού Έβρου. Προεδρικό Διάταγμα 2011/125 2011-12-09
΄Ιδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας, της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στην περιοχή «Αναγέννηση», της Δημοτικής Ενότητας Νεαπόλεως, του Δήμου Νεάπολης - Συκεών, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2011/55 2011-06-01
΄Ιδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Αθανασίου και Ιωάννου των Κουλακιωτών, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Κομπανίας, της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, της Δημοτικής Ενότητας Χαλάστρας, του Δήμου Δέλτα, του Νομού Θεσσαλονίκης, της Περιφέρει [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/53 2014-04-11
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίου Χριστόφορου, της Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης, στον οικισμό «Άνω Δρυμώνα και Δρυμώνα», της Τοπικής Κοινότητος Ανωγείου, του Δήμου Ζηρού, του Νομού Πρεβέζης. Προεδρικό Διάταγμα 2014/6 2014-01-15
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1996. Προεδρικό Διάταγμα 1996/112 1996-05-16
Συμπλήρωση της περίπτωσης ε του άρθρου 5 του π.δ/τος 67/2000 Καθορισμός υποχρεώσεων των ασφαλιστικών οργανισμών, των θεραπόντων και ελεγκτών ιατρών και φαρμακοποιών και επιβολή κυρώσεων για παράβαση των υποχρεώσεων (Α. 58)» όπως τροποποιήθηκε και ισχ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/137 2001-06-18
«Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1997» Προεδρικό Διάταγμα 1997/82 1997-05-13
Μετονομασία της Ενορίας του Ιερού Ναού Αγίας Ειρήνης Παπάγου, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου, του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, σε Ενορία Ιερού Ναού Α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/73 2012-06-12
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, της Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας, στον Οικισμό «Αμπελότοποι», της Δημοτικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, της Δημοτικής Ενότητας Αλεξανδρείας, του Δήμου Αλεξανδρείας, του Νομού Ημαθίας. Προεδρικό Διάταγμα 2012/74 2012-06-13
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Παναγίας της Ευαγγελιστρίας, της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, στη Δημοτική Κοινότητα του 3ου Διαμερίσματος Θεσσαλονίκης, της Δημοτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Νομού Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2012/127 2012-11-23
Ίδρυση Ενορίας Ιερού Ναού Ζωοδόχου Πηγής, της Ιεράς Μητροπόλεως Μεγάρων και Σαλαμίνος, στον οικισμό Αλεποχωρίου, των Δημοτικών Ενοτήτων Μεγαρέων και Βιλλίων, των Δήμων Μεγαρέων και Μάνδρας - Ειδυλλίας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, της [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/45 2012-04-19
Οργανισμοί που θ" αναλάβουν την οργάνωση και λειτουργία των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1993». Προεδρικό Διάταγμα 1993/189 1993-05-14
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των παιδικών εξοχών έτους 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1994/86 1994-04-22
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών έτους 1995. Προεδρικό Διάταγμα 1995/133 1995-05-05
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 1999. Προεδρικό Διάταγμα 1999/96 1999-05-26
Κύρωση της Αναθεώρησης 2 της Συμφωνίας “σχετικά με την υιοθέτηση ομοιόμορφων τεχνικών προδιαγραφών για τροχοφόρα οχήματα, εξοπλισμό και εξαρτήματα που δύνανται να τοποθετηθούν και / ή να χρησιμοποιηθούν σε τροχοφόρα οχήματα και τις συνθήκες για την α [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/178 1997-07-16
Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ10089 2018-02-27
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα Νόμος 2008/3666 2008-06-10
Οργάνωση και άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των ετεροδημοτών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3146 2003-05-23
Κύρωση της Συνολικής Τεχνικής Συμφωνίας (C.Τ.Α.) μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Νόμος 2003/3108 2003-02-10
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. Προεδρικό Διάταγμα 1995/455 1995-12-29
. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού Νόμος 2009/3749 2009-03-04
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Θεσμικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίαςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3653 2008-03-21
Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια. Νόμος 1997/2540 1997-12-15
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/334 1994-10-25
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2742 1999-10-07
Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις Νόμος 2013/4139 2013-03-20
Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη σύναψη και διαχείριση δανείων του Ελληνικού Δημοσίου από το εσωτερικό και το εξωτερικό και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2187 1994-02-08
Ενημερωτικό δελτίο δημόσιας προσφοράς κινητών αξιών και εισαγωγής τους για διαπραγμάτευση. Νόμος 2005/3401 2005-10-17
Κύρωση του Διακανονισμού του Λοκάρνο για τη διεθνή ταξινόμηση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων. Νόμος 1999/2697 1999-04-01
Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3283 2004-11-02
Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4262 2014-05-10
Σχετικά με απόφαση 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2015/Φ.3400.15/ΑΣ10686 2015-03-23
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας, (Αθήνα, 14.6.1996). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ480/Μ.4601 1996-08-27
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές αρχές ή όργανα διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/94 1993-03-22
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3649 2008-03-03
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης Εurοpa, μεταξύ των Υπουργών Εθνικής Άμυνας του Βελγίου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδος, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, της Ολλανδίας, της Νορβηγίας, της Πολ [...] Νόμος 2007/3616 2007-12-03
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 13/Μ. 4900 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοσλαβικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπρατισλάβα, 12.10.1998. Απόφαση 1999/1/25.10.1999 1999-10-25
Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το ν. 3003/ 2002 (Α΄ 75). Νόμος 2011/3948 2011-04-05
Πράξη Διοικητή αριθ. 2140/3.11.92 (Αρθρο 1 του Ν. 1266/82). Κατάργηση της ΠΔ/ΤΕ 2125/1992 που αφορά στην τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 1986/1991 «περί προθεσμιακής αγοράς συναλλάγματος. » ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1992/1/24.11.1992 1992-11-24
Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. Νόμος 1994/2203 1994-04-15
Κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών. Νόμος 1996/2425 1996-07-04
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2939 2001-08-06
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τη διατήρηση των αποδημητικών ειδών της άγριας πανίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2719 1999-05-26
Απόφαση 1992/1/26.05.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1992/1/26.05.1992 1992-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη [...] Νόμος 2018/4542 2018-06-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σερβίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, γι [...] Νόμος 2003/3097 2003-01-29
Κώδικας Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2014/4251 2014-04-01
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2252 1994-11-18
Σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Νόμος 2011/3932 2011-03-10
Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3762 2009-05-15
Είσοδος, διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια. Νόμος 2005/3386 2005-08-23
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων Νόμος 2008/3669 2008-06-18
Εποπτεία ιδιωτικής ασφάλισης, σύσταση εγγυητικού κεφαλαίου ιδιωτικής ασφάλισης ζωής, οργανισμοί αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών Νόμος 2010/3867 2010-08-03
Οργανισμοί οργανώσεως και λειτουργίας των Παιδικών Εξοχών για το έτος 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2002/209 2002-08-23
Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης. Νόμος 2010/3852 2010-06-07
Εκσυγχρονισμός της οργάνωσης και της λειτουργίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων και άλλες διατάξεις Νόμος 2001/2972 2001-12-27
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/177 2009-10-02
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/107 2009-08-13
Διατήρηση της Εποπτείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/362 1997-11-28
Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών [...] Νόμος 2002/3071 2002-12-04
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4496 2017-11-08
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/96 1993-03-23
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/71/ΕΚ της 12ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την ειδική διαδικασία εισδοχής υπηκόων τρίτων χωρών για σκοπούς επιστημονικής έρευνας Προεδρικό Διάταγμα 2008/128 2008-09-15
Προώθηση της απασχόλησης και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 2000/2874 2000-12-29
Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας του Δημοσίου και άλλες επείγουσες διατάξεις. Νόμος 2013/4224 2013-12-31
Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης. Νόμος 1997/2557 1997-12-24
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Κορέας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής σε σχέση με τους φόρους εισοδήματος. Νόμος 1998/2571 1998-01-13
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/115 2010-11-22
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2008/191 2008-12-09
Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3489 2006-10-02
Είσοδος και παραμονή αλλοδαπών στην Ελληνική Επικράτεια. Κτήση της ελληνικής ιθαγένειας με πολιτογράφηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2910 2001-05-02
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Δημοσίευση της απόφασης 2161(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2014/Φ.4710/ΑΣ50875 2014-12-04
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. Νόμος 1992/2101 1992-12-02
Δημοσίευση της απόφασης 1989(2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα. Απόφαση 2012/Φ.4710/ΑΣ2449 2012-02-03
Κώδικας Νόμων για τα Ναρκωτικά (Κ.Ν.Ν.) Νόμος 2006/3459 2006-05-25
Κύρωση ως Κώδικα του «Οργανισμού του Υπουργείου Εξωτερικών». Νόμος 2007/3566 2007-06-05
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Προεδρικό Διάταγμα 2004/82 2004-03-02
Ρυθμίσεις θεμάτων Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα, Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση Ανώνυμη Εταιρεία και τροποποίηση του άρθρου 48 του κ.ν. 2190/1920 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4324 2015-04-29
Κανονισμός επιθεώρησης των ανυψωτικών μέσων των πλοίων Προεδρικό Διάταγμα 2001/316 2001-09-25
Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3728 2008-12-18
Οργάνωση πολιτικής προστασίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2344 1995-10-11
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) "74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2004/56 2004-02-11
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3913 2011-02-17
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Νόμος 2011/3959 2011-04-20
Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3371 2005-07-14
Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων του ν.4046/2012 και του ν. 4093/2012. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2012/1/19.11.2012 2012-11-19
Αμοιβαία συνδρομή των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμεσης φορολογίας, φορολογία τόκων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2005/3312 2005-02-16
Ρυθμίσεις θεμάτων Ανεξάρτητων Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών. Νόμος 2007/3613 2007-11-23
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
΄Ιδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη - μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκό [...] Νόμος 2011/3907 2011-01-26
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. Νόμος 1994/2257 1994-11-23
Δια βίου εκπαίδευση προσωπικού Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενδυνάμωση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας σε θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής στην ακτοπλοΐα, θέματ [...] Νόμος 2017/4504 2017-11-29
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6. [...] Νόμος 2018/4540 2018-05-22
Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων. Νόμος 2010/3894 2010-12-02
(1) Έγκριση Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής SCΗΕΝGΕΝ Απόφαση 1999/1/17.11.1999 1999-11-17
Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και άλλες διατάξεις, Νόμος 1999/2716 1999-05-17
Πράξη Διοικητή αριθ. 2458/1.3.2000 Τροποποίηση της Μηνιαίας Λογιστικής Κατάστασης που υποβάλλουν τα Πιστωτικά Ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΠΔ/ΤΕ 2340/12.2.98) Απόφαση 2000/1/09.03.2000 2000-03-09
Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμη­θειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νόμος 2011/3978 2011-06-16
Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2014/104 2014-08-28
Ρύθμιση θεμάτων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2011/1/14.09.2011 2011-09-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Επιτροπής Μεταφορών Ελλάδας-Ουκρανίας» (Αθήνα, 5-6 Μαρτίου 2013). Απόφαση 2014/0544/Μ.6683/ΑΣ48 2014-03-05
Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 955/27.2.87, που αφορά στο επιτόκιο και στη διάρκεια των προθεσμιακών καταθέσεων σε δραχμές. Πράξη Διοικητή αριθ. 232/5.8.94 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1994/494 1994-08-22
΄Εγκριση του Πρωτοκόλλου της Μικτής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών Ελλάδας -Ουκρανίας» (Κίεβο, 13-14 Οκτωβρίου 2011). Απόφαση 2012/Φ.0544/Μ.6520/ΑΣ124 2012-11-23
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ" (150/Α). Προεδρικό Διάταγμα 2003/41 2003-02-21
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας για τη συνεργασία του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Δημοκρατίας της Τουρκίας για την καταπολέμηση του εκκλή [...] Νόμος 2001/2926 2001-06-27
Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012-2015. Νόμος 2011/3986 2011-07-01
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/28/ΕΕ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί της διαθεσιμότητας στην αγορά και του ελέγχου των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης (αναδιατύπωση). Προεδρικό Διάταγμα 2016/128 2016-12-07
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/109 2010-11-05
Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο. Νόμος 2003/3176 2003-08-29
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει Προεδρικό Διάταγμα 2009/148 2009-09-29
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, 1995, Νόμος 1999/2723 1999-06-14
Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενείας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις Νόμος 2001/2947 2001-10-09
Οργανισμός Υπουργείου Εσωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2014/105 2014-08-28
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αργεντινής, για τη συνεργασία επί των ειρηνικών εφαρμογών της πυρηνικής ενέργειας. Νόμος 1998/2596 1998-03-24
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας στον τομέα της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Νόμος 1998/2600 1998-04-14
Επαγγελματικά Δικαιώματα των πτυχιούχων του Τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ). Προεδρικό Διάταγμα 2002/96 2002-04-18
Καθιέρωση ωρών προσέλευσης των υπαλλήλων των Δημοσίων Υπηρεσιών, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών των Τραπεζών και των Εμπορικών Καταστημάτων, καθώς και των αυτοαπασχολούμενων στα εμπορικά τους καταστήματα στο Νομό Αττικής [...] Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 1996/1/31.05.1996 1996-05-31
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 166/1996 (Α΄/125) «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συγχρηματοδοτούμενων Δημοσίων Έργων στο Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., καθορισμός των αρμοδιοτήτων της και τροποποίηση και συμπλήρωση των π.δ. 69/1988 και 91/1991». Προεδρικό Διάταγμα 2008/35 2008-04-07
Εφαρμογή της απόφασης 1698 (2006) του ΣυμβουλίουΑσφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2008/58 2008-05-15