ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ806/Μ.5191 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2004/Φ.0546/ΑΣ806/Μ.5191 2004-01-20
Κύρωση της τροποποίησης του άρθρου ΧΧΙ της Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο αγρίων ειδών πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση (C.Ι.Τ.Ε.S.). Νόμος 2002/3026 2002-06-28
Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης. Νόμος 2005/3377 2005-08-19
Τροποποίηση των προεδρικών διαταγμάτων 420/1993 (Α΄ 179) και 297/1997 (Α΄ 213) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2002/33/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2005/38 2005-03-04
Τροποποίηση του Π.δ. 184/1996 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ζώων, σπέρματος, ωαρίων και εμβρύων που δεν υπόκεινται όσον αφορά τους όρους υγειονομικού ελέγχου στις ειδικές ρυθμίσεις που αναφέρονται στο Τμήμα Ι του [...] Προεδρικό Διάταγμα 2015/19 2015-01-22
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 138/1995 «θέσπιση γενικών μέτρων καταπολέμησης ορισμένων ασθενειών των ζώων καθώς και ειδικών μέτρων για την φυσαλιδώδη νόσο των χοίρων…» (Α΄ 88) σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθμ. 2007/10/ΕΚ Οδηγία της Επιτροπής της Ε.Ε. Προεδρικό Διάταγμα 2008/54 2008-05-12
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιµελητηρίου Καβάλας. Προεδρικό Διάταγμα 1990/439 1990-12-14
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Άρτας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/201 1995-06-13
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Θεσπρωτίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/336 1995-08-30
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/317 1995-08-22
21 (5)Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/2 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής. Προεδρικό Διάταγμα 1995/222 1995-06-19
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Αργολίδας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/310 1995-08-22
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ζακύνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/311 1995-08-22
Τροποποίηση του Β.Δ. 502/1971 «περί αναγνωρίσεως ονομασιών προελεύσεως οίνων» (Α 150). Προεδρικό Διάταγμα 1997/375 1997-12-03
Άσκηση προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου «Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης» από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Προεδρικό Διάταγμα 2007/89 2007-05-22
Ανακοίνωση 1999/1/17.02.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/17.02.1999 1999-02-17
Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γής Προεδρικό Διάταγμα 2018/59 2018-06-29
Εφαρμογή της απόφασης 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/117 2016-10-24
Τροποποίηση του Π.δ. 308/2000 «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 64/432/ΕΟΚ και 72/462/ΕΟΚ του Συμβουλίου» (Α΄ 252), όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2014/64/ΕΕ του Ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2016/34 2016-03-31
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 223/1995 «~Οροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διάθεση στην αγορά ζώων και προϊόντων υδατοκαλλιέργειας .....» (Α~ 128) σε συμμόρφωση με την οδηγία 98/45/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/111 1999-06-08
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (στάσιμου και πλανόδιου). Προεδρικό Διάταγμα 2005/12 2005-01-18
Κανόνες υγειονομικού ελέγχου για την εισαγωγή και τη διαμετακόμιση ορισμένων ζώντων οπληφόρων ζώων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου 2004/68/ΕΚ και τροποποίηση ορισμένων διατάξεων. Προεδρικό Διάταγμα 2006/245 2006-11-27
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/278 1996-08-27
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Έβρου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/279 1996-08-27
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Πιερίας. Προεδρικό Διάταγμα 1996/220 1996-07-30
Έγκριση του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/173 1997-07-10
Καθορισμός των όρων υγειονομικού ελέγχου και των υγειονομικών όρων που διέπουν το εμπόριο και τις εισαγωγές ορισμένων προϊόντων ζωικής προέλευσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/118/ΕΟΚ του Συμβουλίου και τροποποίηση των Π.Δ/των 243/1993 (Α. 107) κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/297 1997-10-17
Περί εγκρίσεως του Οργανισμού του Επιμελητηρίου Σερρών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/130 1997-06-09
Περί οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Τρικάλων. Προεδρικό Διάταγμα 1995/309 1995-08-22
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κοζάνης Προεδρικό Διάταγμα 1995/337 1995-08-30
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Ξάνθης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/220 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Κορίνθου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/219 1995-06-19
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Επιμελητηρίου Καστοριάς. Προεδρικό Διάταγμα 1995/218 1995-06-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 158/1999 (Α" 156) και 137/2002 (Α΄ 112), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2002/75/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Σεπτεμβρίου 2002. Προεδρικό Διάταγμα 2003/294 2003-10-31
"Τροποποίηση του Π.Δ. 347/98 "Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996" (Α" 231), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το Π.Δ. 158/99 (Α" 156), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/53/ΕΚ της Επιτρο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/137 2002-05-24
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄ 231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄ 112), 294/2003 (Α΄ 251) και 194/2009 (Α΄ 239) σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/26/ΕΚ της Επιτροπής της 6ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2010/39 2010-05-26
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999(Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112) και 294/2003 (Α΄251), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2008/67/ΕΚ της Επιτροπής της 30ής Ιουνίου 2008. Προεδρικό Διάταγμα 2009/194 2009-12-31
Ανακοίνωση 1995/1/14.09.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1995/1/14.09.1995 1995-09-14
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/35 2005-03-02
Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου). Προεδρικό Διάταγμα 2005/254 2005-12-16
Καθορισμός Επαγγελματικών Δικαιωμάτων πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Διεθνούς Εμπορίου, β) Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων, γ) Εφαρμογών Ξένων Γλωσσών στη Διοίκηση και το Εμπόριο, δ) Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών, ε) Χρηματοοικονομικής και Ελεγκτικής, στ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/174 2006-09-05
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2005/250 2005-12-08
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2323 1995-07-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβερνήσεως της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Νιγηρίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές. Νόμος 2007/3591 2007-07-19
Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα, που αποτελούν αντικείμενο εμπορίου, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 91/68/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2005/242 2005-12-01
Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο. Νόμος 2003/3176 2003-08-29
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006για την Τροπική Ξυλεία. Νόμος 2011/3970 2011-05-26
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
Κύρωση της Συμφωνίας για την οικονομική εταιρική σχέση, τον πολιτικό συντονισμό και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών Μελών της, αφ" ενός, και των Ηνωμένων Πολιτειών του Μεξικού, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2749 1999-11-04
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). Προεδρικό Διάταγμα 2003/131 2003-05-16
Αριθμ. Φ.4710/ΑΣ 23650 Απόφαση 2199(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάϊντα. Απόφαση 2015/1/15.06.2015 2015-06-15
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κορέας. Νόμος 2007/3590 2007-07-19
Συμφωνία 1990/2/13.02.1990 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1990/2/13.02.1990 1990-02-13
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πέλλας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/134 2003-05-16
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Λακωνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2010/70 2010-08-02
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνάντησης της Μεικτής Ελληνο-Τουρκικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.6143/ΑΣ368 2008-06-30
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ημαθίας Προεδρικό Διάταγμα 1999/12 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Γρεβενών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/13 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Κιλκίς. Προεδρικό Διάταγμα 1999/14 1999-01-29
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Χανίων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/10 1999-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας Εμπορίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Κολομβίας και του Περού, αφετέρου, μετά των συνημμένων σε αυτήν Παραρτημάτων. Νόμος 2018/4518 2018-02-13
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός και αφ’ ετέρου της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 2004/3266 2004-09-30
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/146 2013-10-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2012 για τον εορτασμό της δεκαετούς επετείου κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων και κερμάτων ευρώ και καθορισμός των κύριων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2011/111 2011-11-21
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2011/3981 2011-06-16
Τροποποίηση του π.δ. 347/1998 (Α΄231) «Εξοπλισμός των πλοίων σύμφωνα με την Οδηγία 96/98/ΕΚ του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 1996», όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα π.δ. 158/1999 (Α΄ 156), 137/2002 (Α΄112), 294/2003 (Α΄251), 194/2009 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/128 2011-12-09
Έγκριση Πρωτοκόλλου για τη σύσταση και λειτουργία Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Επιτροπής για την προώθηση των διμερών σχέσεων (Άγιοι Σαράντα, 9.4.1993). Απόφαση 1994/Φ.054/4229 1994-04-18
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Κινεζικού Συμβουλίου Προώθησης του Διεθνούς Εμπορίου (CCΡΙΤ) της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για τη «Δημιουργία Δικτύου Συνεργασίας για την Υποστήριξη [...] Νόμος 2008/3645 2008-02-14
Διατήρηση εποπτείας Ν.Π.Δ.Δ. από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 1997/365 1997-11-28
Εφαρμογή της απόφασης 1616 (22005) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί της Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2005/Φ3400.15/54/ΑΣ1011 2005-08-31
Πράξη Διοικητή αριθ. 2449/5.8.99 Διαδικασία χορήγησης συναλλάγματος από τις τράπεζες για τρέχουσες συναλλαγές με το εξωτερικό και για κίνηση κεφαλαίων. Απόφαση 1999/1/10.08.1999 1999-08-10
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση της Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της δημοκρατίας της Εσθονίας. Νόμος 1998/2573 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 1998/2574 1998-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας περί συνεργασίας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εσωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας στον τομέα [...] Νόμος 2003/3215 2003-12-31
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ 308/2000 (Α΄ 252) «Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν το εμπόριο ορισμένων ειδών ζώντων ζώων…», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/15/ΕΚ και 2000/20/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εκτέλεση των [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/170 2002-07-02
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/113 2009-08-17
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό Εργασίας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/95 1993-03-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνόδου της Μικτής Υπουργικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, Αθήνα 17.7.1998. Απόφαση 1999/1/08.04.1999 1999-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων και Επιστολών. Νόμος 1998/2566 1998-01-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα καυσίμων και ενέργειας. Νόμος 2003/3136 2003-04-14
Σχετικά με απόφαση 2198 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2015/Φ.3400.15/ΑΣ10686 2015-03-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν για Συνεργασία στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Νόμος 2011/3957 2011-04-20
Περί Εφαρμογής της αποφάσεως 1385 (2001) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Σιέρα Λεόνε. Απόφαση 2002/Φ.1415/11/ΑΣ450 2002-05-20
Τροποποίηση διατάξεων π.δ. 25/2004 «Προϋποθέσεις χορήγησης διαβατηρίων, χρονική ισχύς, αντικατάσταση, απώλεια και ακύρωση αυτών». Προεδρικό Διάταγμα 2010/30 2010-05-13
Απόφαση 2188 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Λιβερίας. Απόφαση 2014/1/29.12.2014 2014-12-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/3018 2002-06-05
Κύρωση της Συνθήκης Εμπορίας Όπλων. Νόμος 2016/4365 2016-02-12
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1986 (Α" 43), όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 94/42/ΕΚ και 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1997/283 1997-10-08
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/40 2009-04-01
Εφαρμογή αποφάσεως(1994)του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Προεδρικό Διάταγμα 1994/416 1994-12-30
Τροποποίηση διατάξεων του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/ 1985 (ΦΕΚ Α" 223). Προεδρικό Διάταγμα 1994/286 1994-09-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Λευκωσία, 26.10.2006). Απόφαση 2007/Φ.0544/ΑΣ1033/Μ.5966 2007-02-20
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Ευρυτανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/50 2005-03-21
Οργανισμός του Επιμελητηρίου Πρέβεζας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/51 2005-03-21
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και του Τουρκμενιστάν, αφ’ ετέρου. Νόμος 2005/3400 2005-10-17
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής επιτροπής οικονομικής και Τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/1/03.08.1992 1992-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Εμπορική Ναυτιλία. Νόμος 2010/3857 2010-07-01
Οργανισμός του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/265 2002-10-08
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις Οδηγίες 2001/84/ΕΚ και 2004/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 και 29ης Απριλίου 2004 σχετικά με το δικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτοτύπου έ [...] Νόμος 2007/3524 2007-01-26
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας για το φυσικό καουτσούκ, 1995, Νόμος 1999/2723 1999-06-14
Κύρωση Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ"ενός και 1) της Τσεχικής Δημοκρατίας και 2) της Σλοβακικής Δημοκρατίας αφετέρου. Νόμος 1994/2253 1994-11-18
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Τατζικιστάν, αφ’ ετέρου και της Τελικής Πράξης. Νόμος 2009/3778 2009-08-07
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Αριθ. Φ.3400.15/ΑΣ 40094 Απόφαση 2293 (2016) του Συμβουλίου Ασφα­λείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2016/1/14.09.2016 2016-09-14
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της, Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Νόμος 1997/2486 1997-05-16
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων αφ" ενός και της Ρωσικής Ομοσπονδίας αφ" ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, Τελικής Πράξης και Κοινών Δηλώσεων αυτής. Νόμος 1995/2310 1995-06-19
Απόφαση 2339 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2017/Φ.3400.1/ΑΣ17692 2017-04-21
Κύρωση της Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας του Καζακστάν, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης και των Κοινών Δηλώσεων. Νόμος 1998/2567 1998-01-13
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2154 1993-06-18
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 18ης Συνόδου της Μεικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ρουμανίας (Βουκουρέστι, 22 Φεβρουαρίου 2006). Απόφαση 2006/Φ.0544/Μ.5852/ΑΣ231 2006-10-02
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας του Ουζμπεκιστάν αφ" ετέρου, της Τελικής Πράξης και των επισυναπτόμενων σε αυτή κοινών δηλώσεων και επιστολών. Νόμος 1997/2488 1997-05-16
Κύρωση Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών -Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας αφ" ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 1996/2421 1996-07-04
Κύρωση Συμφωνίας για τη σύναψη εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών- Μελών τους, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας, αφ" ετέρου. Νόμος 1997/2489 1997-05-16
Απόφαση 2385 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2018/Φ.3460/ΑΣ16012 2018-03-23
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42/ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L167/92). Προεδρικό Διάταγμα 1993/335 1993-09-02
Έγκριση πρακτικού 2ης Συνόδου Μικτής Ελληνο -ινδικής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 15.6.1995) Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ499/Μ.4489 1995-12-29
Αριθμ. Φ. 3400.1/ΑΣ 18943 Απόφαση 2399 (2018) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με την Κεντροαφρικανική Δημοκρατία. Απόφαση 2018/1/12.04.2018 2018-04-12
Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/41 2018-05-07
Εφαρμογή της απόφασης 1961 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε., σχετικά με τη Λιβερία. Απόφαση 2011/Φ.3467/ΑΣ6207 2011-02-28
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Αραβικής Δημοκρατίας της Συρίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2002/2994 2002-03-28
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 35/1995 «Υγειονομικοί όροι τους οποίους πρέπει να πληρούν τα ζώντα αιγοπρόβατα...» (Α΄ 31), σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2001/10/ΕΚ και εκτέλεση της απόφασης 2001/298/ΕΚ της Επιτροπής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/157 2002-06-13
Ίδρυση εργαστηρίου Επιχειρηματικής Πληροφορικής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού Προεδρικό Διάταγμα 2001/368 2001-10-22
Δημοσίευση της 1343 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/Φ.3467/5/ΑΣ600 2001-06-27
Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2016/0544/Μ.6875/ΑΣ288 2016-06-03
Απόφαση 2253(2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς των κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του ΙSΙL. Απόφαση 2016/Φ.4710/ΑΣ41273 2016-09-22
Περί σημάτων. Νόμος 1994/2239 1994-09-16
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 376/1995 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για την προώθηση βελτιωμένης ιατρικής περίθαλψης στα πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 92/29 Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου 1992» (Α 206). Προεδρικό Διάταγμα 1997/277 1997-10-02
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Προεδρικό Διάταγμα 2005/58 2005-04-08
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2007/233 2007-11-30
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1689 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2006/Φ3467/48/ΑΣ1062 2006-08-03
Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμφωνιών για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και 1. της Δημοκρατίας της Εσθονίας, 2. της Δημοκρατίας της Λεττονίας και 3. της Δημοκρατίας της Λιθουανίας αφ" ετέρου [...] Νόμος 1997/2498 1997-05-16
Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4264 2014-05-15
Μετονομασία Σχολής – Μετονομασία Τμήματος – Συγχώνευση Τμημάτων – Κατάργηση Παραρτημάτων και Τμημάτων – Ίδρυση Σχολής – Συγκρότηση Σχολών του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Προεδρικό Διάταγμα 2013/84 2013-06-03
Απόφαση περί απόφασης 2244 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ7694 2016-02-25
Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ59538 2016-12-30
Κύρωση της Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά ζητήματα. Νόμος 1997/2476 1997-04-18
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) Galileο για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Νόμος 2007/3533 2007-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της αφ’ ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GΝSS). Νόμος 2007/3532 2007-02-23
Εφαρμογή της απόφασης 1579 (2004) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2005/Φ.3467/9/ΑΣ171 2005-02-17
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διϋπουργικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής, επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας Ελλάδος - Αρμενίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ298/Μ.4977 1999-11-10
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και του Κράτους του Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Νόμος 2006/3515 2006-12-20
Κύρωση της Ευρωμεσογειακής Συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ’ ενός και της Δημοκρατίας του Λιβάνου αφ’ ετέρου μετά της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2004/3240 2004-04-29
Κύρωση της Συμφωνίας για το εμπόριο, την ανάπτυξη και τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Νότιας Αφρικής αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης. Νόμος 2003/3124 2003-03-14
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για την Τροπική Ξυλεία. Νόμος 1997/2511 1997-06-27
Για την κύρωση της Διεθνούς Γιούτας και των ειδών από γιούτα Νόμος 1992/2048 1992-05-28
Δημοσίευση της απόφασης 2368(2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας αναφορικά με το καθεστώς κυρώσεων κατά της Αλ-Κάιντα και του Ισλαμικού κράτους. Απόφαση 2018/Φ.4710/ΑΣ10089 2018-02-27
Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. Νόμος 2003/3201 2003-12-09
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/27 2003-02-10
Εφαρμογή της απόφασης 1980 (2011) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, σχετικά με την Ακτή του Ελεφαντοστού. Απόφαση 2011/Φ.3402/ΑΣ26349 2011-06-16
Καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων, των εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της πορνογραφίας ανηλίκων και γενικότερα της οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής και αρωγή στα θύματα των πράξεων αυτών. Νόμος 2002/3064 2002-10-15
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/231 2002-09-13
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και το [...] Νόμος 1992/2103 1992-12-02
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών , Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα αφ" ενός και του Βασιλείου της Νορβηγίας αφ" ετέρου ως και του δεύτε [...] Νόμος 1992/2060 1992-06-30
Δημοσίευση της 1373 (2001) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 2001/1/02.11.2001 2001-11-02
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/20 1996-01-18
Υγειονομικός έλεγχος νωπών κρεάτων, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 72/461/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/181 1996-07-03
Έγκριση του Πρακτικού της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Αθήνα, 10.11.2000. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ858/Μ.5188 2001-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία - Ελλάδα – Ιταλία. Νόμος 2008/3637 2008-02-07
Τροποποΐηση και συµπληρωση του Π.Δ. 1381 /198] «Όροι συνθέ-. σεως, αναγνωρίσεως, επισηµάνσεως, συσκευασίας χαι ελέγχου των λιπασµατων µε την ένδειξιν «ΛΠΠΑΣΜΑ ΕΟΚ. (Α΄ 344), σε συµµόρφωση προς την Οδηγία 88/ 183/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1991/177 1991-05-15
Κύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο (Framewοrk Αgreement) μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού «ΑΤΗΕΝΑ», που αφορά στις υπηρεσίες μετακινήσεων και μεταφορών που παρέχονται από το Πολυεθνικό Συντονι [...] Νόμος 2009/3767 2009-07-01
Περί Οργανώσεως των Υπηρεσιών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς (ΕΒΕΠ). Προεδρικό Διάταγμα 1995/353 1995-09-12
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/204 1999-09-06
Ίδρυση Παραρτημάτων, Σχολής και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μετονομασία Τ.Ε.Ι. και Τμήματος, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους και σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/200 1999-09-06
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2006/125 2006-07-07
Απόφαση 2196 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Κεντροαφρικανικής Δημοκρατίας. Απόφαση 2015/Φ.3400.1/ΑΣ7351 2015-03-05
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010). Προεδρικό Διάταγμα 2012/44 2012-04-19
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» Αθήνα, 15.5.1997 Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ358/Μ.4719 1997-10-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για την εμπορική ναυτιλία και συναφή ναυτιλιακά Θέματα. Νόμος 1999/2704 1999-04-08
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας Καφέ 2001. Νόμος 2003/3203 2003-12-23
Απλούστευση των διαδικασιών καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών στον κτηνιατρικό τομέα, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2008/73/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 219/40/14-8-2008) και εκτέλεση της απόφασης 2009/436/ΕΚ του Συμβουλίου (L. 145/43/10-6-2009). Τροπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/115 2010-11-22
Κύρωση Ευρωπαϊκής Συμφωνίας Συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας αφ" ετέρου. Νόμος 1994/2263 1994-12-05
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 1994 για τον καφέ. Νόμος 1996/2393 1996-04-11
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας περί συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών Μελών τους αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Πολωνίας αφ" ετέρου μετά των Πρωτοκόλλων, Παραρτημάτων και Επιστολών αυτής. Νόμος 1993/2153 1993-06-18
Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή. Νόμος 2011/3908 2011-02-01
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/116 2004-03-05
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/115 2008-08-28
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίαςτων Λαϊκών Αγορών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/51 2006-03-13
Σχέδιο Μέτρων Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση σοβαρών διαταραχών του εφοδιασμού σε πετρέλαιο ή/και Πετρελαιοειδή Προϊόντα. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2013/27/19-9-2013 2013-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας. Νόμος 2011/3964 2011-04-29
Κύρωση της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (μαζί με το Παράρτημα της και τα προσαρτώμενα σ" αυτήν Πρωτόκολλα) και τον Πρωτοκόλλου σχετικά με ενδεχόμενη τροποποίηση των όρων θέσης σε ισχύ της Συμφωνίας για τα κοινοτικά διπλώματα ευρ [...] Νόμος 1992/2029 1992-04-06
Αρμοδιότητες, σύστημα πρόσληψης, προσόντα, καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/23 2002-02-07
Κύρωση Συμφωνίας για τις θαλάσσιες μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Νόμος 1996/2419 1996-07-03
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1747 (2007) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2007/Φ3220/26/ΑΣ615 2007-05-03
Απόφαση περί απόφασης 2321 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατίας της Κορέας. Απόφαση 2017/Φ.4980/ΑΣ6722/1/ 2017-02-20
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Κύρωση της Συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ και GΡS και των συναφών εφαρμογών Νόμος 2006/3465 2006-06-21
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας αφ’ ετέρου, μετά του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης αυτής Νόμος 2009/3744 2009-02-13
Για την κύρωση από την Ελλάδα της Διεθνούς Συμφωνίας του 1986 για το Κακάο. ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε τον ακόλουθο Νόμο που ψήφισε η Βουλή: Νόμος 1993/2146 1993-06-15
Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα 2017/147 2017-12-13
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 211/1992 «όροι υγειονομικού ελέγχου πουλερικών και αυγών επώασης » (Α΄100), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 93/120/ ΕΟΚ, 91/494/ΕΟΚ (άρθρο 19 παρ. 2) και 92/65/ΕΟΚ (άρθρο 7Β) του Συμβουλίου». Προεδρικό Διάταγμα 1998/129 1998-05-15
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/135 2013-09-30
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 2ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Επιτροπής οικονομικής συνεργασίας Ελλάδος - Κροατίας, Ζάγκρεμπ, 18.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ512/Μ.5266 2002-04-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουκρανικής Διακυβερνητικής Ομάδας Εργασίας οικονομικής, βιομηχανικής και επιστημονικο-τεχνικής συνεργασίας, Αθήνα, 11 Απριλίου 2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ352/Μ.5260 2002-04-08
Κύρωση της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφ’ ενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών αυτής, αφ’ ετέρου, της Εσωτερικής Συμφωνίας για την εφαρμογή της [...] Νόμος 2002/3033 2002-07-19
Σύσταση Σώματος Επιθεώρησης και Ελέγχου των Καταστημάτων Κράτησης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3090 2002-12-24
Τροποποίηση διατάξεων του Ποινικού Κώδικα και του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλες διατάξεις για την προστασία του πολίτη από αξιόποινες πράξεις εγκληματικών οργανώσεων. Νόμος 2001/2928 2001-06-27
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2939 2001-08-06
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π. Δ/ τος 206/1987 (ΦΕΚ 94Α/18.6.1987) για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των Προτύπων και των Τεχνικών Κανόνων, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 94/10/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/48 1996-03-07
Οργάνωση των Υπηρεσιών του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΒΕΑ). Προεδρικό Διάταγμα 1996/129 1996-05-31
Κύρωση του Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη περί αμοιβαίας εκδόσεως εγκληματιών μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, που υπογράφηκε στις 6.5.1931, και στο Ερμηνευτικό Πρωτόκολλο αυτής, που υπογράφηκε στις 2.9.1937, όπως προβλέπεται στο άρθρο 3 [...] Νόμος 2009/3770 2009-07-09
Εφαρμογή της απόφασης 1854 (2008) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2009/Φ3467/7/ΑΣ79 2009-02-03
Καταστατικό του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΜΙΚΡΩΝ-ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ με το διακριτικό τίτλο «ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.». Προεδρικό Διάταγμα 1997/159 1997-06-25
Απόφαση περί εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 1807 (2008) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λαϊ­κής Δημοκρατίας του Κονγκό. Απόφαση 2008/Φ3400.15/24/ΑΣ639 2008-05-20
Απόφαση 2045 (2012) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. σχετικά με την Ακτή Ελεφαντοστού. Απόφαση 2012/Φ.3402/ΑΣ23292 2012-06-13
(1 ) Περί προσαρμογής της Ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας αρ. Ρ8/361/ΕΟΚ και της οδηγίας 92/122/ΕΟΚ σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/96 1993-03-23
Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου διασφάλισης του απορρήτου της τηλεφωνικής επικοινωνίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3674 2008-07-10
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1803 (2008) απόφασηςτου Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2008/Φ.3220/25/ΑΣ505 2008-04-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 284/1989 «Τροποποίηση, συμπλήρωση και μεταγλώττιση του Π.Δ. 785/1978 Περί προμηθειών, εργολαβιών και εκτελέσεως εργασιών των Ενόπλων Δυνάμεων» (ΦΕΚ Α" 133), όπως ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 1997/189 1997-07-28
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/452 1995-12-29
Αναδιοργάνωση των Ελεγκτικών Υπηρεσιών Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και τροποποίηση του π.δ. 203/2000 (Α΄ 183). Προεδρικό Διάταγμα 2007/84 2007-05-08
Εφαρμογή της 1607 (2005) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2005/Φ.3467/36/ΑΣ890 2005-07-26
Κύρωση της Σύμβασης Unidrοit για τα κλαπέντα ή παρανόμως εξαχθέντα πολιτιστικά αγαθά. Νόμος 2005/3348 2005-06-23
Κύρωση του Χάρτη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 1999/2711 1999-04-16
Κανονισμός λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 1999/273 1999-11-03
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1698 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2006/1/21.09.2006 2006-09-21
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας για την εγκαθίδρυση συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, που ενεργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφ" ενός, και της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, αφ" ετέρου, μετά της Τελικής Πράξ [...] Νόμος 1998/2654 1998-11-19
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους, αφ’ενός, και της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης, αφ’ετέρου, μετά των Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και Δηλώσεων αυτής. Νόμος 2010/3856 2010-07-01
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/115 2004-03-05
Εφαρμογή της απόφασης 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράν. Απόφαση 2010/Φ.103367 2010-08-05
Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό. Νόμος 2012/4039 2012-02-02
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. Προεδρικό Διάταγμα 1995/455 1995-12-29
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Μετατροπή του Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης σε Ανώνυμη Εταιρία και έγκριση του Καταστατικού της. Προεδρικό Διάταγμα 1998/411 1998-12-23
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και [...] Προεδρικό Διάταγμα 2018/81 2018-08-21
Κύρωση Σύμβασης για την προσχώρηση του Βασιλείου της Ισπανίας και της Πορτογαλικής Δημοκρατίας στη Σύμβαση για τη διεθνή δικαιοδοσία και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, καθώς και στο Πρωτόκολλο για την ερμηνεία της από το Δ [...] Νόμος 1992/2004 1992-02-04
Έγκριση του Πρακτικού της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Μαροκινής Επιτροπής οικονομικής, επιστημονικής, μορφωτικής και τεχνικής συνεργασίας. Απόφαση 1992/Φ.0544/4/ΑΣ680/Μ.4073/2/ 1992-05-18
(1) Έγκριση του Οργανισμού του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/245 1996-08-19
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Διυπουργικής Επιτροπής οικονομικής και τεχνολογικής συνεργασίας. Αθήνα, 16.2.2000. Απόφαση 2001/1/22.02.2001 2001-02-22
Καθιέρωση μίας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2001/39 2001-02-20
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Τυνησιακής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής και Τεχνικής Συνεργασίας, (Αθήνα, 14.6.1996). Απόφαση 1996/Φ.0544/2/ΑΣ480/Μ.4601 1996-08-27
«Διατάξεις εφαρμογής του Διακανονισμού της Χάγης για τη διεθνή κατάθεση των βιομηχανικών σχεδίων και υποδειγμάτων που κυρώθηκε με το Νόμο 2417/1996 και διατάξεις για τον εθνικό τίτλο προστασίας». Προεδρικό Διάταγμα 1997/259 1997-09-19
Δημοσίευση της 917 (1994) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1994/Φ.3141/ΑΣ475 1994-06-28
Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1993/1/30.12.1993 1993-12-30
Αναλυτικό πρόγραμμα Ορθόδοξης Χριστιανικής Αγωγής (θρησκευτικών) της Δ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1993/120 1993-04-09
Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2525 1997-09-23
(1 ) Στοιχειώδη μέτρα καταπολέμησης ορισμένων νόσων των ψαριών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/53/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/445 1995-12-20
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Νόμος 1995/2306 1995-06-13
Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/409 1995-11-13
Συμπληρωματικά μέτρα εκτέλεσης του Κανονισμού 1774/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Οκτωβρίου 2002 για τον καθορισμό υγειονομικών κανόνων σχετικά με τα ζωικά υποπροϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Προεδρικό Διάταγμα 2006/211 2006-10-05
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στις Περιφέρειες και την Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. Νόμος 1998/2647 1998-10-22
Τροποποίηση του Ν. 2323/1995 «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες διατάξεις» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3190 2003-10-30
Οργάνωση των Υπηρεσιών Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3196 2003-12-02
Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την απλούστευση και εναρμόνιση των τελωνειακών καθεστώτων. Νόμος 2003/3141 2003-05-06
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Προεδρικό Διάταγμα 2004/82 2004-03-02
Εφαρμογή της απόφασης 1521 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2004/Φ3467/11/ΑΣ383 2004-04-27
Μέτρα και όροι για την εναλλακτική διαχείριση των μεταχειρισμένων ελαστικών των οχημάτων. Πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείρισή τους. Προεδρικό Διάταγμα 2004/109 2004-03-05
Εφαρμογή της απόφασης 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2018/3 2018-01-18
Εφαρμογή της απόφασης 1483 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Ιράκ. Απόφαση 2003/Φ.3210Α/31ΑΣ758 2003-07-16
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3170 2003-07-29
Απόφαση σχετικά με απόφαση 2182 (2014) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Σομαλίας. Απόφαση 2014/Φ.3460/ΑΣ53143 2014-12-22
Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Προεδρικό Διάταγμα 2001/338 2001-10-09
Απόφαση 2270 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2016/Φ.4980/ΑΣ21343 2016-05-18
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Ινστιτούτου Παστέρ και του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ Νόμος 2009/3733 2009-01-28
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθορισμός περιεχομένου σπουδών αυτών, ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας τους, σύσταση θέσεων προσωπικού. Προεδρικό Διάταγμα 2009/23 2009-03-12
Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015. Νόμος 2012/4038 2012-02-02
Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου. Νόμος 1999/2678 1999-02-05
Απόφαση 2360 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2017/Φ.3400.15/ΑΣ41780 2017-08-29
Τροποποίηση του ν. 2939/2001 για την εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων, προσαρμογή στην Οδηγία 2015/720/ΕΕ, ρύθμιση θεμάτων του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2017/4496 2017-11-08
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2013/4177 2013-08-08
Αναθεώρηση Διατάξεων του ν. 703/1977 περί Ανταγωνισμού και άλλες διατάξεις. Νόμος 2009/3784 2009-08-07
Οργάνωση και λειτουργία των Γραφείων Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2297 1995-03-08
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης. Νόμος 1997/2535 1997-11-27
Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Προεδρικό Διάταγμα 2014/107 2014-08-28
Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Νόμος 2011/3959 2011-04-20
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς [...] Νόμος 2016/4410 2016-08-03
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4430 2016-10-31
Κύρωση της Συμφωνίας περί Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών. Νόμος 1997/2513 1997-06-27
Μέτρα για την καταπολέμηση της γρίπης των πτηνών σε συμμόρφωση με την οδηγία 2005/94/ΕΚ του Συμβουλίου (L 10). Προεδρικό Διάταγμα 2008/33 2008-04-07
Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, τροποποίηση του Ν. 2928/ 2001 για τις εγκληματικές οργανώσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3251 2004-07-09
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 22/1996 «Πειθαρχικό Δίκαιο Αστυνομικού Προσωπικού» (Α΄- 15). Προεδρικό Διάταγμα 2004/3 2004-01-09
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Νόμος 2004/3233 2004-02-18
Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων [...] Νόμος 2018/4529 2018-03-23
Απόφαση 2397 (2017) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κορέας. Απόφαση 2018/Φ.4980/ΑΣ12396 2018-03-07
Κύρωση του Πρωτοκόλλου του 1997 που τροποποιεί τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη Ρύπανσης από Πλοία του 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή. Νόμος 2003/3104 2003-02-10
Απόφαση 2219 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. περί Ακτής Ελεφαντοστού. Απόφαση 2015/Φ.3402/ΑΣ28201 2015-07-08
Κύρωση της Σύμβασης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φορο διαφυγής αναφορικά με τους φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου. Νόμος 2010/3821 2010-02-16
θέσπιση μέτρων για την καταπολέμηση της ψευδοπανώλους των πτηνών σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/ 66/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1996/141 1996-06-10
Κύρωση της Συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου, του Βασιλείου των Κάτω Χωρών, της Ιταλικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου τη [...] Νόμος 2001/2931 2001-06-27
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο -Αλβανικής Διακυβερνητικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνικο-επιστημονικής Συνεργασίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Αθήνα, 27.10.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ351/Μ.5062 2001-05-21
Κύρωση της Σύμβασης και του Πρόσθετου σε αυτήν Πρωτοκόλλου μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τυνησίας σχετικά με την αποφυγή της διπλής φορολογίας αναφορικά με τους φόρους επί του εισοδήματος και επί της ωφέλειας από κεφάλαιο. Νόμος 2009/3742 2009-02-13
΄Ιδρυση και Καταστατικό του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων Α.Ε. (Α.Π.Ε.-Μ.Π.Ε. Α.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2008/191 2008-12-09
Κατάργηση φόρου κληρονομιών και γονικών παροχών –Απαλλαγή πρώτης κατοικίας – Ενιαίο τέλος ακινήτων – Αντιμετώπιση λαθρεμπορίου καυσίμων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2008/3634 2008-01-29
Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110/Α΄) με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331/Α΄) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3557 2007-05-14
Οργανισμός του Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/31 2007-02-20