ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση του Πρωτοκόλλου σύμφωνα με το άρθρο 34 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση το οποίο τροποποιεί τη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της Πληροφορικής στον Τελωνειακό Τομέα όσον αφορά τη δημιουργία αρχείου φακέλων Τελωνειακών Ερευνών Νόμος 2008/3675 2008-07-10
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμώνορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2010. Νόμος 2009/3813 2009-12-28
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2009. Νόμος 2008/3732 2008-12-24
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2008. Νόμος 2007/3629 2007-12-24
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2007. Νόμος 2006/3523 2006-12-22
Τροποποίηση π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) κατάργηση Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στη Δυτικοευρωπαϊ­κή Ένωση. Προεδρικό Διάταγμα 2011/56 2011-06-16
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Σερβίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2011/3981 2011-06-16
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ένταξης του Μαυροβουνίου για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης του Μαυροβουνίου στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Νόμος 2013/4131 2013-03-07
Ανακοίνωση 2003/3/17.02.2003 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2003/3/17.02.2003 2003-02-17
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αρμενίας για θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2014/4248 2014-03-14
Μεταφορά τριών (3) θέσεων ιδιαίτερων γραμματέων από τις Πρεσβείες Ταλλίν, Τασκένδης και Μανίλα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προεδρικό Διάταγμα 2002/131 2002-05-16
Κύρωση των Πρωτοκόλλων για την προσαρμογή των θεσμικών πτυχών της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας συνδέσεως μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και: 1. της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας 2. της Δημοκρατίας της Πολωνίας 3. της Ρουμα [...] Νόμος 2003/3123 2003-03-14
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο α) της Απόφασης-Πλαίσιο 2008/909/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2008, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση – Πλαίσιο 2009/299/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την εφαρμογή της αρχής της αμοιβ [...] Νόμος 2014/4307 2014-11-15
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την επιτάχυνση της διαδικασίας ένταξης της Δημοκρατίας της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2018/4543 2018-06-06
Πράξη Διοικητή αριθ. 2316/28.6.1994 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Μεταβολή του καθεστώτος που διέπει την υποχρέωση των εμπορικών τραπεζών για επενδύσεις σε έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου, ομολογίες κρατικών δανείων οικονομικής αναπτύξεως και δημοσίων επιχειρήσεων. Απόφαση 1994/1/06.07.1994 1994-07-06
Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1999. Νόμος 1998/2673 1998-12-31
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2004. Νόμος 2003/3217 2003-12-31
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016. Νόμος 2015/4352 2015-12-07
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκή [...] Νόμος 2011/4006 2011-09-06
Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1998. Νόμος 1997/2558 1997-12-30
Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών ορισμένων ειδικών ταμείων και υπηρεσιών οικονομικού έτους 2013. Νόμος 2012/4095 2012-11-15
Κύρωση του Γενικού Προϋπολογισμού του Κράτους και των Προϋπολογισμών ορισμένων Ειδικών Ταμείων και Υπηρεσιών για το οικονομικό έτος 1994. Νόμος 1993/2178 1993-12-30
Τροποποίηση Π.δ. 194/1998 (Α΄ 144) - Μεταφορά μίας (1) οργανικής θέσης Εμπειρογνώμονα από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση στις Βρυξέλλες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Προεδρικό Διάταγμα 2016/41 2016-04-11
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας συνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου μετά την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Αυστρίας, της Δημοκρατίας της Φινλανδίας και του Βασιλε [...] Νόμος 1999/2769 1999-12-13
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας με σκοπό την προσέγγιση της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 2011/3980 2011-06-16
Συγκρότηση, αρμοδιότητες και καθορισμός της λειτουργίας του Ειδικού Συντονιστικού Οργάνου Ελέγχου των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προεδρικό Διάταγμα 1994/393 1994-12-14
Έγκριση του Τρίτου Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας, της Ιρλανδ [...] Απόφαση 2007/Φ.0544/Μ.5550α/ΑΣ.160 2007-05-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών - μελών της, αφενός, και της Ισλανδίας, αφετέρου, σχετικά με τη συμμετοχή της Ισλανδίας στην από κοινού ανταπόκριση στις υποχρεώσεις που έχουν αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κράτη μέλη [...] Νόμος 2016/4417 2016-09-14
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Κροατίας, σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2012/4090 2012-11-08
Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την προσέγγιση της Μολδαβίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2016/4394 2016-06-08
Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Γενικού Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών Ηλία Πλασκοβίτη. Προεδρικό Διάταγμα 2001/141 2001-06-20
Κύρωση της απόφασης 2000/597/ΕΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2000 για το σύστημα των ιδίων πόρων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Νόμος 2001/2970 2001-12-18
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως με σκοπό τη συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Γραμματείας Συντονισμού βοηθείας του Πρωθυπουργικού Γραφείου της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, Βουδαπέστη 14.5.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ549/Μ.5270 2002-04-08
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Συμφωνίας εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ" ενός και της Ουκρανίας αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2709 1999-04-16
Κύρωση των Πρωτοκόλλων βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και του άρθρου 41 παρ. 3 της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL), σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της ΕURΟΡΟL, των μελών τω [...] Νόμος 1998/2630 1998-07-10
Πράξη Διοικητή υπ’ αριθμ. 2556/27.12.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2524/23.7.2003 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 2005/1/07.01.2005 2005-01-07
Κύρωση της Συνθήκης μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, της Τσεχικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας, του Βασιλείου της Ισπανίας, της Γαλλικής Δ [...] Νόμος 2005/3417 2005-11-28
Τροποποίηση του Π.Δ. 346/98 (Α΄230) όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 18/2000 (Α΄15) σχετικά με τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ΕΚ της Επιτροπής της 13ης Σεπτεμβρίου 2001. Προεδρικό Διάταγμα 2003/101 2003-04-23
Τροποποίηση του π.δ/τος 258/1987, «Διευκόλυνση της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών από δικηγόρους σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 77/249/ΕΟΚ της 22ας Μαρτίου 1977», (Α΄125). Προεδρικό Διάταγμα 2005/260 2005-12-29
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 216/2003 (Α΄ 181) «Περί στοιχειωδών απαιτήσεων για την προστασία των ωοπαραγωγών ορνίθων», σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/83/ΕΚ της Επιτροπής. Προεδρικό Διάταγμα 2007/232 2007-11-30
Εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 1671 (2006) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λ.Δ. Κονγκό. Απόφαση 2006/Φ3400.15/42/ΑΣ725 2006-06-13
Κύρωση της Διευθέτησης μεταξύ των Μελών της Συνεργασίας ΗΕLΙΟS ΙΙ και του Γενικού Γραμματέως του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Υψηλού Εκπροσώπου για την Εξωτερική Πολιτική και την Κοινή Ασφάλεια σχετικά με την Διάθεση Απεικονίσεων ΗΕLΙΟS ΙΙ στην Ε.Ε. Νόμος 2011/3967 2011-05-25
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής και διάρκειας της ψηφοφορίας για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό Διάταγμα 2014/58 2014-04-22
Κύρωση του Πρωτοκόλλου, με βάση το άρθρο Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Σύμβαση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, καθώς και σ [...] Νόμος 2001/2908 2001-05-02
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Προεδρικό Διάταγμα 2009/50 2009-05-04
Πράξη Διοικητή αριθ. 2349/15.2.95 (Άρθρο 1 του Ν. 1266/82) Συμπλήρωση της ΠΔ/ΤΕ 2054/18.3.92 που αφορά στο συντελεστή φερεγγυότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα. ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Απόφαση 1995/1/03.03.1995 1995-03-03
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού αρχών εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2007/29 2007-02-20
*Ανακατανομή θέσεων προσωπικού εξωτερικής υπηρεσίας Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2007/47 2007-03-06
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1998. Νόμος 1999/2780 1999-12-30
Έγκριση του «Πρωτοκόλλου Διόρθωσης και του Δευτέρου Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Συνθήκης που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 16 Απριλίου 2003 μεταξύ του Βασιλείου του Βελγίου, του Βασιλείου της Δανίας, της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, της Ελληνι [...] Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ375/Μ.5550 2004-08-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας, Δασών και Τροφίμων της Δημοκρατίας της Σλοβενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3070 2002-12-04
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, μετά της Τελικής Πράξεως αυτής και των Κοινών Δηλώσεων των συμβαλλομένων μερών της Συμφωνίας. Νόμος 2011/3964 2011-04-29
Κύρωση της τροποποίησης της Ντόχα στο Πρωτόκολλο του Κιότο στη Σύμβαση - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος, που έχει κυρωθεί με το Ν. 3017/2002 (Α΄ 117). Νόμος 2015/4345 2015-11-17
Τροποποίηση και αντικατάσταση των διατάξεων των άρθρων 19, 23, 24, 25 και 31 του Π.Δ/τος 417/6.10.1993 «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο, με τίτλο κώδικας Διαταγμάτων για την αποδημία, τη Μετανάστευση και τα διαβατήρια». Προεδρικό Διάταγμα 1998/348 1998-10-12
Έγκριση Πρωτοκόλλου αρωγής μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την ενσωμάτωσή της στις Ευρωατλαντικές Δομές. Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ610/Μ.4862 1999-02-08
Πρόσθετη πράξη σύμβασης χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατ [...] Συμφωνία 2008/1/23.10.2008 2008-10-23
(1) Σύσταση Γενικής Γραμματείας Κοινοτικών Υποθέσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1993/457 1993-11-09
Χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.ΓΕ.Π.) μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. με αντικείμενο τη χρηματοδότηση του Ελληνικού Δημοσίου με το ποσό των εκατό εκατομμυρίων ευρώ [...] Συμφωνία 2009/1/29.09.2009 2009-09-29
Κύρωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς πράξεις, καθώς και των σχετικών πρωτοκόλλων και των δηλώσεων που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη Νόμος 1999/2691 1999-03-12
Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4308 2014-11-24
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τσεχίας για την οικονομική, βιομηχανική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2976 2001-12-31
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Διόρθωσης της Σύμβασης για την αμοιβαία βοήθεια και συνεργασία ανάμεσα στις τελωνειακές διοικήσεις Νόμος 2001/2959 2001-11-12
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 1996 Νόμος 1997/2559 1997-12-30
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 "Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις Δημοτικές και Κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ Ε [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/164 1997-07-08
Απόσπαση της κοινότητας Κορυφής από το Ειρηνοδικείο Πενταλοφου και υπαγωγή της στο Ειρηνοδικείο Ανασελίτσας. Προεδρικό Διάταγμα 1993/181 1993-05-10
Συμφωνία 1995/1/30.03.1995 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1995/1/30.03.1995 1995-03-30
Ανακατανομή θέσεων προσωπικού διπλωματικών αρχών. Προεδρικό Διάταγμα 2005/169 2005-09-07
Κύρωση: 1. της Σύμβασης βάσει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με τη χρήση της πληροφορικής στον τελωνειακό τομέα, 2. της Συμφωνίας για την προσωρινή εφαρμογή της Σύμβασης αυτής, μεταξύ ορισμένων Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκ [...] Νόμος 1999/2706 1999-04-13
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Γεωργίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 1998/2590 1998-03-18
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Νόμος 2004/3222 2004-02-02
. Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Αρμενίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας, όπως συμπληρώθηκε με τις ανταλλαγείσες διακοινώσεις Νόμος 2004/3265 2004-09-30
Κύρωση της Συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών - Μελών τους αφ’ ενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων δηλώσεων και της Τελικής Πράξης αυτής. Νόμος 2003/3157 2003-06-26
Τροποποίηση του Π.Δ. 334/2000 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας για τα δημόσια έργα προς τις διατάξεις της Οδηγίας 93/37/Ε.Ο.Κ., όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την Οδηγία 97/52 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου» (ΦΕΚ Α~ 279) σε συ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/336 2002-11-20
Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών με τίτλο «Γραφείο Προγραμματισμού και Παρακολούθησης Προγραμμάτων». - Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και Διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/206 2002-08-16
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2000/79/ΕΚ για την οργάνωση του χρόνου εργασίας του ιπταμένου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2006/1 2006-01-04
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη). Νόμος 2005/3378 2005-08-19
Τροποποίηση της αριθμ. 6653/5332/12.09.2006 απόφασης της Προέδρου της Βουλής «Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων» (ΦΕΚ 192 Α΄/12.09.2006), όπως ισχύει. Απόφαση 2013/725/522 2013-01-29
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 138/1992 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ 68/Α) όπως τροποποιήθηκε. Προεδρικό Διάταγμα 1995/109 1995-04-13
Περί τρόπου εισαγωγής των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών του Υπουργείου Εξωτερικών και τρόπου λειτουργίας αυτού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/101 1997-05-23
Κύρωση του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τη Σύμβαση για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ) και το Πρωτόκολλο σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες της Ευρωπόλ, των μελών των οργάνων της, των αναπληρωτών διευθυντών και των υπα [...] Νόμος 2004/3295 2004-12-07
Έγκριση του Διετούς Προγράμματος συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Ελλάδος και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου σε θέματα εργασίας 1998 - 1999. (Λευκωσία, 18.1.1999). Απόφαση 1999/1/09.06.1999 1999-06-09
Οργανισμός της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2006/31 2006-02-14
Ίδρυση Πυροσβεστικών Σταθμών Α΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Θεσσαλονίκης και Πάτρας και Γ΄ Τάξης στις Βιομηχανικές Περιοχές Βόλου και Ηρακλείου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/419 1998-12-31
Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας περί Δημοσίων Συμβάσεων προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/78/ ΕΚ της 13ης Σεπτεμβρίου 2001 και τροποποίηση των Π.Δ. 370/95 (ΦΕΚ 199/Α~/14.9.1995) και 57/2000 (ΦΕΚ 45/Α~/2.3.2000). Προεδρικό Διάταγμα 2004/104 2004-03-04
Ορισμός ημέρας διεξαγωγής της ψηφοφορίας και της διάρκειας αυτής για την εκλογή μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2004/126 2004-05-10
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/110/ΕΕ της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 και τροποποίηση του Π.δ. 138/2005 (Α΄195). Προεδρικό Διάταγμα 2015/87 2015-12-18
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ (ΜΕΡ-ΠΑ)» στο Δήμο Παπάγου του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/45 2002-03-08
Τροποποίηση του Π.Δ./τος 133/1997 «Άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι κατά τις δημοτικές και κοινοτικές εκλογές από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κατοικούν στην Ελλάδα και δεν είναι Έλληνες πολίτες, σε συμμόρφωση προς την 94/80/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/130 2002-05-15
Τροποποίηση του υπ" αριθ. 29/98 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία "ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Α.Ε."» Προεδρικό Διάταγμα 2001/308 2001-09-21
Διενέργεια έρευνας για τη διάρθρωση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων (γενική απογραφή γεωργίας - κτηνοτροφίας) και δειγματοληπτικής έρευνας σχετικά με τις μεθόδους γεωργικής παραγωγής, κατά το έτος 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2009/135 2009-09-23
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Β.Δ. 631/72 (ΦΕΚ 180Α/16.10.72) «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Δημόσιας Σχολής Εμπορικού Ναυτικού Σωστικών και Πυροσβεστικών Μέσων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα Π.Δ. 425/88 (ΦΕΚ 196Α/30.8.88) και 365/92 (ΦΕΚ 184Α/92). Προεδρικό Διάταγμα 1994/377 1994-12-06
Κανονισμός Πρόσθετων Απαιτήσεων ΠτητικήςΙκανότητας για Πτητικές Λειτουργίες. Προεδρικό Διάταγμα 2012/66 2012-05-04
Κατάργηση Χερσαίων Συνοριακών Σταθμών Προμαχώνα Νομού Σερρών και Ορμένιου Νομού ΄Εβρου, καθώς και μεθοριακής διάβασης Εξοχής Ν. Δράμας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/198 2008-12-31
Οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης και Δομών Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης. Προεδρικό Διάταγμα 1994/370 1994-12-05
Τροποποίηση των Προεδρικών διαταγμάτων 258/1987 (ΦΕΚ 125/Α΄) και 152/2000 (ΦΕΚ 130/Α΄), σύμφωνα με την Οδηγία 2006/100/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2008/86 2008-07-01
Για τη συμπλήρωση του Π.Δ. 12/1993 (Α5) «Περί προσβάσεως σε θέσεις εργασίας επί Ελληνικών Εμπορικών πλοίων, ναυτικών, υπηκόων Κρατών Μελών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και αναγνωρίσεως θαλάσσιας υπηρεσίας που διανύεται από Έλληνες ναυτικούς σε πλοία που [...] Προεδρικό Διάταγμα 1995/315 1995-08-22
Τροποποίηση του π.δ/τος 152/2000, «Διευκόλυνση της μόνιμης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα από δικηγόρους που απέκτησαν τον επαγγελματικό τους τίτλο σε άλλο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. (οδηγία 98/5/ΕΚ)», (Α΄130). Προεδρικό Διάταγμα 2005/261 2005-12-29
Απαλλαγή των πλοίων, που φέρουν σημαία κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, από την υποχρεωτική πλοήγηση. Προεδρικό Διάταγμα 2007/130 2007-07-30
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτουςοικονομικού έτους 2005. Νόμος 2007/3611 2007-11-23
Ίδρυση Παραρτημάτων της ΣΕΛΕΤΕ στο Ηράκλειο Κρήτης και στα Ιωάννινα. Προεδρικό Διάταγμα 1999/116 1999-06-16
Διενέργεια Βασικής Έρευνας Διάρθρωσης των Γεωργικών και Κτηνοτροφικών Εκμεταλλεύσεων (Γενική Απογραφή Γεωργίας - Κτηνοτροφίας) το έτος 1999 - 2000. Προεδρικό Διάταγμα 1999/212 1999-09-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (ΦΕΚ 178/τ.Α΄), σύμφωνα με την οδηγία 97/38/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προεδρικό Διάταγμα 1999/301 1999-12-08
Κύρωση του Απολογισμού του Κράτους οικονομικού έτους 2004. Νόμος 2006/3509 2006-11-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τη σύνδεση της Ελβετικής Συνομοσπονδίας προς τη θέση σε ισχύ, την εφαρμογή και την ανάπτυξη του κεκτημένου του Σένγκεν. Νόμος 2007/3626 2007-12-24
Κύρωση της Συμφωνίας της 14ης Σεπτεμβρίου 2007 σχετικά με τις Ρυθμίσεις Χώρας Υποδοχής για τη Γραμματεία του Συμβουλίου Περιφερειακής Συνεργασίας μεταξύ του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, αφ’ ενός, και των λοιπών Κρατών που συμμετέχ [...] Νόμος 2009/3761 2009-05-15
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κούβας για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2585 1998-03-13
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 "περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών" (ΕΕ αριθ. L 166 της [...] Προεδρικό Διάταγμα 2002/301 2002-11-04
Σύσταση Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Προεδρικό Διάταγμα 2002/188 2002-08-01
Συμφωνία 1997/2/10.12.1997 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1997/2/10.12.1997 1997-12-10
Κύρωση της Συνθήκης της Νίκαιας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Συνθήκες περί ιδρύσεως των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και ορισμένες συναφείς Πράξεις, καθώς και των σχετικών Πρωτοκόλλων και των Δηλώσεων, που περιλαμβάνονται στην Τελική Πράξη. Νόμος 2002/3001 2002-04-08
Εσωτερικός Κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης και στην UΝΕSCΟ. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 2002/149.2002 2002-04-12
(1 ) Κατάργηση ελέγχων που διενεργούνται στα ενδοκοινοτικά σύνορα ως προς κοινοτικά εμπορεύματα ή εμπορεύματα που τελούν σε ελεύθερη κυκλοφορία στην Κοινότητα. Προεδρικό Διάταγμα 1993/47 1993-02-18
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 102/90 (ΦΕΚ 47/Α/90) «Οργανισμός Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων». Προεδρικό Διάταγμα 1997/81 1997-05-13
Οργανισμός της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων. Προεδρικό Διάταγμα 2008/8 2008-02-08
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των Βαλκανικών Χωρών για οικονομική και επιστημονική - τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2003/3128 2003-03-19
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Απόφαση-Πλαίσιο 2006/960/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την απλούστευση της ανταλλαγής πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των αρχών επιβολής του νόμου των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/135 2013-09-30
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών». Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ297/Μ.4974 1999-07-08
Κύρωση του Πρωτοκόλλου που καταρτίσθηκε βάσει του άρθρου 43 παράγραφος 1 της Σύμβασης για την Ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση Ευρωπόλ), το οποίο τροποποιεί την εν λόγω Σύμβαση. Νόμος 2004/3294 2004-12-07
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/20 1996-01-18
Ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/1535 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Σεπτεμβρίου 2015 (ΕΕ L 241 της 17.9.2015, σ.1) «για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και [...] Προεδρικό Διάταγμα 2018/81 2018-08-21
Κύρωση του Διακανονισμού του Στρασβούργου που αφορά τη Διεθνή Ταξινόμηση των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας της 24ης Μαρτίου 1971, όπως τροποποιήθηκε στις 28 Σεπτεμβρίου 1979. _ Νόμος 1996/2418 1996-07-03
Τροποποίηση, συμπλήρωση και αντικατάσταση του υπ’ αριθμ. 149/2002 Κανονισμού υπό τον τίτλον «Εσωτερικός Κανονισμός οργανώσεως και λειτουργίας του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρώπης κα [...] Κανονισμός 2011/223/2011 2011-10-25
Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (άρθρο 3 ν. 3938/2011). Προεδρικό Διάταγμα 2011/82 2011-09-09
Τροποποίηση π.δ. 17/1999 «Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών». Προεδρικό Διάταγμα 2017/23 2017-03-31
Κύρωση της Σύμβασης για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Σύμβαση ΕURΟΡΟL) δυνάμει του άρθρου Κ.3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νόμος 1998/2605 1998-04-22
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Θέματα ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας και άλλες διατάξεις Νόμος 2008/3667 2008-06-18
Τροποποίηση διατάξεων Προεδρικού Διατάγματος υπ’ αριθμ. 36/2000 (ΦΕΚ 29Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης». Προεδρικό Διάταγμα 2006/79 2006-04-13
Κύρωση Μνημονίου Κατανόησης για τη συντονισμένη ανάπτυξη του Οδικού Δακτυλίου του Ευξείνου Πόντου. Νόμος 2008/3703 2008-10-08
Κύρωση του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Πολωνικής Δημοκρατίας. Νόμος 1998/2608 1998-05-04
Συμφωνία 1998/1/03.12.1998 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 1998/1/03.12.1998 1998-12-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ουκρανίας για οικονομική, τεχνική και επιστημονική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Συμφωνία μεταξύ της Ελλ [...] Νόμος 1998/2666 1998-12-18
Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) Του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 2003/122 2003-05-08
Περιγραφή των παραστάσεων και διαχείριση των κερμάτων ευρώ. Προεδρικό Διάταγμα 2002/12 2002-01-22
Κύρωση του Μνημονίου αμοιβαίας Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Δημοκρατίας της Ινδίας για συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2002/3041 2002-08-09
Συμφωνία 2001/2/09.02.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 2001/2/09.02.2001 2001-02-09
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/103/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ης Νοεμβρίου 2006, για την προσαρμογή ορισμένων οδηγιών στον τομέα της πολιτικής μεταφορών, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/38 2008-04-21
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/166 2008-11-04
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/142 2007-08-02
Εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2006/104/ΕΚ του Συμβουλίου (κτηνιατρική νομοθεσία), λόγω προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Προεδρικό Διάταγμα 2007/233 2007-11-30
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για συνεργασία στον αμυντικό τομέα. Νόμος 2003/3150 2003-06-13
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 266/2003 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 89/594/ΕΟΚ, 89/595/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ και της Οδηγίας 2001/19/ΕΚ, που αφορούν το επάγγελμα του νοσηλευτή υπευθύνου για γενικές φροντίδες και το επάγγελμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/262 2004-12-17
Έγκριση Πρωτοκόλλου της Τρίτης Συνάντησης μεταξύ των Αντιπροσωπειών του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Κρατικής Διοίκησης Αθλητισμού και Τουρισμού της Πολωνίας. (Βαρσοβία, 19.4.1997). Απόφαση 1997/Φ.0544/2/ΑΣ361/Μ.4721/1/ 1997-07-14
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και του Κράτους του Ισραήλ για την ανάπτυξη ενός Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Πλοήγησης (GΝSS) για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Νόμος 2006/3515 2006-12-20
Ίδρυση, οργάνωση καιι λειτουργία αθλητικών επαγγελματικών ενώσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3479 2006-07-19
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/53/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (ΕΕ L 153/22.05.2014) σχετικά με την διαθεσιμότητα ραδιοεξοπλισμού στην αγορά και την κατάργηση της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2017/98 2017-09-20
Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3229 2004-02-10
Όροι υγειονομικού ελέγχου που διέπουν τη διακίνηση των ιπποειδών και τις εισαγωγές ιπποειδών προέλευσης τρίτων χωρών, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/156/ΕΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 192/23.7.2010). Προεδρικό Διάταγμα 2012/44 2012-04-19
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις κινηματογραφικές συμπαραγωγές. Νόμος 2002/3004 2002-04-08
Διατήρηση ενός ελάχιστου επιπέδου αποθεμάτων αργού πετρελαίου ή/και προϊόντων πετρελαίου και άλλες διατάξεις (Εναρμόνιση του εθνικού δικαίου προς την Οδηγία 2009/119/ΕΚ). Νόμος 2013/4123 2013-02-19
Λήψη μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2271/96 του Συμβουλίου, της 22ας Νοεμβρίου 1996, για την προστασία από τις συνέπειες της εξωεδαφικής εφαρμογής ορισμένων νόμων που θεσπίσθηκαν από μία τρίτη χώρα και των μέτρων που βασίζονται σ’ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1998/187 1998-06-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1998/2635 1998-07-10
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1998/221 1998-07-24
Τροποποίηση του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του εν Φιλιατροίς Ιδρύματος Περιθάλψεως Ανιάτων Μεσσηνίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/37 1998-03-09
Τροποποίηση των π.δ. 308/2000 (Α΄ 252), 420/1993 (Α΄ 179), 178/2005 (Α΄ 229) και 32/2007 (Α΄ 30), όπως ισχύουν, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2013/20/ΕΕ του Συμβουλίου (ΕΕ L 158 της 10/06/2013 σ. 234), λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατία [...] Προεδρικό Διάταγμα 2013/146 2013-10-25
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΕΝΤΡΟ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» στο Δήμο Αχαρνών του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2003/22 2003-02-06
Πρόβλεψη των κατάλληλων μέτρων για την διευκόλυνση υλοποίησης και τήρησης της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 19.03.2001 "Περί Εγκρίσεως των Κανονισμών Ασφαλείας του Συμβουλίου" (2001/264/ΕΚ) Προεδρικό Διάταγμα 2003/325 2003-12-01
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 133/1998 (ΦΕΚ Α΄ 106) «Σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους - μέλους σε συμμόρφωση με την οδηγία 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 1993(L 74/27.3 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/67 2003-03-21
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Μουσείο Χαρακτικής Τάκη Κατσουλίδη» στο Δήμο Μεσσήνης του Νομού Μεσσηνίας». Προεδρικό Διάταγμα 2002/46 2002-03-08
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΩΝΟΣ" ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΖΕΜΗΣ" στο Δήμο Αυλώνας του Νομού Ευβοίας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/55 2002-03-13
Θέση σε κυκλοφορία νέων επετειακών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € κοπής 2010 με αφορμή τη συμπλήρωση 2.500 χρόνων από τη Μάχη του Μαραθώνα και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2010/93 2010-09-21
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων Μεταφραστών και των πτυχιούχων Διερμηνέων του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου. Προεδρικό Διάταγμα 2002/169 2002-07-02
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΞΕΝΩΝΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ» Ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ι. ΜΑΝΑΙΟΣ» στο Δήμο Δεσφίνας του Νομού Φωκίδας. Προεδρικό Διάταγμα 2002/123 2002-05-13
Κύρωση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Πακιστάν. Νόμος 2010/3836 2010-03-16
Τροποποίηση του Π.Δ. 307/86 "Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους". Προεδρικό Διάταγμα 2001/339 2001-10-09
Τροποποίηση των άρθρων 2, 4 και 11 του Π.Δ. 182/99 "Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου 94/47/ΕΚ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της Προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/293 2001-09-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κένυας για οικονομική και τεχνική συνεργασία. Νόμος 2001/2905 2001-04-12
Τροποποίηση του Π.Δ/τος 221/98 «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (Α~ 174). Προεδρικό Διάταγμα 2001/269 2001-08-27
Τροποποίηση του Π.Δ. 231/98 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 178), σύμφωνα με την Οδηγία 2000/5/ΕΚ της Επιτροπής, που αφορά στην τροποποίηση της Οδηγίας 92/51/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/372 2001-10-22
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα "ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" στο Δήμο Αγίας Παρασκευής του Νομού Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/354 2001-10-17
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 150/88 «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία θεραπευτήριο Χρονιών Παθήσεων Άρτας και έγκριση του Οργανισμού Διοίκησης και Λειτουργίας αυτού» (ΦΕΚ 67/Α/1988). Προεδρικό Διάταγμα 1996/365 1996-09-20
Τροποποίηση του Π.Δ. 11/1992 «περί αρμοδιοτήτων και διαρθρώσεως της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/98 1994-05-13
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 402/1994 «Μέτρα προστασίας από ορισμένες ζωονόσους και ορισμένους ζωονοσογόνους παράγοντες στα ζώα και στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, προκειμένου να αποφευχθούν οι εστίες λοιμώξεων και δηλητηριάσεων που οφείλονται στα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1997/330 1997-11-14
Τροποποίηση π.δ. 186/95 "Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ ΕΟΚ" (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ Προεδρικό Διάταγμα 1997/174 1997-07-15
Τροποποίηση του π.δ. 307/1986 «Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους» (ΦΕΚ 135/Α΄) σε συμμόρφωση με την οδηγία 2009/161/ΕΕ της Επιτροπής (ΕΕ L 338/19.12.2009). Προεδρικό Διάταγμα 2012/12 2012-02-09
Σύσταση Δημοτικού Ιδρύματος με το όνομα «Γηροκομείο ο Άγιος Νεκτάριος της Στοργής και της Αγάπης» στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας του Νομού Αρκαδίας Προεδρικό Διάταγμα 2008/71 2008-06-03
Τροποποίηση του π.δ. 240/2004 «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 89/594/ΕΟΚ, 90/658/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του οδοντιάτρου» (ΦΕΚ 222 Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2007/188 2007-09-12
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/144 2007-08-02
Θέση σε κυκλοφορία νέων αναμνηστικών κερμάτων κυκλοφορίας 2 € με αφορμή τον εορτασμό της 50ης επετείου από την υπογραφή της Συνθήκης της Ρώμης (1957-2007) για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καθορισμός των κυρίων γνωρισμάτων τους. Προεδρικό Διάταγμα 2007/49 2007-03-06
Σύσταση Κοινοτικού Ιδρύματος με την επωνυμία «Κοινοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟΔΩΡΟΣ και ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ» στην Κοινότητα Δροσιάς του Νομού Αττικής. Προεδρικό Διάταγμα 2005/193 2005-09-28
Κύρωση του Πρωτοκόλλου μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Λιβάνου για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας. Νόμος 2005/3307 2005-02-01
Τροποποίηση διατάξεων του Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα», όπως αυτό ισχύει. Προεδρικό Διάταγμα 2005/44 2005-03-09
Έγκριση Μνημονίου μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για την ίδρυση Επιτροπής οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας. Απόφαση 1999/Φ.0544/4/ΑΣ191/Μ.4806 1999-07-09
Καθορισμός οριακών τιμών έκθεσης και ανώτατων οριακών τιμών έκθεση των εργαζομένων σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά τη διάρκεια της εργασίας τους σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 91/322/ΕΟΚ και 96/94/ΕΚ της Επιτροπής και τροποποίηση και συμπλήρωση [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/90 1999-05-13
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας για συνεργασία στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης, της Διαχείρισης Προσωπικού και της Οργάνωσης μεταξύ του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Διοί­κηση [...] Νόμος 2006/3502 2006-11-14
Κύρωση της Απόφασης των Αντιπροσώπων των Κυβερνήσεων των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 28.4.2004 σχετικά με τα προνόμια και τις ασυλίες που χορηγούνται στον Ευρωπαϊκό Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΑΘΗΝΑ. Νόμος 2006/3507 2006-11-14
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 19ης Συνόδου της Μικτής Διακυβερνητικής Ελληνο - Βουλγαρικής Επιτροπής οικονομικής και επιστημονικο - τεχνικής συνεργασίας. (Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 1999) Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ577/Μ.5018 1999-12-15
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της ΕλληνοΚουβανικής Μικτής Οικονομικής Επιτροπής. (Αθήνα, 24 Ιουνίου 1998) Απόφαση 1999/Φ.0544/5/ΑΣ540/Μ.4846 1999-07-08
(1) Σύσταση ενιαίας επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης με την επωνυμία «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΛΕΥΚΤΡΟΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1994/80 1994-04-20
Κύρωση των Άρθρων Συνεταιρισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής. Νόμος 2001/2885 2001-02-06
Συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2004/3301 2004-12-23
Αναδιοργάνωση της Γενικής Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2006/18 2006-02-07
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Διακυβερνητικής Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής οικονομικής, βιομηχανικής και τεχνολογικής συνεργασίας» Αθήνα, 15.5.1997 Απόφαση 1997/Φ.0544/4/ΑΣ358/Μ.4719 1997-10-08
Προϊόντα Δομικών Κατασκευών. Προεδρικό Διάταγμα 1994/334 1994-10-25
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με το καθεστώς του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού του αποσπασμένου στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Αρχηγείων και Δυνάμεων που μπορεί να τίθενται στη διάθεση της [...] Νόμος 2006/3493 2006-10-12
Προσαρμογή στην Οδηγία 2000/31 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες νομικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εμπορίου, στην εσωτερική αγορά. (Οδηγία για το ηλεκτρονικό εμπόριο). Προεδρικό Διάταγμα 2003/131 2003-05-16
Οργανισμός της Γραμματείας της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/169 2003-06-09
Σύσταση Δ/νσης και Ανεξάρτητων Ειδικών Γραφείων στο Υπουργείο Πολιτισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1993/414 1993-10-06
Θέσπιση Δελτίου Στάθμευσης για άτομα με αναπηρίες. Προεδρικό Διάταγμα 2005/241 2005-11-30
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 53/2004 “Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 85/384/ΕΟΚ του Συμβουλίου για την αμοιβαία αναγνώριση των πτυχίων πιστοποιητικών και άλλων τίτλων στον τομέα της αρχιτεκτονικής και τη θέσ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/253 2006-12-22
Ανακοίνωση 1999/1/14.07.1999 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 1999/1/14.07.1999 1999-07-14
Αναγνώριση διπλωμάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων των κτηνιάτρων υπηκόων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και μέτρα για τη διευκόλυνση της πραγματικής άσκησης του δικαιώματος εγκατάστασης και του δικαιώματος ελεύθερης παροχής υπηρεσιών στην Ελλάδα σ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2006/40 2006-02-28
Περί τρόπου εισαγωγής, διάρκειας φοίτησης, εξεταζομένων μαθημάτων κατά την εισαγωγή και φοίτηση, τρόπου βαθμολογίας κ.λπ στο Κέντρο Διπλωματικών Σπουδών, του Υπουργείου Εξωτερικών των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας. Προεδρικό Διάταγμα 1992/63 1992-02-27
Έγκριση ίδρυσης Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Λαϊκής Τράπεζας στη Νέα Υόρκη (ΗΠΑ). (Συνεδρίαση 6/31.7.98, θέμα 5) ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Απόφαση 1998/1/14.09.1998 1998-09-14
Σκοποί, συγκρότηση, σύνθεση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). Προεδρικό Διάταγμα 1998/232 1998-07-29
Τροποποίηση του προεδρικού διατάγματος 41/2005 (Α΄ 60), όπως ισχύει, για την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2007/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.10.2007 «για τροποποίηση της οδηγίας 91/440/ΕΟΚ του Συμβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/149 2009-09-30
Συνδρομή κατά τη διέλευση σε περίπτωση απομάκρυνσης υπηκόων τρίτων χωρών δια της αεροπορικής οδού. Προεδρικό Διάταγμα 2007/54 2007-03-13
Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 77/1998 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 96/53/ΕΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τον καθορισμό, για ορισμένα οδικά οχήματα που κυκλοφορούν στην Κοινότητα, των μέγι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/223 2004-11-02
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Συστημάτων Βάσεων Γνώσεων και Δεδομένων στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/180 2003-06-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Καζακστάν για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3119 2003-03-04
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 399/94 "Προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/394/ΕΟΚ" (221/Α) σε συμμόρφωση με την οδη [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/43 2003-02-21
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Βραζιλίας για την Οικονομική, Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργασία και τη συνεργασία σε θέματα καινοτομίας. Νόμος 2011/3958 2011-04-20
Κύρωση του Δεύτερου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου στη Συμφωνία για την Πολυεθνική Ειρηνευτική Δύναμη Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης. Νόμος 2002/3058 2002-10-11
Προσαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 259/1997 προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/71/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Οκτωβρίου 1998 για τη νομική προστασία σχεδίων και υποδειγμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2002/161 2002-06-26
Ανακοίνωση 2001/3/17.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/3/17.08.2001 2001-08-17
Ανακοίνωση 2001/2/17.08.2001 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Ανακοίνωση 2001/2/17.08.2001 2001-08-17
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ουγκάντα για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2001/2914 2001-05-23
Καθορισμός αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματέως Διοίκησης και Οργάνωσης του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2001/189 2001-07-10
Σύνθεση, συγκρότηση, θητεία, αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και πόροι και θέσεις προσωπικού του «Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού προσανατολισμού» (Ε.Κ.Ε.Π.). Προεδρικό Διάταγμα 1996/177 1996-06-25
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του Π.Δ/τος 125/1986 (Α" 43), όπως ισχύει σε συμμόρφωση προς τις οδηγίες 94/42/ΕΚ και 96/25/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1997/283 1997-10-08
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2009/40 2009-04-01
Κύρωση της Συμφωνίας Οικονομικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Νόμος 2009/3799 2009-09-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Χορήγηση γονικής άδειας και άδειας απουσίας σε εργαζόμενους με σχέση ναυτικής εργασίας σε εμπορικά πλοία, σύμφωνα με την οδηγία 96/34/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2008/37 2008-04-15
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/158 2009-10-01
Τροποποίηση και συμπλήρωση του π.δ. 41/2005 (Α΄ 60) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Οδηγίες 91/440/ΕΟΚ και 95/18/ΕΚ όπως τροποποιήθηκαν με τις οδηγίες 2001/12/ΕΚ και 2001/13/ΕΚ, αντιστοίχως και της οδηγίας 2001/14/ΕΚ για την ανάπτυξη των [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/145 2008-10-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Χασε­μιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας στην Επιστημονική και Τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3656 2008-04-15
Σύσταση νομικού προσώπου με την επωνυμία Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη". Νόμος 1997/2466 1997-03-06
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/128 1995-04-26
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις του Παραρτήματος ΙΙ της Πράξης περί των όρων προσχώρησης της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/143 2007-08-02
Προστασία της υγείας των εργαζομένων που εκτίθενται σε ορισμένους χημικούς παράγοντες κατά την διάρκεια της εργασίας τους, κατά τροποποίηση του π.δ. 307/1986 όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2006/15/ΕΚ. Προεδρικό Διάταγμα 2007/162 2007-08-23
Τροποποίηση του Π.Δ. 186/95 «Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 174/97 (1 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/15 1999-02-02
Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας του ατόμου σε σχέση με τις εφαρμογές της βιολογίας και της ιατρικής: Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τη Βιοϊατρική. Νόμος 1998/2619 1998-06-19
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2011/82/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανταλλαγής πληροφοριών για τροχαίες παραβάσεις που έχουν σχέση με την οδική ασφάλεια. Προεδρικό Διάταγμα 2014/70 2014-05-08
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Νόμος 1997/2502 1997-05-28
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010). Προεδρικό Διάταγμα 2013/6 2013-01-21
Προσαρμογή στην Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές. Προεδρικό Διάταγμα 2001/150 2001-06-25
Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Οργανισμού Διοικήσεως και Λειτουργίας του Νοσοκομείου της Θείας Πρόνοιας «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ». Προεδρικό Διάταγμα 1995/412 1995-11-15
Απόφαση 1994/2/16.11.1994 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Απόφαση 1994/2/16.11.1994 1994-11-16
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008), [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/104 2010-10-12
Χρησιμοποίηση του όρου «Επιμελητήριο» στην ΕΛΛΗΝΟΣΟΥΗΔΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/21 1996-01-18
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή [...] Νόμος 2016/4419 2016-09-20
Κύρωση της Συμφωνίας για την προώθηση, εγκατάσταση και χρήση των συστημάτων δορυφορικής πλοήγησης GΑLΙLΕΟ και GΡS και των συναφών εφαρμογών Νόμος 2006/3465 2006-06-21
Θέση σε ισχύ του Ειδικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας της Υπηρεσίας Εφαρμογής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Βουλής των Ελλήνων. Απόφαση 2006/6653/5332/2/ 2006-09-12
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της αφ’ ενός και της Ουκρανίας αφ’ ετέρου για ένα Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης για μη στρατιωτικούς σκοπούς (GΝSS). Νόμος 2007/3532 2007-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ’ ετέρου, για ένα μη στρατιωτικό Παγκόσμιο Δορυφορικό Σύστημα Πλοήγησης (GΝSS). Νόμος 2007/3602 2007-08-06
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των Κρατών-Μελών τους, αφ’ ενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφ’ ετέρου, μετά της Τελικής Πράξης, των Δηλώ­σεων και του συνημμένου Πρακτικού Διόρθωσης Αβλεψιών. Νόμος 2010/3834 2010-03-16
Κύρωση της Συμφωνίας για την τροποποίηση της Τέταρτης Σύμβασης ΑΚΕ - ΕΚ του ΛΟΜΕ, του Χρηματοδοτικού Πρωτοκόλλου, της Τελικής Πράξης και της Εσωτερικής Συμφωνίας εφαρμογής της Σύμβασης. Νόμος 1997/2535 1997-11-27
Περί οργανώσεως και λειτουργίας της Διπλωματικής Ακαδημίας του Υπουργείου Εξωτερικών Προεδρικό Διάταγμα 1999/17 1999-02-04
Κύρωση της Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών - μελών της και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης (GΝSS) Galileο για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Νόμος 2007/3533 2007-02-23
Κύρωση της Διαπεριφερειακής Συμφωνίας - Πλαίσιο για τη συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ενός, και της Κοινής Αγοράς του Νότου και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ’ ετέρου. Νόμος 1999/2678 1999-02-05
Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη-μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Νόμος 2010/3845 2010-05-06
Εναρμόνιση της ελληνικής ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2010/13/ΕΕ (ΕΕ L 95 της 15.4.2010) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, με την οποία κωδικοποιήθηκαν οι διατάξεις της Οδηγίας 89/552/ΕΟΚ (ΕΕ L 298 της 17.10.19 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/109 2010-11-05
Κύρωση της Σύμβασης για την έκδοση μεταξύ των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νόμος 1999/2718 1999-05-26
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2013/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2013 (ΕΕ L 354, σ. 132) “για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2017/51 2017-06-09
Περί ιδρύσεως Ταμείου ΧρηματοπιστωτικήςΣταθερότητας. Νόμος 2010/3864 2010-07-21
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 900/Μ. 4296/4546 Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 4ης και 5ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Μπρατισλάβα, 17.11.1993 και Αθήνα, 19.12.1995). Απόφαση 1997/1/28.03.1997 1997-03-28
Αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3460 2006-05-30
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου που προσαρτάται στη Συμφωνία μεταξύ των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας, ως και του δεύτερου Πρόσθετου Πρωτοκόλλου μεταξύ των ιδίων Μερών, καθώς επίσης και το [...] Νόμος 1992/2103 1992-12-02
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ). Νόμος 2006/3441 2006-02-27
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/70/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 19ης Ιουλίου 2011 περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την υπεύθυνη και ασφαλή διαχείριση αναλωθέντων καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (ΕΕ L 199/02.08.2011). Προεδρικό Διάταγμα 2013/122 2013-08-12
Αναδιάρθρωση Διευθύνσεων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας κατά τροποποίηση διατάξεων του π. δ/τος 14/2001 (Α΄ - 12) - Τροποποίηση των π.δ/των 332/2000 (Α΄- 269) και 224/2001 (Α΄- 173). Προεδρικό Διάταγμα 2006/189 2006-09-13
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/1994 "Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ" (Α΄ 220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/155 2004-07-05
Σύσταση Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (ΔΕΚΟ) στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/1 1998-01-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 242/1999 Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας (Α΄ 201). Προεδρικό Διάταγμα 2004/26 2004-02-03
Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4539 2018-05-18
Σύσταση Επιστημονικού και Ερευνητικού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/338 2003-12-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας Σλοβενίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2003/3118 2003-03-04
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κρατικής Διοίκησης Δασών της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον τομέα της δασοπονίας. Νόμος 2003/3117 2003-03-04
Τροποποίηση του π.δ. 176/97 "Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας κατά την εργασία των εγκύων, λεχώνων και γαλουχουσών εργαζομένων σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/85/ΕΟΚ" (150/Α). Προεδρικό Διάταγμα 2003/41 2003-02-21
Εθνική Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4233 2014-01-29
Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών [Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Εngineering)] από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/96 2014-08-20
Οργάνωση και λειτουργία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση) από το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων και το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης. Προεδρικό Διάταγμα 2014/97 2014-08-20
Συμφωνία 2002/3/23.12.2002 (ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΤΙΤΛΟΣ) Συμφωνία 2002/3/23.12.2002 2002-12-23
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Τουρκίας για συνεργασία στον τομέα της κτηνιατρικής. Νόμος 2002/3053 2002-09-24
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας και Οικονομίας Τροφίμων της Δημοκρατίας της Πολωνίας για οικονομική, επιστημονική και τεχνική συνεργασία στον τομέα της γεωργίας και της οικονομίας τροφίμων. Νόμος 1996/2389 1996-03-20
Έγκριση του Πρακτικού Ελλάδος - Τσεχίας για θέματα διμερούς οικονομικής συνεργασίας. Πράγα, 14.12.1999. Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ282/Μ.5095 2001-01-31
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/32/ΕΚ της Επιτροπής της 1ης Ιουνίου 2007 (ΕΕL141/63 της 2.6.2007) για την τροποποίηση του Παραρτήματος VΙ της Οδηγίας 96/48/ΕΚ (ΕΕL 235 της 17.9.1996) του Συμβουλίου σχετικά με τ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/39 2008-04-21
Τροποποίηση του υπ’ αριθμ. 221/1998 Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΠΕ.) στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 174 τ.Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 269/2001 (ΦΕΚ 192 τ.Α΄). Προεδρικό Διάταγμα 2009/35 2009-03-27
Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/47/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2005 (ΕΕL195/15 της 27.7.2005) για τη συμφωνία μεταξύ της Κοινότητας Ευρωπαϊκών Σιδηροδρόμων (CΕR) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Εργαζομένω [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/161 2009-10-01
Ίδρυση Παιδοψυχιατρικής Κλινικής στην Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού της κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1997/298 1997-10-17
Κύρωση Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Μαυρικίου για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1997/2473 1997-04-18
Τροποποίηση του π.δ. 242/1999 «Οργανισμός Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας» (Α΄ 201). Προεδρικό Διάταγμα 2007/48 2007-03-06
Ίδρυση Γενικής Διεύθυνσης Ασφάλειας Επισήμων. Προεδρικό Διάταγμα 2005/30 2005-02-25
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Σχετικά με τη χρήση προτύπων γι ατη μετάδοση τηλεοπτικού σήματος σε προσαρμογή προς την οδηγία 95/47/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/9 1999-01-27
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την οικονομική, τεχνολογική και επιστημονική συνεργασία. Νόμος 1999/2692 1999-03-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 17/96 «Μέτρα για την βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ»(11/Α) και του Π.Δ. 70α/88 «Προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αμίαντο κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/159 1999-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Σουρινάμ για την οικονομική, επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 1999/2775 1999-12-24
Κύρωση της Σύμβασης για την προσχώρηση της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημ [...] Νόμος 2006/3486 2006-09-11
Κύρωση της Συμφωνίας των Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τις αξιώσεις που εγείρονται από Κράτος - Μέλος κατά Κράτους - Μέλους για ζημίες περιουσιακού στοιχείου ιδιοκτησίας του, χρησιμοποιούμενου ή χειριζόμενου υπ’ αυτού ή για σωματικέ [...] Νόμος 2006/3505 2006-11-14
Κύρωση της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών-μελών τους αφ’ ενός και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφ’ ετέρου, μετά των συνημμένων Παραρτημάτων, Πρωτοκόλλων, της Τελικής Πράξης και των προσαρτημένων [...] Νόμος 2011/3909 2011-02-08
Κύρωση της Συμφωνίας για τη συμμετοχή της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λετονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημο [...] Νόμος 2005/3319 2005-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Έγκριση Πρωτοκόλλου 4ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αλβανικής Διϋπουργικής Επιτροπής Οικονομικής, Βιομηχανικής, Τεχνικής και Επιστημονικής Συνεργασίας» (Τίρανα, 20 Ιανουαρίου 1994). Απόφαση 1994/1/04.10.1994 1994-10-04
Κύρωση Συμφωνίας Συνεργασίας και Τελωνειακής Ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου Νόμος 1995/2306 1995-06-13