ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Σύμβασης για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής. Νόμος 2003/3137 2003-04-14
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για το Εφαρμοστέο Δίκαιο στις Συμβατικές Ενοχές. Νόμος 1998/2657 1998-12-01
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π.δ. 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187), 190/1996 (Α΄ - 153) και 380/1996 (Α΄ - 251). Προεδρικό Διάταγμα 2007/81 2007-05-03
Κύρωση της Σύμβασης για το δίκαιο των χρήσεων των διεθνών υδατορευμάτων πλην εκείνων που αφορούν τη ναυσιπλοΐα. Νόμος 2010/3876 2010-09-20
Ανακοίνωση 1995/2/05.10.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/2/05.10.1995 1995-10-05
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλείου της Σουηδίας στη σύμβαση νια το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές και στο πρώτο και δεύτερο Πρωτόκολλο που αφορούν την ερμηνε [...] Νόμος 1999/2689 1999-03-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2010/31 2010-05-14
Προσαρμογή του Κ.Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της ενδέκατης Οδηγίας 89/666/ ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1989 στον τομέα των εταιρειών, σχετικά με τη δημοσιότητα των υποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/360 1993-09-13
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημ [...] Νόμος 2006/3486 2006-09-11
Απόφασης 2380 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2017/Φ.3440/ΑΣ65291 2017-12-19
Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά την πρώτη φάση της εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/8 1998-01-26
Εξέταση εκπαιδευομένων στην Εθνική Σχολή Δικαστών μετά τη δεύτερη φάση της εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/309 1996-08-29
Καθορισμός του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στο Επιστημονικό Προσωπικό της Ειδικής Νομικής Υπηρε­σίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/119 2009-08-28
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβ [...] Νόμος 2014/4307 2014-11-15
Τροποποίηση διατάξεων του από 2.8.58 Β.Δ. «Περί Οργανισμού Σχολής Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικών» (Α΄ 124). Προεδρικό Διάταγμα 1999/199 1999-09-06
Κύρωση της Σύμβασης για τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων στην αλλοδαπή σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις Νόμος 2004/3287 2004-11-19
Κύρωση της Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής. Νόμος 2003/3171 2003-07-29
Εφαρμογή της απόφασης 1851 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ3460/87/ΑΣ595 2009-05-04
Περί του τρόπου εισαγωγής υποψηφίων στον βαθμό του Εισηγητή στην Ειδική Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/335 1998-10-01
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή τρομοκρατικών βομβιστικών επιθέσεων. Νόμος 2003/3116 2003-02-27
Επιλογή και διορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2005/25/1-8-2005 2005-08-01
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Απόφαση 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Άλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ31637 2018-06-20
Απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ40092 2016-09-16
Απόφαση 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2015/Φ.3440/ΑΣ52417 2015-12-10
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/17/ΕΚ για την εξυγίανση και την εκκαθάριση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/332 2003-12-12
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ’ αυτήν Πρωτοκόλλου. Νόμος 2007/3560 2007-05-14
Εφαρμογή της απόφασης 1897 (2009) του Συμβουλίου Ασφάλειας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2010/Φ3460/187/ΑΣ886 2010-07-05
Προσαρμογή των διατάξεων του εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το ν. 3003/ 2002 (Α΄ 75). Νόμος 2011/3948 2011-04-05
Προσαρμογή στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τον καθορισμό των θεμελιωδών αρχών που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών και για την τροπ [...] Νόμος 2011/4033 2011-12-22
Έναρξη διαδικασίας τροποποίησης επιλέξιμων τίτλων και καθορισμός όρων ανταλλαγής τους. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/5/24-2-2012 2012-02-24
Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας από ένοπλους φρουρούς σε εµπορικά πλοία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2012/4058 2012-03-22
Απόφαση 2383 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ13775 2018-03-13
Έγκριση συγχώνευσης της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας "ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε." και της θυγατρικής της τραπεζικής εταιρείας "ΒΑΝQUΕ ΝΑΤΙΟΝΑLΕ DΕ GRΕCΕ - FRΑΝCΕ" με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. (Συνεδρίαση 131/15.7.2002 θέμα 14) ΤΡΑΠ [...] Απόφαση 2002/1/23.08.2002 2002-08-23
Εφαρμογή των αποφάσεων 2208 (2015) και 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/114 2016-10-19
Εφαρμογή της απόφασης 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) Προεδρικό Διάταγμα 2016/33 2016-03-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/67 2003-03-21
Εφαρμογή της απόφασης 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/24 2017-03-31
Απόφαση 2316 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2017/Φ.3460/ΑΣ818 2017-02-02
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Κύρωση της Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη και τα μέτρα προστασίας των παιδιών. Νόμος 2011/4020 2011-09-30
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Αστικού Δικαίου περί διαφθοράς. Νόμος 2001/2957 2001-11-12
Απόφαση 2174 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2014/Φ.3440/ΑΣ42377 2014-10-09
Δημοσίευση υπουργικής απόφασης περί απόφασης 2312 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ53624 2016-11-30
Κύρωση της Σύμβασης για την ασφάλεια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και του συνδεδεμένου με αυτόν προσωπικού. Νόμος 1998/2584 1998-03-13
Σχετικά με την απόφαση 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2014/Φ.3440/ΑΣ/22635 2014-05-30
Εφαρμογή της απόφασης 2146 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/23 2016-03-07
Τροποποίηση παραρτήματος άρθρου 13 Π.Δ. 32/1997 (Α~ 35) σύμφωνα με την οδηγία 97/58 ΕΚ της Επιτροπής της 26ης Σεπτεμβρίου 1997 που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 94/57/ΕΚ του Συμβουλίου της 22.11.1994 σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/90 1998-04-16
Τροποποίηση και έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (Ε.Σ.Δ.Α.) και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων που κυρώθηκαν με την 51373/4684/25-11-2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρό [...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/49/15-12-2015 2015-12-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της Ελβετικής Συνομοσπονδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας περί εισαγωγής, διαμετακόμισης και επαναπατρισμού πολιτιστικών αγαθών. Νόμος 2011/3915 2011-02-17
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1816 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2008/Φ.3460/26/ΑΣ1045 2008-08-07
Αμοιβαία συνδρομή για είσπραξη απαιτήσεων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/134 1994-06-21
Πράξη Διοικητή αριθ. 2372/13.12.95 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Εφαρμογή της1022/95 απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την αναστολή επ" αόριστον των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί κατά της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας τη [...] Απόφαση 1995/1/18.12.1995 1995-12-18
(1 ) Τροποποίηση του Π.Δ. 226/1993 «Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.)». Προεδρικό Διάταγμα 1995/132 1995-05-05
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς διατάξεις. Νόμος 2010/3875 2010-09-20
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Αριθμ. Φ.6112/ΑΣ 51729/1-12-2014 Δημοσίευση υπουργικής Απόφασης σχετικά με απόφαση 2178 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. Απόφαση 2014/1/04.12.2014 2014-12-04
Κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Νόμος 2007/3598 2007-08-01
Κύρωση της τροποποίησης του Άρθρου 1 της Συμφωνίας ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Νόμος 2004/3261 2004-09-10
Τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 11 του Π.Δ. 182/99 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/293 2001-09-17
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 [...] Νόμος 2009/3770 2009-07-09
Απόφαση 2036 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., περί Σομαλίας Απόφαση 2012/Φ.3460/ΑΣ18005 2012-05-02
Κύρωση του Δεύτερου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση της Χάγης του 1954 για την προστασία των πολιτιστικών αγαθών σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης Νόμος 2005/3317 2005-02-23
Κύρωση της Σύμβασης Unidrοit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά. Νόμος 2005/3348 2005-06-23
Εφαρμογή των αποφάσεων 2271 (2016), 2280 (2016) και 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/124 2017-10-17
Ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία: της Οδηγίας 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας, της απόφασης – πλαίσιο 2009/315/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009 «Σ [...] Νόμος 2016/4360 2016-01-29
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2009/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση των πλοιοκτητών για ναυτικές απαιτήσεις. Προεδρικό Διάταγμα 2012/6 2012-01-20
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/122 2008-09-09
Απόφαση 2428 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Νότιο Σουδάν. Απόφαση 2018/Φ.3401/ΑΣ52805 2018-10-08
Κύρωση του Πέμπτου Πρωτοκόλλου της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των Υπηρεσιών. Νόμος 1998/2670 1998-12-18
Τροποποίηση του Β. Δ/τος 70/1971 «περί ειδικών προσόντων υποψηφίων προς απόκτησιν αποδεικτικών ναυτικής ικανότητος κλάδου προσωπικού Γενικών Υπηρεσιών» (Α" 32). Προεδρικό Διάταγμα 1992/30 1992-02-05
Ρύθμιση θεμάτων της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1997/239 1997-09-03
Κύρωση της Σύμβασης που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περί αμοιβαίας συνδρομής και συνεργασίας μεταξύ των τελωνειακών υπηρεσιών Νόμος 1999/2772 1999-12-17
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2008/113 2008-08-26
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α~/14.9.1995) και 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α~/2.3.2000). Προεδρικό Διάταγμα 2004/104 2004-03-04
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α" 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2003/294 2003-10-31
"Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α" 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α" 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/137 2002-05-24
Τροποποίηση του Π.Δ. 56/1989 «Οργανισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών». Προεδρικό Διάταγμα 2002/368 2002-12-13
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2010/39 2010-05-26
Δημοσίευση της 1320 (2000) αποφάσεως του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/1/09.03.2001 2001-03-09
Εφαρμογή των αποφάσεων 2140(2014), 2204 (2015) και 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/119 2016-10-25
Εφαρμογή της απόφασης 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/97 2016-09-08
Κύρωση του Κανονισμού Οργάνωσης και Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/95 2009-07-21
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. Προεδρικό Διάταγμα 2009/194 2009-12-31
Κύρωση του Κανονισμού Οργάνωσης και Αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Στρατιωτικής Δικαιοσύνης του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/63 2009-06-01
Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2009/3756 2009-03-31
Τροποποίηση του Π.Δ. 405/98 «Για την θέσπιση εναρμονισμένου καθεστώτος για τα αλιευτικά σκάφη μήκους 24 μέτρων και άνω σύμφωνα με την οδηγία 97/70/εκ του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 1977» (Α΄ 285) σύμφων με την οδηγία 99/19/εκ της Επιτροπής της 18 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/248 1999-10-06
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/301 1999-12-08
Απόφαση σχετικά με απόφαση 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας. Απόφαση 2014/Φ.3460/ΑΣ53143 2014-12-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασμένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάμεων που μπορεί να τίθενται στη διάθεση της [...] Νόμος 2006/3493 2006-10-12
Προσαρμογή του Κωδ. Ν. 2190/1920 «περί ανωνύμων εταιρειών», όπως ισχύει, προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Συμβουλίου 92/101/ΕΟΚ της 23ης Νοεμβρίου 1992 «για την τροποποίηση της οδηγίας 77/91/ΕΟΚ όσον αφορά τη σύσταση της ανώνυμης εταιρείας και τη δ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/60 2001-03-16
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία. Νόμος 2009/3765 2009-07-01
Διεθνής Εμπορική Διαιτησία Νόμος 1999/2735 1999-08-18
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2005/19/ΕΚ σχετικά με το κοινό φορολογικό καθεστώς για τις συγχωνεύσεις, διασπάσεις, εισφορές ενεργητικού και ανταλλαγές μετοχών μεταξύ εταιρειών διαφορετικών κρατών - μελών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3517 2006-12-21
Απόφαση 2213 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβύης. Απόφαση 2015/Φ.3440/ΑΣ21147 2015-05-22
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3844 2010-05-03
Κύρωση Σύμβασης για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Νόμος 1997/2460 1997-02-26
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3727 2008-12-18
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το ξέπλυμα, την έρευνα, την κατάσχεση και δήμευση των προϊόντων που προέρχονται από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 1998/2655 1998-12-01
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989. Νόμος 1996/2391 1996-03-21
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 1998/2605 1998-04-22
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού. Νόμος 2011/3990 2011-07-13
Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νόμος 1999/2718 1999-05-26
Απόφαση 2127 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2013/Φ.3400.1/ΑΣ61820 2013-12-27
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Τροποποίησης της Σύμβασης της 29ης Ιουλίου 1960 για την αστική ευθύνη στον τομέα της Πυρηνικής Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο της 28ης Ιανουαρίου 1964 και από το Πρωτόκολλο της 16ης Νοεμβρίου 1982. Νόμος 2009/3787 2009-08-07
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS 1974)», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 19.5.2006 με την υπ’ αριθμ. ΜSC 202(81)/19.5.2006 απόφαση της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/98 2009-07-27
Τροποποίηση του π.δ. 114/2010 «Καθιέρωση ενιαίας δια­δικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/167 2014-12-01
Διαδικασία, προϋποθέσεις και προσόντα διορισμού υπαλλήλων Αγροφυλακής - Υπηρεσιακό Συμβούλιο Αρχιφυλάκων και Αγροφυλάκων. . Προεδρικό Διάταγμα 1992/100 1992-03-23
Κύρωση της διεθνούς σύμβασης για την ίδρυση του Κέντρου Επιβολής του Νόμου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Sοutheast Εurοpean Law Εnfοrcement Center (SΕLΕC). Νόμος 2012/4054 2012-03-07
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/174 2006-09-05
Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυ [...] Νόμος 2012/4037 2012-01-30
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας. Νόμος 2006/3497 2006-10-13
Εφαρμογή της απόφασης 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/43 2018-05-09
Για τις πράξεις προσώπων που είναι κάτοχοι εμπιστευτικών πληροφοριών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/592/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1992/53 1992-02-14
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/1/ΕΕ του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 93/109/ΕΚ σχετικά με τις λεπτομέρειες άσκησης του δικαιώματος του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Έν [...] Νόμος 2014/4244 2014-03-11
Εφαρμογή της απόφασης 2134 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/7 2016-02-15
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Εφαρμογή της απόφασης 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/72 2016-07-18
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974» (SΟLΑS), η οποία κυρώθηκε με το Νόμο 1045/1980 (Α΄ 95), ως αυτές υιοθετήθηκαν την 27η Μαΐου 1999 με την απόφαση ΜSC 87 (71) της Επιτροπής Ναυτικής Α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/86 2016-08-25
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Νόμος 1997/2502 1997-05-28
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). Προεδρικό Διάταγμα 2009/91 2009-07-20
Κύρωση του Μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2005/3368 2005-07-06
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 "Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998" (Α΄ 110) όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίηση του με το π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), σε συμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/66 2005-04-27
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1695 (2006) απόφασης τουΣυμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Β. Κορέας. Απόφαση 2006/Φ.4980/8/ΑΣ1215 2006-09-11
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας και της Τελικής Πράξης που τη συνοδεύει μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της, αφ’ ενός, και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, αφ’ ετέρου, για την καταπολέμηση της απάτης και κάθε άλλης παράνομης δρα [...] Νόμος 2011/3946 2011-04-05
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών. Νόμος 1992/2102 1992-12-02
Τροποποίηση του ν. 3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατη­γήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβά­σεων» (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005). Νόμος 2005/3414 2005-11-10
Κύρωση του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου Νόμος 2002/3003 2002-04-08
Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας των ΗΠνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,ι 1 Δηµοσίευση 670 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίου Ασφαλείας , των Ηνωµένων Εθνών χατά του Ιράκ ,, 2 ΑΠΟΘΦΑΣΕΙΣ( Δηµοσίευση 666 (1990) Αποφάσεως του Συµβουλίο [...] Απόφαση 1990/1/22.10.1990 1990-10-22
Τροποποίηση Π.Δ. 158/2002 «Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και εκμετάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Προεδρικό Διάταγμα 2003/348 2003-12-31
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ( [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/81 2015-11-27
Δημοσίευση της απόφασης 2216(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2015/Φ.1118/ΑΣ37805 2015-09-15
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2014/60/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Μαΐου 2014 σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών, που έχουν απομακρυνθεί παράνομα από το έδαφος κράτους-μέλους κα [...] Νόμος 2015/4355 2015-12-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ( [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/33 2015-05-08
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/128 2011-12-09
Απόφαση 2140(2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά προσώπων που επιδίδονται σε τρομοκρατικές δραστηριότητες στην Υεμένη. Απόφαση 2014/Φ.1118/ΑΣ18856 2014-05-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2002/3011 2002-05-01
Διορισμός ή πρόσληψη πολιτών των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Υπουργείο Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/8 2002-01-18
Άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 3.10.89. Προεδρικό Διάταγμα 1992/236 1992-07-16
Εφαρμογή της απόφασης 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/20 2014-02-03
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4297 2014-10-02
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/372 2001-10-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2016/4362 2016-02-01
Τροποποίηση του Π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 ( [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/52 2016-05-11
. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για συνεργασία στους τομείς των τεχνών και του πολιτισμού Νόμος 2009/3749 2009-03-04
Τροποποίηση του Β.Δ. 683/1960 «Περί εγκρίσεως και θέσεως εις εφαρμογή Κανονισμού εσωτερικής υπηρεσίας επί Ελληνικών επιβατηγών πλοίων πεντακο­σίων κοχ και άνω» (Α΄ 158). Προεδρικό Διάταγμα 2009/192 2009-12-17
Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας (ΕURΟ­JUSΤ), Κοινές Ομάδες Έρευνας και λοιπές δια­τάξεις. Νόμος 2008/3663 2008-05-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2008/3644 2008-02-14
Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3811 2009-12-18
Προσαρμογή του κωδικοποιημένου Ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών» και του Ν. 3190/1955 «περί Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης», όπως ισχύουν. προς τις διατάξεις της Οδηγίας 90/605/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 1990 (ΕΕL. 317/60/ 16.111990). Προεδρικό Διάταγμα 1994/326 1994-10-24
Έγκριση της απόφασης των Ομολογιούχων για την τροποποίηση των επιλέξιμων τίτλων, όπως βεβαιώθηκε από την Τράπεζα της Ελλάδος ως Διαχειριστή της Διαδικασίας. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2012/10/9-3-2012 2012-03-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρουμανίας για συνεργασία στον τομέα της ενέργειας. Νόμος 2009/3739 2009-02-06
Καθορισμός ποσοστών απομείωσης πετρελαιοειδών προϊόντων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/434 1993-10-07
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων που αφορούν το Πυροσβεστικό Σώμα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/329 1993-08-26
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1772(2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2007/Φ3460/33/ΑΣ1345 2007-10-05
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Σοσιαλιστικής Δημοκρα­τίας του Βιετνάμ. Νόμος 2011/3973 2011-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Νόμος 2011/3971 2011-05-26
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων [...] Νόμος 2018/4529 2018-03-23
Απόφαση 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Απόφαση 2015/Φ.3400.1/ΑΣ7351 2015-03-05
Τρόπος διενέργειας διαγωνισμού για την πλήρωση κενών θέσεων παρέδρων στο Δικαστικό Σώμα Ενόπλων Δυνάμεων. Προεδρικό Διάταγμα 1997/390 1997-12-30
Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών [...] Νόμος 2002/3071 2002-12-04
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Κύρωση της Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά. Νόμος 1999/2746 1999-10-27
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κράτους του Κουβέιτ. Νόμος 2011/3976 2011-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν. Νόμος 2011/3972 2011-05-26
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα. Νόμος 1992/2068 1992-07-09
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν. Νόμος 2008/3705 2008-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2005/3375 2005-08-02
Κύρωση της Συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Νόμος 2005/3306 2005-01-27
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2660 1998-12-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1998/2607 1998-05-04
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών Σένγκεν Βελγίου, Γερμανίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Λουξεμβούργου, Κάτω Χωρών, αφ"ενός, και της Πολωνίας, αφ"ετέρου, για την επανεισδοχή προσώπων σε μη νόμιμη κατάσταση. Νόμος 1998/2580 1998-02-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2004/3291 2004-11-26
Εφαρμογή της απόφασης 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/167 2013-12-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2003/3135 2003-04-14
Εφαρμογή της απόφασης 2111 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2015/17 2015-01-22
Απόφαση 1975 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2011/Φ.3402/ΑΣ23240 2011-05-31
Απόφαση 2009 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείαςτου Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2011/Φ.3440/ΑΣ48844 2011-11-09
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Δημοσίευση της 1373 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/1/02.11.2001 2001-11-02
Εφαρμογή της απόφασης 1896 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2010/.Φ3400.15/1/ΑΣ15 2010-01-19
Απόφαση 2278 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ24068 2016-05-31
Εφαρμογή της απόφασης 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/24 2016-03-08
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/149 2009-09-30
Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ. Οδηγία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/133 1997-06-12
Απόφαση 2023 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ερυθραία. Απόφαση 2012/Φ.3462/ΑΣ5869 2012-02-20
Περί εφαρμογής της απόφασης 1803 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2012/124 2012-11-05
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν για την αμοιβαία προστασία και προώθηση των επενδύσεων και των ρηματικών διακοινώσεων σχετικά με την τροποποίηση του άρθρου 1 π [...] Νόμος 2008/3643 2008-02-14
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1801 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2008/1/07.08.2008 2008-08-07
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 «Περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/182 1999-08-25
Εφαρμογή της απόφασης 2262 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/59 2017-06-21
Απόφαση 2362 (2017) του Συμβουλίου Ασφα λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2017/Φ.3440/ΑΣ41782 2017-08-29
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». Προεδρικό Διάταγμα 2006/79 2006-04-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για την προώθηση και αμοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 2006/3477 2006-07-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παναμά για συνεργασία στους τομείς της παιδείας και του πολιτισμού. Νόμος 1998/2599 1998-04-14
Κύρωση της Συνθήκης Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας. Νόμος 1998/2614 1998-06-02
Τροποποίηση του Π.Δ. 115/95 «Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπου είσπραξης και διαχείρισης αυτών» (Α" 72). Προεδρικό Διάταγμα 1998/7 1998-01-23
Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού. Νόμος 2004/3270 2004-10-11
Απόφαση 2206 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί της Δημοκρατίας του Νοτίου Σουδάν. Απόφαση 2015/Φ.3401/ΑΣ/1891 2015-05-13
Εφαρμογή της απόφασης 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/77 2014-05-27
Μνημόνιο Συνεννοήσεως Διμερούς Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Αθήνα, 13 Μαρτίου 2002. Απόφαση 2002/Φ.0544/1/ΑΣ305/Μ.5379 2002-04-30
Προσαρμογή του Ελληνικού Δικαίου στο πρότυπο νόμου του έτους 1997 για τη «Διασυνοριακή πτώχευση» της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για το Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3858 2010-07-01
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/8 2014-01-17
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/4 2014-01-10
Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνι [...] Νόμος 2014/4314 2014-12-23
Απόφαση 2290 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Δημοκρατία του Νοτίου Σουδάν. Απόφαση 2016/Φ.3401/ΑΣ35927 2016-08-10
Εφαρμογή της απόφασης 2153 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/25 2016-03-08
Συμφωνία 1997/2/10.12.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/2/10.12.1997 1997-12-10
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το νομικό καθεστώς της Διεθνούς Υπηρεσίας Αναζητήσεων στην Αρόλσεν. Νόμος 1997/2455 1997-02-14
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/40 2009-04-01
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/121 2012-11-05
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 103/1999 «Κανόνες και πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία σύμφωνα με την Οδηγία 98/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Μαρτίου 1998» (Α΄ 110), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 309/2003 (Α΄ 261), 3/2005 (Α΄ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/20 2012-03-07
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/145 2008-10-07
Εφαρμογή της απόφασης 1863 (2009) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σομαλίας. Απόφαση 2009/Φ3460/138/ΑΣ841 2009-06-23
Συμφωνία 1997/1/10.12.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/1/10.12.1997 1997-12-10
Τροποποίηση του ΠΔ 409 της 12/28,11.1986 «περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κωδ. Ν.2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών», όπως κωδικοποιήθηκε με το ΒΔ 174/1963), προς το Κοινοτικό Δίκαιο και ειδικότερα προς τις διατάξει [...] Προεδρικό Διάταγμα 1993/14 1993-02-01
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Νομικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/293 1993-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την εμπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά Θέματα. Νόμος 1999/2704 1999-04-08
Εφαρμογή της απόφασης 2219 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/61 2017-06-21
Απόφαση 2374 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με το Μάλι. Απόφαση 2017/Φ.3400.1/ΑΣ59778 2017-11-23
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στους τομείς Φυσικού Αερίου και Πετρελαίου. Νόμος 2006/3478 2006-07-19
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/77/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 και της Οδηγίας 2012/28/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2012 στο ελληνικό δίκαιο και τροποποίηση του ν. 21 [...] Νόμος 2013/4212 2013-12-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Αριθμ. Φ.4710/ΑΣ 23650 Απόφαση 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2015/1/15.06.2015 2015-06-15
Απόφαση 1970 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με τη Λιβυκή Αραβική Τζαμαχιρία. Απόφαση 2011/Φ.3440/ΑΣ11535 2011-03-21
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Καθορισμός των διαφορών που μπορούν να υπαχθούν στη μόνιμη διαιτησία της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και οργάνωση της διαιτησίας αυτής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/388 2002-12-31
Κύρωση Σύμβασης έκδοσης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Καναδά. Νόμος 2002/3008 2002-04-25
Έκτιση ποινών εμπόρων ναρκωτικών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Νόμος 2001/2943 2001-09-12
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Νόμος 2007/3591 2007-07-19
Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Νόμος 2007/3572 2007-06-08
Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/ 51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τ [...] Νόμος 2006/3487 2006-09-11
Κύρωση, εφαρμογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3625 2007-12-24
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας του Καναδά και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας και [...] Νόμος 2018/4536 2018-04-30
Κύρωση της Αεροπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Νόμος 2011/3974 2011-05-26
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας. Νόμος 2009/3789 2009-08-07
Κύρωση ως Κώδικα του σχεδίου νόμου «Υιοθεσία, επιτροπεία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συμπαράσταση, δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, δικονομικές και μεταβατικές διατάξεις». Νόμος 1996/2447 1996-12-30
Εναρμόνιση νομοθεσίας με οδηγία (Εε) 2015/2302 σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τους συνδεδεμένους ταξιδιωτικούς διακανονισμούς (ΕΕ L 326/11.12.2015). Προεδρικό Διάταγμα 2018/7 2018-01-29
Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις - Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4489 2017-09-21
Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ10089 2018-02-27
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση, L 180/96/29.6. [...] Νόμος 2018/4540 2018-05-22
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3251 2004-07-09
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2010/Φ.103367 2010-08-05
Εθνική Σχολή Δικαστών. Νόμος 1994/2236 1994-09-06
Ρυθμίσεις στο φορολογικό καθεστώς τωνΣυνδεδεμένων Εταιρειών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3453 2006-04-07
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργού Άμυνας του Βασιλείου της Ολλανδίας και του Γενικού Επι [...] Νόμος 2011/3940 2011-03-31
Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δ [...] Νόμος 1992/2004 1992-02-04
Κύρωση της Σύμβασης δικαστικής συνδρομής σε αστικές, οικογενειακές και ποινικές υποθέσεις μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας Νόμος 2002/3007 2002-04-22
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/117/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 σχετικά με την επιτήρηση και τον έλεγχο των αποστολών ραδιενεργών αποβλήτων και αναλωμένου πυρηνικού καυσίμου. Προεδρικό Διάταγμα 2010/83 2010-09-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/3018 2002-06-05
Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων. Νόμος 2016/4365 2016-02-12
Προσαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.), στις διατάξεις του άρθρου 18του Ν.2231/1994. Προεδρικό Διάταγμα 1997/341 1997-11-21
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/156 1999-07-29
Απόφαση 2375 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ54068 2017-10-31
Κύρωση της Συμφωνίας Στρατιωτικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Μολδαβίας. Νόμος 2004/3247 2004-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη [...] Νόμος 2018/4542 2018-06-01
Απόφαση 2402(2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2018/Φ.1118/ΑΣ34040/2/ 2018-06-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτιν [...] Νόμος 2018/4545 2018-06-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με την επικερδή απασχόληση των εξαρτώμενων μελών των Μελών Διπλωματικών Αποστολών ή Προξενικών Αρχών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4550 2018-06-20
Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων φορέων οι οποίοι λειτουργούν στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των τηλεπικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 92/13/ΕΟΚ και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛ [...] Νόμος 2000/2854 2000-11-07
Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/76 2013-05-28
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/156 2013-11-07
Βαθμολογική κατάσταση, πρόσληψη, υπηρεσιακή κατάσταση και απασχόληση των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/35 2003-02-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Ισραήλ για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών. Νόμος 2003/3122 2003-03-04
ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ 2524/23.7.2003 Κωδικοποίηση των διατάξεων της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92, όπως ισχύει, για το συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2003/1/31.07.2003 2003-07-31
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού Νόμος 2011/3953 2011-04-12
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 365/2002 (Α΄ 307) «Μέτρα προστασίας κατά της εισαγωγής από άλλο κράτος μέλος ή τρίτη χώρα, στη Χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Κοινότητας οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/106 2011-11-09
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 8/1991 «Οργάνωση και λειτουργία των Υπηρεσιών του Πυροσβεστικού Σώματος» (Α"5) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1992/123 1992-04-08
Συμφωνία 2002/3/23.12.2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 2002/3/23.12.2002 2002-12-23
Ίδρυση Εργαστηρίων «Ελληνικής Πολιτικής» και «Διοικητικών Επιστημών» στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/95 2002-04-12
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/331 2002-11-19
Ρύθμιση Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Νόμος 2014/4284 2014-09-10
Εφαρμογή της απόφασης 2101 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2014/172 2014-12-29
Για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στα επαγγελματικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/97/ΕΚ και 86/378/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2002/87 2002-04-04
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για την καταστολή των παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας και Πρωτοκόλλου για την καταστολή παράνομων πράξεων κατά της ασφάλειας των σταθερών εγκαταστάσεων στην υφαλοκρηπίδα. Νόμος 1992/2108 1992-12-29
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρωπίνης ζωής στην θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) "74», όπως αυτές υιοθετήθηκαν την 4 Ιουνίου 1997 με την απόφαση ΜSC 65(68) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/349 2001-10-12
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/373 2001-10-22
Ρύθμιση του επαγγέλματος του διαχειριστή αφερεγγυότητας. Προεδρικό Διάταγμα 2016/133 2016-12-29
Αριθμ. Φ.1118/ΑΣ 41272/13-9-2016 Δημοσίευση της απόφασης 2266(2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με την παράταση των κυρώσεων στην Υεμένη. Απόφαση 2016/1/27.09.2016 2016-09-27
Απόφαση 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL. Απόφαση 2016/Φ.4710/ΑΣ41273 2016-09-22
Κύρωση Πρωτοκόλλου ανταλλαγής διαβαθμισμένων πληροφοριών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών. Νόμος 2009/3802 2009-09-04
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεόμενων επιχειρήσεων και των προσαρτημένων σε αυτήν κοινών και μονομερών δηλώσεών τους και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2216 1994-05-31
Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/414 1993-10-06
Κύρωση της Συμφωνίας Αεροπορικών Μεταφορών μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης. Νόμος 2008/3704 2008-10-08
Οργάνωση του Ελληνικού Οργανισμού Γάλακτος (ΕΛ.Ο.Γ.) Προεδρικό Διάταγμα 1993/226 1993-06-14
Κατάτμηση του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/149 1997-06-23
Τροποποίηση του π.δ. 73/2006 «Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικο­νομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέσεων του Υπουργείου Εθνική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/70 2007-04-24
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας, σχετικά με την προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Νόμος 2007/3595 2007-07-19
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1572 (2004) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2005/251 2005-12-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Νόμος 2005/3367 2005-07-06
Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3622 2007-12-20
Απόφαση 2342(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2017/Φ.1118/ΑΣ22861 2017-05-19
Επιθεώρηση των τελικών ελικοφόρων αξόνων και των περιοδικών ελέγχων αεροφυλακίων των εμπορικών πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/164 2006-08-16
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί προνομίων και ασυλιών των μελών της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.). Νόμος 2006/3504 2006-11-14
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 2003 της Διεθνούς Σύμβασης του 1992 για την ίδρυση Διεθνούς Κεφαλαίου αποζημίωσης ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3482 2006-08-02