ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 1338/1981 «Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού» (ΦΕΚ Α΄ 334). Προεδρικό Διάταγμα 2009/91 2009-07-20
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/6 1998-01-23
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/382 1998-11-16
Ρύθμιση θεμάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/409 1993-10-05
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). Προεδρικό Διάταγμα 2003/131 2003-05-16
Καθορισμός του Δήμου Ν.· Φιλαδέλφειας ως νέας έδρας της «Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1992/281 1992-08-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ρουμανίας για τη συμμετοχή ρουμανικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2002/3063 2002-10-15
Οργάνωση και λειτουργία του Κέντρου Ελέγχου Αποστολών λήψης και διανομής δορυφορικών σημάτων κινδύνου του συστήματος Cοspas Sarsat. Προεδρικό Διάταγμα 2016/118 2016-10-25
Οργάνωση και στελέχωση της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας της ΥΠΑ. Προεδρικό Διάταγμα 2007/150 2007-08-13
Οργανισμός Σχολής Ελεγκτών Θαλάσσιας Κυκλοφορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/61 2001-03-19
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2004/3248 2004-07-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 1338/81 Περί Οργανισμού Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Α" 334). Προεδρικό Διάταγμα 2003/248 2003-09-19
Κανονισμός χορήγησης Διακριτικού Σταθμού Πλοίων στα εμπορικά πλοία με Ελληνική σημαία». Προεδρικό Διάταγμα 1997/304 1997-10-17
Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/54 2002-03-13
Νομοθετική κύρωση του Πέμπτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Νόμος 2011/4000 2011-08-09
Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/410 1993-10-05
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2017/66 2017-07-06
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου της Σουηδίας για τη συμμετοχή σουηδικού στρατιωτικού ή πολιτικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης [...] Νόμος 2003/3179 2003-09-10
Ίδρυση Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/130 2005-08-02
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/51 2017-06-09
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. "ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΔΑΠ" Προεδρικό Διάταγμα 2002/15 2002-01-24
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Ωρολογίων και Αναλυτικών Προγραμμάτων των Τεχνικών-Επαγγελματικών Λυκείων και Τεχνικών - Επαγγελματικών Σχολών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/72 1997-05-02
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στρατηγικ [...] Νόμος 2009/3793 2009-09-04
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφάλειας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/57 2002-03-14
Επέκταση ισχύος διατάξεων του Ν. 1943/1991 (ΦΕΚ 50/Α). Προεδρικό Διάταγμα 1994/94 1994-05-11
Περί εναρμονίσεως της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 94/46/ΕΚ Προεδρικό Διάταγμα 1997/212 1997-08-25
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/119 2014-09-08
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Πολωνίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας που αφορά στη συνεργασία με το Πολυεθνικό Συντονιστικό Κέντρο Στ [...] Νόμος 2009/3792 2009-09-04
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 "για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών" και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/89 2005-05-31
Σύσταση Επιτροπής Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2011/7/28-4-2011 2011-05-04
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας σχετικά με τη Διεξαγωγή Στρατιωτικών Ασκήσεων και Εκπαίδευ [...] Νόμος 2011/3998 2011-08-09
Διαδικασίες καθώς και τεχνικές και οργανωτικές εγγυήσεις για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών και για τη διασφάλισή του. Προεδρικό Διάταγμα 2005/47 2005-03-10
Ίδρυση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/298 1997-10-17
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορώ [...] Νόμος 2011/3923 2011-03-09
Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφο [...] Νόμος 2016/4435 2016-11-17
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 402/1993 (ΦΕΚ 171 Α/1993) περί καθορισμού των ωρολογίων και αναλυτικών προγραμμάτων Α" Β και Γ" τάξεων των ημερησίων και Α, Β, Γ και Δ τάξεων των εσπερινών Λυκείων Εμπορικού Ναυτικού (ΛΕΝ) Πλοιάρχων και Μηχανικώ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/188 1997-07-25
Εσωτερική διάρθρωση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), προσόντα και τρόπος επιλογής προϊσταμένων και συναφείς διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2005/40 2005-03-07
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Διάρθρωση, αρμοδιότητες και στελέχωση των Γενικών Διευθύνσεων: α) Οικονομικού Σχεδιασμού και Υποστήριξης, β) Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, και γ) Πολιτικής Εθνικής Άμυνας και Διεθνών Σχέ­σεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/73 2006-04-10
Κύρωση Συµφωνίας µεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Λαϊκής Δηµοκρατίας της Ουγγαρίας για την ενθάρρυνση και αµοιβαία προστασία των επενδύσεων. Νόμος 1991/1972 1991-11-20
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας αριθμ. 97/15/ΕΚ της Επιτροπής «για έγκριση των προτύπων του ΕURΟCΟΝΤRΟL και τροποποίηση της οδηγίας 93/65/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό και τη χρησιμοποίηση συμβατών τεχ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/7 1999-01-21
Τροποποίηση π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2005/143 2005-08-05
Ίδρυση Αναισθησιολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/347 2001-10-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, για συνεργασία στους τομείς των ταχυδρομείων και των τηλεπικοινωνιών Νόμος 2002/3042 2002-08-09
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/13 1996-01-18
Οργανισμός Εθνικού Τυπογραφείου Προεδρικό Διάταγμα 1996/188 1996-07-04
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 180Α/16.10.72) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α/30.8.88) και 365/92 (ΦΕΚ 184Α/92). Προεδρικό Διάταγμα 1994/377 1994-12-06
Εσωτερικός κανονισμός της Νεογνολογικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/374 1998-11-13
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Τσέχικης Δημοκρατίας για την Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Στρατιωτικού Προσωπικού Νόμος 2011/3953 2011-04-12
Κύρωση τροποποίησης του Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2007/173 2007-09-06
Κύρωση του Μνημονίου Συνεννόησης σχετικά με την Οργάνωση, Διοίκηση, Ασφάλεια, Χρηματοδότηση και Στελέχωση του Μικτού Κλιμακίου του ΝΑΤΟ για τον Ηλεκτρονικό Πόλεμο [Jοint Εlectrοnic Warfare Cοre Staff (JΕWCS)] προς υποστήριξη του ΝΑΤΟ, μεταξύ του Υπου [...] Νόμος 2016/4433 2016-11-15
Ίδρυση αεροπορικών σχολών για την απόκτηση ερασιτεχνικής άδειας χειριστών ελαφρών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας. Κανονισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/359 1995-09-14
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για την παροχή εκπαίδευσης σε Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων της Αρμενίας σε Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ι [...] Νόμος 2011/3942 2011-03-31
Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στην Θάλασσα, (ΠΑΑΖΕΘ - SΟLΑS) "74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2004/56 2004-02-11
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/20 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/121 2012-11-05
Ίδρυση Β΄ και Γ΄ Καρδιολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/121 2002-05-10
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2018/13 2018-02-20
Περιεχόμενο σπουδών και διάρκεια φοίτησης των τμημάτων Τεχνολόγων Ορυχείων και Διοίκησης Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/173 1994-07-06
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (Μemοrandum οf Understanding) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας, και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατία [...] Νόμος 2009/3735 2009-01-30
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/66 2009-06-11
Ίδρυση Δ" Παθολογικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/342 1997-11-21
Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίαςκαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3913 2011-02-17
Έγκριση του Πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομικής Ακαδημίας Ελλάδος και της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου, κατ’ εφαρμογήν της Συμφωνίας της 3ης Δεκεμβρίου 2007 μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δ [...] Απόφαση 2018/Φ.0544/Μ.7052/ΑΣ20711 2018-07-09
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Προεδρικό Διάταγμα 2011/67 2011-06-27
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Β’ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/373 1998-11-13
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2008/6 2008-02-08
Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2014/103 2014-08-28
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού της Α~ Προπαιδευτικής Χειρουργικής Κλινικής και Χειρουργικής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/20 1999-02-08
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/332 2002-11-19
Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2012/4053 2012-03-07
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας Προεδρικό Διάταγμα 2009/159 2009-10-01
Ίδρυση Καρδιοχειρουργικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/126 1998-05-15
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/11 1992-01-27
Συγκρότηση Σχολής Εκπαίδευσης Τεχνιτών Αεροπορικού Υλικού. Προεδρικό Διάταγμα 2018/80 2018-08-21
Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/230 1998-07-28
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Αλβανίας και των Κυβερνήσεων των Κρατών που συμμετέχουν στην Πολυεθνική Δύναμη Προστασίας αναφορικά με το νομικό καθεστώς της παραπάνω ΔύναμηςΟ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε το [...] Νόμος 1998/2569 1998-01-13
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/107 2009-08-13
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/185 1999-08-27
Κύρωση της Συμφωνίας οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Κράτους του Κατάρ Νόμος 2009/3786 2009-08-07
Έγκριση του Προγράμματος Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2017-2021. Απόφαση 2017/Φ.0544/Μ.6995/ΑΣ21074 2017-08-03
Ίδρυση αεροπορικών σχολών χειριστών αεροσκαφών Πολιτικής Αεροπορίας, κανονισμός οργάνωσης και λειτουργίας αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 1992/300 1992-09-09
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 10). Προεδρικό Διάταγμα 2006/126 2006-07-07
Ίδρυση Κλινικής Μεταμοσχεύσεως Οργάνων στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/162 1999-08-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου δεύτερης Συνάντησης της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής για Οικονομική και Τεχνολογική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας-Γεωργίας (Τιφλίδα, 28.10.2004) Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ1082/Μ.5680 2005-02-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Ίδρυση Σχολών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Προεδρικό Διάταγμα 2013/75 2013-05-28
Ενίσχυση της οικογένειας και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2006/3454 2006-04-07
Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2366 1995-12-12
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Σύσταση Αρχής για την κατανομή του διαθέσιμου χρόνου χρήσης στους ελληνικούς αερολιμένες και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3534 2007-02-23
Τροποποίηση του Π.Δ. 250/1992 «Ρύθμιση θεμάτων υποχρεωτικής επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων (ΦΕΚ 138Α). Προεδρικό Διάταγμα 1997/145 1997-06-20
Εσωτερικός κανονισμός της Α΄ Χειρουργικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2001/370 2001-10-22
Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2018/4568 2018-10-11
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Κλινικής και Εργαστηρίων του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 2001/219 2001-07-30
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. Προεδρικό Διάταγμα 2004/38 2004-02-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης (Π.Κ.Ε.Ε.Υ.Ε.). Νόμος 2002/3088 2002-12-23
Κύρωση Πρωτοκόλλου προνομίων και ασυλιών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών μέσω δορυφόρου (ΕUΤΕLSΑΤ). Νόμος 1995/2280 1995-01-26
Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/74 2017-07-31
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβου­λίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996» (Α΄ 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251), 194/2009 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/156 2013-11-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Άμυνας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για τη συμμετοχή στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαίδευσης Επιχειρήσεων Υποστήριξης τ [...] Νόμος 2002/3061 2002-10-15
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων μηχανικών και των πτυχιούχων πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στα αντικείμενα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/44 2009-04-08
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης (ΜΟU) μεταξύ των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και Ισπανίας επί των Ναυτικών Συστημάτων Διοίκησης, Ελέγχου, Επικοινωνιών, Η/Υ, Πληροφοριών, Επιτήρησης και Αναγνώρισης (ΝΑVΑL CΟΜΜΑΝD, CΟΝΤRΟL, CΟΜΜUΝΙCΑΤΙΟΝS, CΟ [...] Νόμος 2006/3496 2006-10-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, ενεργώντας μέσω του Περιφερειακού Γραφείου της για την Ευρώπη, για την τροποποίηση της Συμφωνίας Υποδοχής μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δη [...] Νόμος 2018/4542 2018-06-01
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4508 2017-12-22
Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών και Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/141 1999-07-12
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 (Α΄ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2006/105 2006-05-24
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά της Διαφθοράς και αντικατάσταση συναφών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα Νόμος 2008/3666 2008-06-10
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.). Προεδρικό Διάταγμα 1997/165 1997-07-08
Οργανισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/82 2017-08-10
Οργάνωση της Γραμματείας του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) Προεδρικό Διάταγμα 1998/375 1998-11-16
Κύρωση τροποποιήσεων έτους 1996 της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με τις αποφάσεις 47(66), 49(66), και 57(67) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφαλείας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/225 1999-09-20
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2005-2010 (Λευκωσία, 7 Μαρτίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ510/Μ.5719 2005-12-13
Ίδρυση Σχολής Επιθεωρητών Ασφαλείας Πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/159 2006-08-07
Τροποποίηση του Οργανισμού της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/25 2009-03-12
Γενική Διεύθυνση Εξοπλισμών του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/438 1995-12-11
Εσωτερικός κανονισμός της Αναισθησιολογικής Κλινικής του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Προεδρικό Διάταγμα 2002/176 2002-07-11
Μετονομασία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών, σε Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/60 2008-05-21
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 (ΦΕΚ 73 Α~) «Αξιολόγηση των μαθητών του Εναίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2002/115 2002-04-30
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων και Κοινωνικών Ανθρωπολόγων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/405 1995-11-06
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2003/42/ΕC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 13ης Ιουνίου 2003, για την Αναφορά Περιστατικών στην Πολιτική Αεροπορία. Προεδρικό Διάταγμα 2006/120 2006-06-16
Κύρωση Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ των Υπουργείων Εξωτερικών των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Νόμος 1995/2361 1995-11-23
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/177 2009-10-02
Οργανισμός Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.) Προεδρικό Διάταγμα 2017/45 2017-05-19
Ίδρυση Α~ και Β~ Παθολογικών Κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/347 2002-11-29
Τροποποίηση - συμπλήρωση νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/351 2002-12-03
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών σε Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία. Προεδρικό Διάταγμα 2005/45 2005-03-09
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο «Εργαστήριο Νεολαίας και Μέσων Επικοινωνίας» στο Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/184 2003-06-12
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ351/Μ.5062 2001-05-21
Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1992/1/02.09.1992 1992-09-02
Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 150/Β3/4480/9.7.84 Υπουργικής Απόφασης «Εισιτήριες εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών στο Α" έτος σπουδών του τμήματος εικαστικών και εφαρμοσμένων τεχνών στης σχολής καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για την κατ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/83 1996-04-11
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης προσωπικού του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κατά τροποποίηση των διατάξεων των π. δ/των 4/1995 (Α΄ - 1), 319/1995 (Α΄ - 174), 352/1995 (Α΄ - 187) και 190/1996 (Α΄ - 153). Προεδρικό Διάταγμα 2006/170 2006-08-31
Ίδρυση Παιδοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/38 2002-03-05
Κατάργηση και Συγχώνευση Τμημάτων, Κατάργηση, Μετονομασία και Συγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/70 2013-05-28
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων: α) του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και β) του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/45 2009-04-08
(1 ) Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου με την επωνυμία Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/411 1995-11-15
Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες. Προεδρικό Διάταγμα 2010/113 2010-11-22
Κύρωση του Τέταρτου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Νόμος 2003/3180 2003-09-10
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Διεθνούς Οργανισμού Εγκληματολογικής Αστυνομίας ΙΝΤΕΡΠΟΛ για τα προνόμια και τις ασυλίες κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Εκτελεστικής Επιτροπής και της συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσ [...] Νόμος 2000/2856 2000-11-07
Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3106 2003-02-10
Τροποποίηση - Συμπλήρωση Νομοθετημάτων της Σχολής Ικάρων. Προεδρικό Διάταγμα 2005/168 2005-09-06
Μετονομασία του Τμήματος Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σε Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών» Προεδρικό Διάταγμα 2009/47 2009-04-27
΄Ιδρυση Νεφρολογικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/192 2002-08-02
Ίδρυση Σχολής Περιβάλλοντος στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2004/21 2004-01-28
Ίδρυση Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων . Προεδρικό Διάταγμα 2002/182 2002-07-22
Ίδρυση εργαστηρίου Ιατρικής Γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/99 1999-05-27
Κύρωση της Συμφωνίας για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της Θάλασσας. Νόμος 2007/3598 2007-08-01
Ίδρυση Σχολών, κατάργηση Τμήματος , μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση ειδικεύσεων στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2013/79 2013-05-28
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την Οδηγία 2004/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη Διαλειτουργικότητα των Συστημάτων Τηλεδιοδίων στην Κοινότητα. Προεδρικό Διάταγμα 2007/177 2007-09-11
Ίδρυση και λειτουργία Παραρτήματος Σχολής Αστυφυλάκων Καρδίτσας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/164 1992-05-15
Τροποποίηση του π.δ. 60/2006 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 65 Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2008/36 2008-04-10
Τροποποίηση του π.δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α"/1996). Προεδρικό Διάταγμα 1997/134 1997-06-12
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2003/22 2003-02-06
Εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 125/2000 «Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου Πατρών και του Τμήματος Θεάτρου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/105 2009-08-13
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2525 1997-09-23
Ορισμός του περιεχομένου και του χρόνου έναρξης της εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης. Προεδρικό Διάταγμα 2018/54 2018-06-13
Ίδρυση Σχολής Καλών Τεχνών στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/71 2013-05-28
Μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και του ομώνυμου Τμήματος στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2016/67 2016-07-01
Τροποποίηση του Ν. 2668/1998 (ΦΕΚ 282 Α΄), εναρμόνιση με την Οδηγία 2002/39/ΕΚ, ρυθμίσεις θεμάτων του Οργανισμού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛ.ΤΑ.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3185 2003-09-26
΄Ιδρυση Αγγειοχειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/66 2003-03-21
Ίδρυση και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού κλινικών και εργαστηρίων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων". Προεδρικό Διάταγμα 1998/262 1998-08-19
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/158 2009-10-01
Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4310 2014-12-08
Μετονομασία του Τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου Πειραιώς σε Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/151 2009-10-01
Διορισμός σε θέσεις Παρέδρωνμε πενταετή θητεία στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2006/29/16-11-2006 2006-11-22
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/106 2009-08-13
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 2008/186 2008-12-03
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκταση αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/188 2001-07-10
Διεύρυνση του επιστημονικού αντικειμένου του εργαστηρίου Ψυχοπαθολογίας και Νευροψυχολογίας του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1998/360 1998-10-29
Ρύθμιση θεμάτων μειονοτικής εκπαίδευσης Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1992/39 1992-02-14
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2297 1995-03-08
Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4530 2018-03-30
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/139 2002-05-24
Μετονομασία του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2001/318 2001-09-28
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» Αθήνα, 20.7.1994. Απόφαση 1994/1/15.11.1994 1994-11-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 100/1996 «Γενικές εξετάσεις ειδικών μαθημάτων» (ΦΕΚ 78/τ.Α’/96). Προεδρικό Διάταγμα 1997/127 1997-06-09
Δομή, λειτουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Νόμος 2011/4009 2011-09-06
Ίδρυση Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2016/45 2016-04-19
Ίδρυση Εργαστηρίων σε Παιδαγωγικά Τμήματα των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/14 1996-01-18
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων - Συγχώνευση Τμημάτων - Κατάργηση Τμημάτων - Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/95 2013-06-05
Ρύθμιση θεμάτων Υποχρεωτικής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και θεμάτων λειτουργίας των Περιφερειακών Επιμορφωτικών Κέντρων. Προεδρικό Διάταγμα 1992/250 1992-08-10
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογικής και των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/10 2002-01-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 60/2006 (Α’ 65) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 2010/31 2010-05-14
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄- 1). Προεδρικό Διάταγμα 1999/240 1999-09-29
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 246/1998 Π.Δ. (ΦΕΚ 183Α~/ 31.7.1998) «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου». Προεδρικό Διάταγμα 1999/166 1999-08-06
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/199 2007-09-14
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/380 1998-11-16
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α" 187). Προεδρικό Διάταγμα 1997/3 1997-01-17
Τροποποίηση της σύνθεσης των περιφερειακών υπηρεσιακών συμβουλίων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/201 1997-08-12
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). Προεδρικό Διάταγμα 1998/212 1998-07-16
Για την οργάνωση και λειτουργία του Ο.Τ.Ε.. Νόμος 1994/2257 1994-11-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Κροατίας για τη συμμετοχή κροατικού προσωπικού στο Πολυεθνικό Κέντρο Εκπαιδεύσεως Επιχειρήσεων Υποστήριξης της Ειρήνης ( [...] Νόμος 2003/3178 2003-09-05
Τροποποίηση Διατάξεων ΒΔ 671/1969 Περί Οργανισμού των Τμημάτων Σωμάτων της Σχολής Ικάρων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/230 1999-09-22
Κίνητρα εθελοντών ασφαλείας Ολυμπιακών Αγώνων. Προεδρικό Διάταγμα 2004/150 2004-06-01
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Διαιτολογίας του Χαροκόπειου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/311 1997-10-29
(1) Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Προεδρικό Διάταγμα 2002/76 2002-03-21
Συμπλήρωση διατάξεων του ΠΔ 107/98 «Αποστολή και συγκρότηση του Όπλου της Αεροπορίας Στρατού και καθορισμός κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας σχετικής με το Όπλο αυτό» Προεδρικό Διάταγμα 2001/249 2001-08-10
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 496/1987 «Προέλευση, προσόντα, κατάταξη, μονιμοποίηση, ειδική εκπαίδευση - μετεκπαίδευση και υποχρεωτική υπηρεσία του αστυνομικού προσωπικού του Υπουργείου Δημόσια Τάξης» (Α΄ - 229). Προεδρικό Διάταγμα 1999/118 1999-06-16
Έγκριση του Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της Παιδείας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυπριακής Δημοκρατίας για τα έτη 2011-2016. Απόφαση 2011/ΑΠ.0544/Μ.6410/ΑΣ5 2011-03-29
Τροποποίηση του Π.Δ. 165/2000 (Α΄ 149), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Π.Δ. 231/1998 (Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/19/ΕΚ (L 206/31-7-2001) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/385 2002-12-31
΄Ιδρυση «Γ΄ Καρδιολογικής Κλινικής» στο Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/372 2002-12-18
Ίδρυση καρδιοθωρακοχειρουργικής κλινικής στο τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/130 1999-06-29
Σύσταση και ανακατανομή περιφέρειας αρμοδιότητας προξενικών αρχών Βραζιλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/227 2005-11-09
΄Ιδρυση εργαστηρίων «Θεατρικής και Εικαστικής Παιδείας» και «Μουσικής και Ψυχοκινητικής Αγωγής» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/233 2002-09-13
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988). Προεδρικό Διάταγμα 1996/365 1996-09-20
Κύρωση τροποποιήσεων, έτους 1995, της Διεθνούς Σύμβασης για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, 1974, όπως αυτές υιοθετήθηκαν με την απόφαση ΜSC.46(65) της Επιτροπής Ναυτικής Ασφάλειας (ΜSC) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού και με την απ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/160 1997-07-02
Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού Προεδρικό Διάταγμα 2001/368 2001-10-22
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3187/2003 για τα Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΣ.Ε.Ι.). Νόμος 2005/3413 2005-11-09
Τροποποίηση διατάξεων π.δ/τος 4/1995 «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων» (Α΄ 1). Προεδρικό Διάταγμα 2006/76 2006-04-11
Έγκριση Μορφωτικού Προγράμματος Ελλάδος - Γαλλίας, Αθήνα, 12.5.1993. Απόφαση 1993/1/15.09.1993 1993-09-15
Ίδρυση Εργαστηρίου με τίτλο "Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών και Εκπαίδευσης από Απόσταση" στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/182 2003-06-12
Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και Ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4146 2013-04-18
Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας - Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232). Προεδρικό Διάταγμα 2016/54 2016-05-13
Ρύθμιση θεμάτων αστυνομικού προσωπικού ειδικών καθηκόντων. Προεδρικό Διάταγμα 2011/113 2011-11-24
Κατάργηση Τμήματος, ίδρυση Ειδίκευσης, συγχώνευση Τμημάτων, ένταξη Τμημάτων σε Σχολές και ανασυγκρότηση των Σχολών του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/93 2013-06-05
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 1999/273 1999-11-03
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/234 2002-09-13
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Επιστημονικού Συνεργάτη κατά τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Ν. 1268/1982. Προεδρικό Διάταγμα 1992/229 1992-07-14
΄Ιδρυση θέσεων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2009/160 2009-10-01
Τροποποίηση του Π.Δ. 324/1993 «Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών Ανώτερων Δημόσιων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΔΣΕΝ)» (Α" 139). Προεδρικό Διάταγμα 1995/249 1995-07-04
Μετονομασία Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 2013/105 2013-06-05
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Προθέσεων μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης/Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Χειρισμού Καταστάσεων Έκτακτων Αναγκών των Ηνωμέ [...] Νόμος 2002/3073 2002-12-04
Οργανισμός Σχολής Εθνικής Ασφάλειας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/380 1996-11-04
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής Προεδρικό Διάταγμα 2018/59 2018-06-29
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2011/16 2011-03-04
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Ε.Μ.Μ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1996/149 1996-06-10
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄- 174) και π.δ. 352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄- 187). Προεδρικό Διάταγμα 2006/139 2006-07-25
Τροποποίηση διατάξεων του Π.δ. 319/1995 «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας» (Α΄ 174). Προεδρικό Διάταγμα 2015/89 2015-12-31
Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Νόμος 2007/3572 2007-06-08
Αντιστοιχία τίτλων σπουδών που απονέμονται από το Πανεπιστήμιο της Κύπρου, προς τίτλους σπουδών που απονέμονται από Τμήματα Ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.). Προεδρικό Διάταγμα 1997/299 1997-10-17
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Φιλοσοφίας της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 2004/55 2004-02-11
Κατάργηση τμημάτων και ίδρυση Σχολών στο Πολυτεχνείο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/73 2013-05-28
Κατάργηση - συγχώνευση τμημάτων – Μετονομασία Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2013/96 2013-06-05
Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης και επέκτασης αδειών οδήγησης και χειριστή υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων στο αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/302 1993-08-09
Μετονομασία του Χαροκοπείου ΑΕΙ Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/306 1999-12-20
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). Προεδρικό Διάταγμα 2017/86 2017-08-11
Κατάργηση Πανεπιστημίου Δυτικής Ελλάδας Προεδρικό Διάταγμα 2013/89 2013-06-05
Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων- Κατάργηση Παραρτημάτων – Ίδρυση Σχολών – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων. Προεδρικό Διάταγμα 2013/103 2013-06-05
Εκπαίδευση επί πλοίου των σπουδαστών των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ). Προεδρικό Διάταγμα 1999/251 1999-10-07
Περί του χρόνου ειδίκευσης ιατρών για απόκτηση ειδικότητας. Προεδρικό Διάταγμα 1994/415 1994-12-29
Κύρωση πρόσθετου Πρωτοκόλλου στη Σύμβαση για την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης ορισμένων συμβατικών όπλων που μπορούν να θεωρηθούν ως εξαιρετικώς επιβλαβή ή ως προκαλούντα αδιακρίτως αποτελέσματα. Νόμος 1997/2484 1997-05-16
Προσόντα Σχολικών Συμβούλων Ειδικότητας κωφών - βαρήκοων και τυφλών. Προεδρικό Διάταγμα 2003/78 2003-04-02
Οργάνωση του συστήματος επίσημης μετάφρασης, σύσταση Μεταφραστικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Εξωτερικών, ορκωτοί μεταφραστές και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3712 2008-11-05
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ρουμανίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας όσον αφορά στην Παροχή Υποστήριξης Έθνους Υποδοχής για την Εκτέλεση των Επιχειρήσεων και Ασκήσεων του ΝΑΤΟ. Νόμος 2011/3999 2011-08-09
Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3674 2008-07-10
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/147 2005-08-17
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ.352/1995 «Οργανισμός Σχολής Αστυφυλάκων» (Α΄187) και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2004/112 2004-03-05
Ίδρυση Ψυχιατρικής κλινικής στο τμήμα Νοσηλευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/70 1999-04-28
Ίδρυση Τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Προεδρικό Διάταγμα 2009/77 2009-06-22
Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Ν.Π.Ι.Δ. «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Προεδρικό Διάταγμα 2002/266 2002-10-08
Μετονομασία του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ίδρυση εισαγωγικών κατευθύνσεων σε αυτό. Προεδρικό Διάταγμα 2016/78 2016-08-04
Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας - Εταιρείες Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2778 1999-12-30
Μετονομασία Τμήματος, συγχώνευση Τμήματος και ίδρυση-συγκρότηση και ανασυγκρότηση Σχολών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Προεδρικό Διάταγμα 2013/72 2013-05-28
Ίδρυση Ε" Χειρουργικής Κλινικής στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/190 1993-05-14
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/117 1996-05-24
Απόφαση 2396 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Άλ-Κάιντα και του Ισλαμικού Κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ31637 2018-06-20
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Ίδρυση Σχολών-κατάργηση Τμήματος και ίδρυση κατεύθυνσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Προεδρικό Διάταγμα 2013/74 2013-05-28
Ίδρυση κλινικών στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού τους. Προεδρικό Διάταγμα 1993/431 1993-10-06
Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2013/101 2013-06-05
Ίδρυση Εργαστηρίου Μαθηματικής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Ανθρώπου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/317 2002-11-15
Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4155 2013-05-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΡLΟ) για την Παλαιστινιακή Εθνική Αρχή για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2904 2001-04-12
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Χανίων και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και λειτουργίας του Προεδρικό Διάταγμα 1999/253 1999-10-08
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). Προεδρικό Διάταγμα 1998/142 1998-05-22
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας για συνεργασία στο στρατιωτικό πεδίο. Νόμος 2003/3102 2003-01-29
Προσόντα και προϋποθέσεις για την εκλογή ή εξέλιξη σε θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και δημοσιεύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/45 2003-02-27
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας για συνεργασία στον τομέα εργασίας. Νόμος 1996/2420 1996-07-03
Οργανισμός Διοίκησης και λειτουργίας του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Λασιθίου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/330 1996-09-10
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 86/2001 «Αξιολόγηση των μαθητών του Ενιαίου Λυκείου» (ΦΕΚ 73/τ.Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2004/128 2004-05-12
(3) Παραχώρηση κατά χρήση, για είκοσι (20) χρόνια στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, κοινόχρηστης έκτασης τριακοσίων (300) στρεμμάτων, η οποία αποτελεί τμήμα του αριθμ. 1953 κοινοχρήστου τεμαχίου της οριστικής διανομής έτους 1939 του αγροκτήματος Ποντοκερασιάς Ν. Κιλκίς [...] Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 1997/69/5-12-1997 1997-12-12
Εφαρμογή της απόφασης 1701 (2006) του Συμβου­λίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2007/153 2007-08-17
Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.). Νόμος 2013/4142 2013-04-09
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Β.Δ. 636/72 (ΦΕΚ Α΄ 182) «περί πτυχίων και αδειών Πολιτικής Αεροπορίας», όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 115/96 (ΦΕΚ Α΄ 85). Προεδρικό Διάταγμα 1999/35 1999-02-25
Κύρωση των Πρωτοκόλλων βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παρ. 3 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL), σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της ΕURΟΡΟL, των μελών τω [...] Νόμος 1998/2630 1998-07-10
Καθορισμός κατευθύνσεων του ενιαίου πτυχίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/156 2003-05-29
Τροποποίηση του π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177)». Προεδρικό Διάταγμα 2006/160 2006-08-09
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1997/36 1997-03-14
Κύρωση της Συμφωνίας για την ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου Νόμος 2005/3398 2005-10-06
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/114 2014-08-29
Γενική Γραμματεία Οικονομικού Σχεδιασμού και Αμυντικών Επενδύσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/151 2002-06-05
Ρύθμιση θεμάτων εκπαίδευσης αστυνομικού προσωπικού και συναφή θέματα. Προεδρικό Διάταγμα 1997/68 1997-04-23
Καθορισμός των προσόντων διορισμού στους κλάδους ΠΕ19 και ΠΕ20 Πληροφορικής Εκπαιδευτικού Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/118 1995-04-18
Καθορισμός προσόντων και διαδικασίας για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη συσκευών αερίων καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων. Προεδρικό Διάταγμα 2010/66 2010-07-21
Ίδρυση εργαστηρίου Μάρκετινγκ στο Τμήμα Επιχειρησιακής ΄Ερευνας και Μάρκετινγκ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2001/168 2001-07-05
Ίδρυση Σχολών – κατάργηση συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/76 2013-05-28
Ίδρυση και κατάργηση Παραρτημάτων Σχολής Αστυφυλάκων. Προεδρικό Διάταγμα 1994/321 1994-10-07
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ. 259/ 1988 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (ΦΕΚ 117/Α). Προεδρικό Διάταγμα 1993/391 1993-09-27
Βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη και ασφάλιση μετατασσομένου Ειδικού Επιστήμονα κατά τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 1268/1982. Προεδρικό Διάταγμα 1995/330 1995-08-29
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για τα Προνόμια και τις Ασυλίες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την εκμετάλλευση Μετεωρολογικών Δορυφόρων (ΕUΜΕΤSΑΤ). Νόμος 2002/3019 2002-06-19
Μετονομασία Σχολής και Τμημάτων – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας Προεδρικό Διάταγμα 2013/90 2013-06-05