ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ


Τίτλος Κωδικός Ημερομηνία
Κύρωση της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Ρersistent Οrganic Ροllutants - ΡΟΡs). Νόμος 2006/3447 2006-03-13
Κύρωση του Μνημονίου Κατανοήσεως μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με τη συνεργασία για την προστασία του περιβάλλοντος. Νόμος 2001/2902 2001-04-12
Κύρωση της Σύμβασης για την πρόσβαση σε πληροφορίες, τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα. Νόμος 2005/3422 2005-12-13
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1995/446 1995-12-22
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των Τμημάτων Γεωλογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 1997/16 1997-02-14
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος Ο.Ε.Ε.Κ. του επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της ειδικότητας "Επιμελητής - Ξεναγός Εθνικών Δρυμών και Χώρων Αναψυχής" των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κα [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/267 2003-10-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ύδατος της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας περί συνεργασίας στον τομέα προστασίας του περιβάλλοντος. Νόμος 2005/3367 2005-07-06
Τροποποίηση αναλυτικών και ωρολογίων προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/371 1996-09-20
Τροποποίηση διατάξεων του Προεδρικού Διατάγματος 315/00, «Καθορισμός των αρχών οργάνωσης των επίσημων ελέγχων στον τομέα της διατροφής των ζώων» (Α΄ 258), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2000/77/ΕΚ και 2001/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/214 2003-07-02
Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/3010 2002-04-25
Αναβάθμιση της πολιτικής προστασίας και λοιπές διατάξεις Νόμος 2002/3013 2002-05-01
Ίδρυση Γενικού Νοσοκομείου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Νομαρχιακό Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Νάξου». Προεδρικό Διάταγμα 1999/238 1999-09-29
Κύρωση της Σύμβασης Ρόττερνταμ περί διαδικασίας συναίνεσης μετά από ενημέρωση για ορισμένα επικίνδυνα χημικά προϊόντα και προϊόντα φυτοπροστασίας στο διεθνές εμπόριο. Νόμος 2003/3176 2003-08-29
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου», σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 2006/50/ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2008/159 2008-10-31
Επαγγελματική κατοχύρωση των διπλωματούχων της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Προεδρικό Διάταγμα 2007/199 2007-09-14
Κύρωση των τροποποιήσεων της Σύμβασης της Βαρκελώνης του 1976 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση» και των τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου του 1980 «για την προστασία της Μεσογείου Θάλασσας από τη ρύπανση από χερσαίες πηγές. Νόμος 2002/3022 2002-06-19
Ίδρυση Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/452 1995-12-29
Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος βιοκτόνων προϊόντων, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 2001/205 2001-07-16
Κύρωση του Μνημονίου κατανόησης και συνεργασίας στον τομέα της περιβαλλοντικής προστασίας μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Δημοκρατίας της Αλβανίας. Νόμος 2005/3368 2005-07-06
Σύσταση Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος στο Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1998/329 1998-09-29
Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής. Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2015/48/11-12-2015 2015-12-11
Συγκρότηση Σχολής Ηλεκτρονικού Πολέμου στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2008/6 2008-02-08
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Δήμο Σερρών (Ν. Σερρών). Προεδρικό Διάταγμα 1994/381 1994-12-07
Κατάργηση του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης και ίδρυση Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Προεδρικό Διάταγμα 1995/232 1995-06-22
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 292/2001 "Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών" (ΦΕΚ Α΄ 204), όπως αυτό τροποποιήθηκε από το π.δ. 6/2003 (ΦΕΚ Α΄ 5). Προεδρικό Διάταγμα 2005/65 2005-04-27
Τροποποίηση του Π.Δ. 62/86 «Οργανισμός του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ)» ΦΕΚ 21/Α/86. Προεδρικό Διάταγμα 1999/258 1999-10-14
Καθιέρωση της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 1998/204 1998-07-15
Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των κατόχων Διπλώματος του Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) επιπέδου Μεταδευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας "Ειδικός Δασικής Προστασίας" των Ινστιτούτων Επαγγε [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/344 2001-10-11
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 4ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδος - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Λευκωσία, 24.11.2000) Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ932/Μ.5207 2001-08-28
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Προεδρικό Διάταγμα 2008/186 2008-12-03
Κύρωση του Πρωτοκόλλου περί συνεργασίας για την πρόληψη της ρύπανσης από πλοία και, σε περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, στην καταπολέμηση της ρύπανσης της Μεσογείου Θάλασσας. Νόμος 2006/3497 2006-10-13
Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής. Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 2002/1/14.06.2002 2002-06-14
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 50/2008 «Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.)» (Α΄ 81) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το Π.Δ. 43/2010 (Α΄ 86), το Π.Δ. 61/ 2012 (Α΄ 112) και το Π.Δ. 112/2013 (Α΄ 145). Προεδρικό Διάταγμα 2014/79 2014-05-28
Κύρωση του Πρωτοκόλλου της Καρθαγένης για τη Βιοασφάλεια στη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα. Νόμος 2004/3233 2004-02-18
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/368 1996-09-20
Προϋποθέσεις, όροι και διαδικασία καθιέρωσης ονομασιών προέλευσης γεωργικών προϊόντων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/81 1993-03-19
Ίδρυση Εργαστηρίων σε τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/50 1995-02-22
Αναγνώριση του Κέντρου των Περιφερειών της Ευρωπαϊκής Μεσογείου για το Περιβάλλον (ΚΕ.Π.Ε.ΜΕ.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2347 1995-10-30
Αναλυτικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής. Προεδρικό Διάταγμα 1996/301 1996-08-29
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2016/2 2016-01-22
Ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Τμημάτων στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1993/365 1993-06-13
Επιτελείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας. Προεδρικό Διάταγμα 1995/393 1995-10-27
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 16ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την συνεργασία στον τομέα της επιστήμης και της τεχνολο­γίας. (Σόφια, 5 Απριλίου 2005). Απόφαση 2005/Φ.0544/ΑΣ618/Μ.5729 2005-11-17
Οριακές και κατευθυντήριες τιμές ποιότητας της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου, διοξείδιο του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου. ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Πράξη 34 της 30.5.2002) Απόφαση 2002/1/05.06.2002 2002-06-05
Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του προεδρικού διατάγματος αριθ. 115/1997 «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος φυτοπροστατευτικών προϊόντων (Α’ 104), σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 96/68/ΕΚ της Επιτροπής και 97/57/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1998/290 1998-09-09
Κύρωση του Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Γεωργίας της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας για συνεργασία στον αγροτικό τομέα. Νόμος 2004/3222 2004-02-02
Τροποποίηση της 48/11-12-2015 πράξης Υπουργικού Συμβουλίου «Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συντονισμού Μεγάλων Έργων Υποδομής» (Α’ 172). Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2018/6/20-4-2018 2018-04-23
Διαδικασία επιλογής υποψηφίων δικαστών και γενικών εισαγγελέων για το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποψηφίων δικαστών για το Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4297 2014-10-02
Επιβολή προστίμου για παράβαση διατάξεων του άρθρου 21 του Νόμου 1418/1984. Προεδρικό Διάταγμα 2001/121 2001-06-06
Τροποποίηση Π.δ. 230/1998 «Αρμοδιότητες και διάρθρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών» (Α΄ 177). Προεδρικό Διάταγμα 2016/38 2016-04-08
Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Προεδρικό Διάταγμα 2016/32 2016-03-31
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο Δήμο Άνω Λιοσίων (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1994/178 1994-07-06
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων των τμημάτων Κοινωνιολογίας Προεδρικό Διάταγμα 2009/159 2009-10-01
Καθορισμός των όρων και των προϋποθέσεων για την τοποθέτηση ανηλίκων σε ανάδοχες οικογένειες. Προεδρικό Διάταγμα 1993/337 1993-09-02
Αρχική επαγγελματική εκπαίδευση των υποψηφίων Ακολούθων Πρεσβείας στη Διπλωματική Ακαδημία του Υπουργείου Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/129 2012-11-27
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως στο Δήμο Πειραιά (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1995/192 1995-06-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Συνεργασίας Ελλάδος - Κύπρου για θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. (Λευκωσία, 1 Ιουνίου 1995). Απόφαση 1995/Φ.0544/3/ΑΣ434/Μ.4475 1995-09-14
Τροποποίηση του π.δ/τος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών», (Α΄263). Προεδρικό Διάταγμα 2007/186 2007-09-12
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Θείας και Πολιτικής Οικονομίας και Οικολογίας. Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Κανονισμός 1999/138.1999 1999-11-08
Εφαρμογή της απόφασης 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2017/24 2017-03-31
Ίδρυση και οργάνωση Παιδικού Σταθμού του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας - Πειραιά «Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ». Προεδρικό Διάταγμα 2006/186 2006-09-12
Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (Β~40).» Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων». Προεδρικό Διάταγμα 2004/82 2004-03-02
Τροποποίηση αναλυτικών προγραμμάτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/15 1996-01-18
Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2010/63/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 (L 276/33/20.10.2010) «σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς». Προεδρικό Διάταγμα 2013/56 2013-04-30
Εφαρμογή απαιτήσεων για ικανότητα τήρησης φυλακής των ναυτικών. Προεδρικό Διάταγμα 2013/106 2013-06-11
Εφαρμογή της απόφασης 1497 (2003) του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ περί Λιβερίας. Απόφαση 2003/Φ3467/20/ΑΣ1002 2003-10-17
Ίδρυση και οργάνωση Βρεφονηπιακού Σταθμού του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/361 2002-12-10
Έγκριση Πρωτοκόλλου Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αλβανίας για την περίοδο 1991-1992 (Τίρανα, 25.7.1991). Απόφαση 1992/Φ.0544/2/ΑΣ530/Μ.4052 1992-04-13
Έγκριση του Πρακτικού της 24ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας Παρίσι, 21.11.2000 Απόφαση 2001/1/05.04.2001 2001-04-05
Τροποποίηση αναλυτικού προγράμματος σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/77 1996-04-09
Για την εναρμόνιση του Ελληνικού Δικαίου με την Οδηγία 96/48/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1996 σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του διευρωπαϊκού σιδηροδρομικού συστήματος μεγάλης ταχύτητας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/345 2001-10-11
Έγκριση Πρωτοκόλλου 14ης Συνόδου Μικτής Ελληνο-Ρουμανικής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών» Αθήνα, 20.7.1994. Απόφαση 1994/1/15.11.1994 1994-11-15
Υπηρεσίες και οργανώσεις αρμόδιες για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας σε υιοθεσίες ανηλίκων και για την πραγματοποίηση υιοθεσιών ανηλίκων και διαδικασία προπαρασκευής και πραγματοποίησης των εν λόγω υιοθεσιών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/226 1999-09-20
Κύρωση της Σύμβασης της Βασιλείας για τον έλεγχο των διασυνοριακών κινήσεων επικίνδυνων αποβλήτων και της επεξεργασίας τους. Νόμος 1994/2203 1994-04-15
Τροποποίηση του Π.Δ. 350/92 περί Οργανισμού Ναυτικής Σχολής Πολέμου (Α­ 173). Προεδρικό Διάταγμα 1998/142 1998-05-22
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/222 1998-07-24
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 5ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας - Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2004). Απόφαση 2004/Φ.0544/ΑΣ130/Μ.5623 2004-12-09
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα καυσίμων και ενέργειας. Νόμος 2003/3136 2003-04-14
. Καθορισμός διαδικασίας και δικαιολογητικών έκδοσης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας αρτοποιείων, πρατηρίων άρτου, αμιγών κλιβάνων έψησης και κουλουροποιΐας και πώλησης άρτου, αρτοπαρασκευασμάτων και αρτοσκευασμάτων από ζαχαροπλαστεία, γαλακτοκομεία κ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1992/369 1992-12-02
Τροποποίηση του Προεδρικού Διατάγματος 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (Α/263). Προεδρικό Διάταγμα 2002/100 2002-04-23
Κώδικας Νοσηλευτικής Δεοντολογίας. Προεδρικό Διάταγμα 2001/216 2001-07-25
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/344 1996-09-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας για οικονομική και τεχνολογική συνεργασία. Νόμος 2008/3695 2008-08-25
Καθορισμός κανόνων διενέργειας επισκοπήσεων για την αναγνώριση προστατευόμενων ζωνών στη Χώρα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 92/70/ΕΟΚ της Επιτροπής. Προεδρικό Διάταγμα 2009/27 2009-03-16
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Προεδρικό Διάταγμα 2009/104 2009-08-05
Επαγγελματική κατοχύρωση των πτυχιούχων του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 2009/158 2009-10-01
(1 ) Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός των εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1995/123 1995-04-20
Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Ιστορίας της Γ" τάξης του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/409 1995-11-13
Έγκριση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας σε Θέματα νεολαίας μεταξύ του Υπουργείου Τουρισμού, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού της Αλβανίας και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελληνικής Δημοκρατία [...] Απόφαση 2007/0544/μ.5864/ασ308 2007-04-26
Κυβερνητική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού. Νόμος 2005/3323 2005-03-08
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Επιτροπής Ελλάδας -Κύπρου για θέματα επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Λευκωσία, 26.10.2006). Απόφαση 2007/Φ.0544/ΑΣ1033/Μ.5966 2007-02-20
Καθορισμός Περιεχομένου Σπουδών των Τμημάτων α) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου β) Δασοπονίας γ) Διοίκησης Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων δ) Φυτικής Παραγωγής ε) Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων στ) Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας ζ) Ζωϊκής Παρ [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/285 1999-11-15
Ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. Προεδρικό Διάταγμα 1999/82 1999-05-11
Ίδρυση Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του. Προεδρικό Διάταγμα 1999/92 1999-05-21
Πρόληψη τραυματισμών που προκαλούνται από αιχμηρά αντικείμενα στο νοσοκομειακό και υγειονομικό τομέα σε συμμόρφωση με την οδηγία 2010/32/ΕΕ του Συμβουλίου, της 10ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 134/66 της 01.06.2010). Προεδρικό Διάταγμα 2013/6 2013-01-21
Σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για τη βελτίωση της προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες σε συμμόρφωση με την οδηγία 1999/92/ΕΚ της 16ης Δεκεμβρίου 1999 [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/42 2003-02-21
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Ιταλικής Επιτροπής για την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. (Αθήνα, 22.7.1999). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ692/Μ.5031 2001-09-26
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης των φυσικών και ανθρωπογενών καταστροφών. Νόμος 2001/2951 2001-10-22
Υπαίθριο εμπόριο και άλλες διατάξεις. Νόμος 1995/2323 1995-07-13
Προστασία και διαχείριση των υδάτων - Εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000. Νόμος 2003/3199 2003-12-09
Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, των χρησιμοποιημένων ανταλλακτικών τους και των απενεργοποιημένων καταλυτικών μετατροπέων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/53/ ΕΚ «γι [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/116 2004-03-05
Κύρωση Πρωτοκόλλου στη Συνθήκη της Ανταρκτικής για την περιβαλλοντική προστασία μετά του σχεδίου στο Πρωτόκολλο και των συνημμένων Παραρτημάτων. Νόμος 1995/2293 1995-02-24
Κύρωση της από 14 Ιουνίου 2002 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων, κήρυξη αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και ρύθμιση λοιπών θεμάτων για την εκτέλεση του Ολυμπιακού έργου της Μαραθώνιας διαδρομής» (ΦΕΚ 139 Α~). Νόμος 2002/3069 2002-11-29
Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 1997/2516 1997-08-08
Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας από επικίνδυνες και επιβλαβείς ουσίες, 2000. Νόμος 2003/3100 2003-01-29
Κύρωση της Τροποποίησης της Σύμβασης για τη Φυσική Προστασία του Πυρηνικού Υλικού. Νόμος 2011/3990 2011-07-13
«Έγκριση Πρακτικού επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας ΕλλάδοςΒουλγαρίας» (Σόφια, 1.12.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/5/ΑΣ82/Μ.4539 1996-05-24
Τροποποίηση και συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ 16/1989 "Κανονισμός λειτουργίας Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και των Τοπικών Γραφείων και καθήκοντα υπαλλήλων αυτών" και του Π Δ 119/1999 "Κριτήρια τοποθέτησης των εφοριακών υπαλλήλων στις θέ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2001/218 2001-07-25
Φοίτηση και Αξιολόγηση των μαθητών του Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.). Προεδρικό Διάταγμα 2016/56 2016-05-19
Κύρωση της Σύμβασης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία. Νόμος 2009/3765 2009-07-01
Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις. 1.α) Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από οποιαδήποτε πηγή, καθώ [...] Νόμος 1994/2244 1994-10-07
Έγκριση του Πρακτικού της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βρεταννικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (Αθήνα, 3.4.1988). Απόφαση 1998/Φ.0544/3/ΑΣ/312/Μ.4819 1998-08-06
Προστασία του θαλάσσιου περιβαλλοντος Προεδρικό Διάταγμα 1998/55 1998-03-20
Ίδρυση εργαστηρίων σε Τμήματα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/292 1998-09-14
Έγκριση Πρακτικών της Ελληνο-γερμανικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Πύλος, 25.6.1997. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ647/Μ.4731 1998-07-15
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και καθορισμός του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας τους. Προεδρικό Διάταγμα 1998/380 1998-11-16
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ του Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (UΝΕSCΟ) και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας αναφορικά με την ίδρυση του Κέντρου Ολοκληρωμένης και Διεπιστημονικής Διαχείρισης Υδάτιν [...] Νόμος 2018/4545 2018-06-08
Σύσταση Διεύθυνσης Υποστήριξης Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.). Προεδρικό Διάταγμα 2003/243 2003-09-17
Διοικητική οργάνωση, διάρθρωση και στελέχωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος Προεδρικό Διάταγμα 2003/165 2003-06-05
΄Ιδρυση, οργάνωση και λειτουργία Βρεφονηπιακού Σταθμού στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας. Προεδρικό Διάταγμα 2003/236 2003-09-03
Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 32/1997 (Α΄ 35), όπως αυτό ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα Π.Δ. 90/ 98 (Α΄ 82) και 330/2001 (Α΄ 219), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2001/105/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19.12.2001. Προεδρικό Διάταγμα 2003/345 2003-12-31
Ίδρυση εργαστηρίου Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2003/109 2003-04-29
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/308 2002-11-11
΄Ιδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 2002/298 2002-10-31
Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των Κλινικών Νευρολογίας και Μαιευτικής - Γυναικολογικής και των Εργαστηρίων Ακτινολογίας και Υγιεινής του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/10 2002-01-18
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Οργανισμός Διοίκησης και Διαχείρισης Πάρκου Περιβαλλοντικής Ευαισθητοποίησης Αντώνη Τρίτση» στη θέση Πύργος Βασιλίσσης. Προεδρικό Διάταγμα 2002/184 2002-07-26
Περί Ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Στρατό Ξηράς. Προεδρικό Διάταγμα 2002/181 2002-07-22
Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών κια Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2939 2001-08-06
Περί ιδρύσεως Βρεφονηπιακών Σταθμών στην Πολεμική Αεροπορία. Προεδρικό Διάταγμα 2001/157 2001-06-26
Ίδρυση Εργαστηρίων στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/148 1996-06-10
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Αλεξανδρούπολης (Ν. Έβρου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/177 1994-07-06
Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης «για την ετοιμότητα, συνεργασία και αντιμετώπιση της ρύπανσης της θάλασσας από πετρέλαιο, 1990» και άλλες διατάξεις. Νόμος 1994/2252 1994-11-18
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 78/1963 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας α [...] Προεδρικό Διάταγμα 2009/163 2009-10-01
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κω (Ν. Δωδεκανήσου). Προεδρικό Διάταγμα 1994/338 1994-10-25
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Περιστερίου (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1994/336 1994-10-25
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερκυραίων (Ν. Κέρκυρας). Προεδρικό Διάταγμα 1994/337 1994-10-25
Έγκριση των Πρωτοκόλλων της 3ης και 4ης Συνόδων της Μικτής Ελληνο-Κυπριακής Επιτροπής Οδικών Μεταφορών. Απόφαση 1997/Φ.05440/2/ΑΣ64/Μ.3895-4662 1997-02-26
Έγκριση Πρωτοκόλλου 1ης Συνόδου Μικτής Ελληνοαλβανικής Επιτροπής οδικών μεταφορών. Ιωάννινα, 23.8.1995. Απόφαση 1995/Φ.0544/2/ΑΣ690/Μ.4517 1995-11-14
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Κερατσινίου (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1995/24 1995-01-31
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων τροποποιήσεων εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως και πολεοδομικών εφαρμογών στο Δήμο Γλυφάδας (Ν. Αττικής). Προεδρικό Διάταγμα 1995/58 1995-02-27
Τροποποίηση π.δ. 207/2002 περί Κανονισμού Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Αεροπλάνα. Προεδρικό Διάταγμα 2005/143 2005-08-05
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαισίου περί Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών αυτής, αφ" ενός και της Δημοκρατίας της Κορέας, αφ" ετέρου. Νόμος 1999/2770 1999-12-13
Ίδρυση εργαστηρίων στα Τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Μηχανικών Ορυκτών Πόρων και Γενικού Τμήματος του Πολυτεχνείου Κρήτης και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1999/52 1999-03-22
΄Ιδρυση Εργαστηρίου Αρχαιομετρίας στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου και καθορισμός του εσωτερικού του κανονισμού» Προεδρικό Διάταγμα 1999/197 1999-09-03
Έγκριση του Πρώτου Πρωτοκόλλου επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν». Απόφαση 1999/Φ.0544/3/ΑΣ47/Μ.4922 1999-07-05
Κανονισμός Πτητικής Λειτουργίας Δημοσίων Αερομεταφορών - Ελικόπτερα. Προεδρικό Διάταγμα 2003/211 2003-07-02
Εξομοιωτές πτήσεων αεροπλάνων. Προεδρικό Διάταγμα 2003/208 2003-07-01
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Ουγγρικής Δημοκρατίας για τη συνεργασία και την αμοιβαία παροχή βοήθειας στον τομέα της πρόληψης και εξάλειψης των συνεπειών των φυσικών και ανθρωπογενών κατα [...] Νόμος 2002/2998 2002-04-08
Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/57/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Ιουνίου 2008, σχετικά με τη διαλειτουργικότητα του κοινοτικού σιδηροδρομικού συστήματος (ΕΕ L 191/1 της 18.7.2008), [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/104 2010-10-12
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Μάλτας στον τομέα της πολιτικής προστασίας. Νόμος 2002/3081 2002-12-16
Τροποποίηση και συμπλήρωση των Π.Δ/των 320/1908 (ΦΕΚ 149 Α"), 64/1990 (ΦΕΚ 30 Α"), 410/1990 (ΦΕΚ 161 Α"), 92/1991 (ΦΕΚ 43 Α"), περί οργανικών διατάξεων του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβέρνησης. . Προεδρικό Διάταγμα 1992/57 1992-02-21
Ίδρυση Κλινικών και Εργαστηρίων σε Τμήματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1996/286 1996-08-27
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Αιγυπτιακής Επιτροπής Επιστηµονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας για την περίοδο 2006-2008» (Αθήνα, 21 Δεκεµβρίου 2006). Απόφαση 2008/Φ.0544/Μ.5987/ΑΣ.83 2008-05-05
Μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου και μετονομασία Τμημάτων Τ.Ε.Ι. Προεδρικό Διάταγμα 2009/9 2009-02-09
Κύρωση της Σύμβασης για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακά πλαίσια. Νόμος 1997/2540 1997-12-15
Αξιολόγηση του έργου των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Προεδρικό Διάταγμα 1993/320 1993-08-25
Τροποποίηση και συμπλήρωση Αναλυτικών Προγραμμάτων Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 1993/451 1993-10-08
Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 396/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας» (Α" 172). Προεδρικό Διάταγμα 1995/189 1995-05-31
Αναλυτικό πρόγραμμα του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/377 1995-10-10
Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προστασία της αρχαιολογικής κληρονομιάς (αναθεωρημένη). Νόμος 2005/3378 2005-08-19
Τροποποίηση του Π.Δ. 395/94 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (220/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/63/ΕΚ του Συμβουλίου. Προεδρικό Διάταγμα 1999/89 1999-05-13
Σύσταση ινστιτούτου ναυτικής κατάρτισης με την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Α.Ε.» και άλλες διατάξεις. Νόμος 2006/3490 2006-10-02
Αντικατάσταση της 73537/1438/1995 κοινής υπουργικής απόφασης «Διαχείριση των ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών που περιέχουν ορισμένες επικίνδυνες ουσίες» (Β΄ 781) και 19817/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Τροποποίηση της 73537/1995 κοινής υπουργική [...] Προεδρικό Διάταγμα 2004/115 2004-03-05
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα συνδεόμενα με ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2009/125/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τροποποίηση του Π.Δ. 32/2010 (ΦΕΚ Α 70). Προεδρικό Διάταγμα 2011/7 2011-02-11
Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια και τροποποίηση των ΠΔ 335/1993 (ΦΕΚ 143/Α/93), 178/1998 (ΦΕΚ 131/Α/1998) και της ΚΥΑ Δ6/Β/17682 (ΦΕΚ 1407/Β/2001) σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/32/ΕΚ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2010/32 2010-05-14
Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2001/2881 2001-02-06
Αναλυτικό πρόγραμμα Μαθηματικών των Δ", Ε" και ΣΤ" τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/314 1995-08-22
Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ «για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί [...] Προεδρικό Διάταγμα 2007/51 2007-03-08
Προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, κατάρτιση δασολογίου, ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3208 2003-12-24
Κανονισμός Πτυχίων Προσωπικού Πιστοποίησης Συντήρησης Αεροσκαφών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/54 2002-03-13
Κύρωση της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία και τη χρήση των διασυνοριακών υδάτων και των διεθνών λιμνών. Νόμος 1996/2425 1996-07-04
Κύρωση της Σύμβασης - Πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές. Νόμος 1994/2205 1994-04-15
Κύρωση της Συμφωνίας - Πλαίσιο Συνεργασίας με τελικό στόχο την προετοιμασία σύνδεσης πολιτικού και οικονομικού χαρακτήρα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών-Μελών της αφ"ενός και της Δημοκρατίας της Χιλής αφ" ετέρου. Νόμος 1998/2587 1998-03-16
Ζώα συντροφιάς, αδέσποτα ζώα συντροφιάς και άλλες διατάξεις. Νόμος 2003/3170 2003-07-29
Σύσταση Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότηταςκαι Ανάπτυξης. Νόμος 2011/3912 2011-02-17
Έγκριση Πρακτικού της συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Βουλγαρικής Επιτροπής εμπειρογνωμόνων προετοιμασίας κοινής πρότασης προς τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες σχετικής με την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων των διασυνοριακώ [...] Απόφαση 1992/1/08.04.1992 1992-04-08
Σύστημα προστασίας και ασφάλισης της αγροτικήςδρα­στηριότητας. Νόμος 2010/3877 2010-09-20
(1) Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 78/1988 «Καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας συνεργείων συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων καθώς και της διαδικασίας χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 1996/38 1996-02-16
Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/17 1996-01-18
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για την επιθαλάσσια αρωγή, 1989. Νόμος 1996/2391 1996-03-21
Οργανισμός του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών (Θ.Χ.Π. Παιδιών Αθηνών) Προεδρικό Διάταγμα 2009/156 2009-10-01
Κύρωση Σύμβασης για την πυρηνική ασφάλεια. Νόμος 1997/2480 1997-05-14
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ρουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής συνεργασίας» (Αθήνα, 14.12.1994). Απόφαση 1995/Φ.0544/5/ΑΣ139/Μ.4415 1995-04-14
Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού. Προεδρικό Διάταγμα 1998/175 1998-06-16
Τροποποίηση διατάξεων Π. Δ/τος 50/2001 «Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα». Προεδρικό Διάταγμα 2003/347 2003-12-31
Αποκατάσταση, προστασία και ανάδειξη του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος των νησιών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αιγαίου. Νόμος 2003/3201 2003-12-09
Σύσταση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία ΕΠΑΝΟΔΟΣ. Προεδρικό Διάταγμα 2003/300 2003-11-05
Κύρωση της Συμφωνίας Πολιτικού Διαλόγου και Συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των Κρατών - Μελών της, αφ’ ενός, και των Δημοκρατιών της Κόστα Ρίκα, του Ελ Σαλβαδόρ, της Γουατεμάλας, της Ονδούρας, της Νικαράγουας και του Παναμά, αφ’ ετέ [...] Νόμος 2011/3947 2011-04-05
Κύρωση της Διεθνούς Συμφωνίας του 2006για την Τροπική Ξυλεία. Νόμος 2011/3970 2011-05-26
Τροποποίηση Π.Δ/τος 69/88 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων» (ΦΕΚ 28 τ. Α"), όπως τροποποιήθηκε. Προεδρικό Διάταγμα 1992/167 1992-05-18
Έγκριση του Πρακτικού της 25ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο-Γαλλικής Επιτροπής για συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Αθήνα, 20.11.2001 Απόφαση 2002/Φ.0544/2/ΑΣ937/Μ.5332 2002-03-06
Τροποποίηση του π.δ. 37/1992 «Οργανισμός Σχολής Ελικοπτέρων Ναυτικού» (Α΄ 17). Προεδρικό Διάταγμα 2014/5 2014-01-14
Αξιολόγηση των μαθητών του Γυμνασίου, συμπλήρωση διατάξεων περί απουσιών των μαθητών Γυμνασίων, λήξη μαθημάτων στο Γυμνάσιο και λοιπές διατάξεις. Προεδρικό Διάταγμα 2014/39 2014-03-28
Προσαρμογή του ελληνικού δικαίου στην Οδηγία 2008/106/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Νοεμβρίου 2008 για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών και της Οδηγίας 2012/35/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίο [...] Προεδρικό Διάταγμα 2014/119 2014-09-08
Προσαρμογή στην Οδηγία 98/44/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την έννομη προστασία των βιοτεχνολογικών εφευρέσεων. Προεδρικό Διάταγμα 2001/321 2001-10-01
Έγκριση του Μνημονίου κατανοήσεως της Τετάρτης Υπουργικής Συνόδου της Τριμερούς συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Αθήνα, 8 Μαρτίου 2001. Απόφαση 2001/Φ.0544/3/ΑΣ273/Μ.5240 2001-10-17
"Προστασία των ζώων στα εκτροφεία", σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/58/Ε.Κ. του Συμβουλίου και σε εκτέλεση της Απόφασης 2000/50/Ε.Κ. της Επιτροπής. Προεδρικό Διάταγμα 2001/374 2001-10-22
Ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών σύμφωνα με την Οδηγία 94/58/ΕΚ/22.11.94 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προεδρικό Διάταγμα 1996/210 1996-07-22
Απόφαση 2292 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε. σχετικά με τη Λιβύη. Απόφαση 2016/Φ.3440/ΑΣ40092 2016-09-16
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 19/95 «προσαρμογή της νομοθεσίας προς την οδηγία 91/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29ης Ιουλίου 1991, για την άδεια οδήγησης (Α" 15). Προεδρικό Διάταγμα 1997/87 1997-05-14
Κύρωση της Σύμβασης για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών. Νόμος 2009/3747 2009-02-19
Αναφορές των πλοίων που καταπλέουν σε ή αποπλέουν από Ελληνικούς λιμένες και μεταφέρουν επικίνδυνα ή ρυπογόνα φορτία, σύμφωνα με την οδηγία 93/75/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993. Προεδρικό Διάταγμα 1994/346 1994-10-31
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 “Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης”» (Α΄ 66), [...] Προεδρικό Διάταγμα 2012/78 2012-06-14
Αξιολόγηση των μαθητών των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων των Γυμνασίων για την πιλοτική εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών. Προεδρικό Διάταγμα 2012/47 2012-04-27
Εθνικός κατάλογος επαγγελματικών ασθενειών, σε συμμόρφωση με τη Σύσταση της Επιτροπής 2003/670/ΕΚ της 19.09.2003, «Σχετικά με τον ευρωπαϊκό κατά­λογο των επαγγελματικών ασθενειών» (ΕΕ L 238/ 25.9.2003). Προεδρικό Διάταγμα 2012/41 2012-04-19
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για την ημερήσια δημιουργική απασχόληση υγιών βρεφών και νηπίων από μητέρες. Προεδρικό Διάταγμα 1993/348 1993-09-09
Καθορισμός διαδικασίας και τρόπου διεξαγωγής διαγωνισμού για πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου ΠΕ και ΤΕ Διοικητικού στο Υπουργείο Εξωτερικών. Προεδρικό Διάταγμα 2008/122 2008-09-09
Καθορισμός αρμοδιοτήτων που διατηρούνται από τον Υπουργό και τις περιφερειακές υπηρεσίες διανομαρχιακού επιπέδου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων. Προεδρικό Διάταγμα 1993/28 1993-02-05
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Ουγγρικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 3 Ιουνίου 1994. Απόφαση 1995/Φ.0544/4/ΑΣ67/Μ.4392 1995-05-30
(1) Ρύθμιση αλιείας οστράκων στους Κόλπους Καλλονής και Γέρας του Νομού Λέσβου. Προεδρικό Διάταγμα 1995/17 1995-01-26
Κύρωση της Σύμβασης Πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον έλεγχο του καπνού. Νόμος 2005/3420 2005-12-06
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2001/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 4ης Απριλίου 2001 "για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών" και της Οδηγίας 2003/103/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβου [...] Προεδρικό Διάταγμα 2005/89 2005-05-31
Ίδρυση τμημάτων στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Προεδρικό Διάταγμα 1999/204 1999-09-06
Ίδρυση τμημάτων στο Χαροκόπειο Α.Ε.Ι. Οικιακής Οικονομίας. Προεδρικό Διάταγμα 1999/210 1999-09-06
Εσωτερικός κανονισμός Κλινικών και Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Προεδρικό Διάταγμα 1999/141 1999-07-12
Ίδρυση Ενορίας του Ιερού Ναού Παναγίας Ελευθερώτριας, στην περιοχή Άνω Καλλιθέα, του Δήμου Ρεθύμνης, του Νομού Ρεθύμνης, της Ιεράς Μητροπό­λεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου. Προεδρικό Διάταγμα 2006/152 2006-08-03
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας (ΔΕΙ). Νόμος 2006/3441 2006-02-27
Ίδρυση Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο. Προεδρικό Διάταγμα 2006/125 2006-07-07
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Βορειοδυτική Πελοπόννησος». Νόμος 2018/4527 2018-03-16
Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 49/2005 «Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 «Δημιουργία κοινοτικού συστήματος παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων και ενημέρωσης» (Α΄ 66), σ [...] Προεδρικό Διάταγμα 2011/17 2011-03-04
Καθορισμός τελών υπέρ του Λογαριασμού Επιθεωρήσεων και τρόπος είσπραξης και διαχείρισης αυτών. Προεδρικό Διάταγμα 2002/375 2002-12-20
Έγκριση των Πρακτικών της 16ης και 17ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Γκρενόμπλ, 13.11.1992 και Μέτσοβο, 25.10.1993 αντίστοιχα). Απόφαση 1994/Φ.0544/5/ΑΣ142/4303/4290 1994-04-18
Δημοσίευση της 917 (1994) απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Απόφαση 1994/Φ.3141/ΑΣ475 1994-06-28
Ρυθμιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νομοθέτησης. Νόμος 2012/4048 2012-02-23
Για την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2005/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με τη ρύπανση από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων, περιλαμβανομένων των ποινικών κυ [...] Νόμος 2012/4037 2012-01-30
Καθορισμός προδιαγραφών για τη δημιουργία αυτοκινητοδρομίων. Προεδρικό Διάταγμα 2007/14 2007-01-22
Επιθεωρητές Πτητικών Μέσων και Προτύπων του Σώματος Επιθεωρητών Ασφαλείας Πτήσεων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Προεδρικό Διάταγμα 2005/147 2005-08-17
Για την τροποποίηση του Ν. 2246/94 (Φ.Ε.Κ. 172 Α΄) και του Προεδρικού Διατάγματος 40/96 (Φ.Ε.Κ. 276Α) σε συμμόρφωση προς την οδηγία 97/51/εκ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση των οδηγιών 90/387/ Ε.Ο.Κ. και 92/4 [...] Προεδρικό Διάταγμα 1999/156 1999-07-29
Αριθ. Φ.0544/5/ΑΣ 13/Μ. 4900 Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 6ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοσλαβικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Μπρατισλάβα, 12.10.1998. Απόφαση 1999/1/25.10.1999 1999-10-25
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 22ης Συνάντησης της Μικτής Ελληνο - Γαλλικής Επιτροπής για την συνεργασία σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Παρίσι, 18.11.1998. Απόφαση 1999/Φ.0544/2/ΑΣ19/Μ.4932 1999-02-18
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Αλβανίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προστασία και Αειφόρο Ανάπτυξη της Περιοχής του Πάρκου Πρεσπών. Νόμος 2017/4453 2017-02-20
«Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας», Αθήνα, 13.1.1998. Απόφαση 1998/Φ.0544/5/ΑΣ225/Μ.4792 1998-10-01
Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις. Νόμος 2015/4327 2015-05-14
Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα τον παιδιού. Νόμος 1992/2101 1992-12-02
Έλεγχος των πλοίων από το κράτος λιμένα, σύμφωνα με την Οδηγία 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2011/16 2011-03-04
Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις. Νόμος 2011/3937 2011-03-31
Κύρωση Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα. Νόμος 1994/2204 1994-04-15
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Προεδρικό Διάταγμα 2018/18 2018-02-23
Κύρωση της Συμφωνίας για την εφαρμογή των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με το Δίκαιο της Θάλασσας της 10ης Δεκεμβρίου 1982, όσον αφορά στη διατήρηση και στη διαχείριση των αλληλοεπικαλυπτόμενων αποθεμάτων και άκρως μεταναστευτικών [...] Νόμος 2002/3071 2002-12-04
Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον - Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Απριλίου 2004, όπως ισχύει Προεδρικό Διάταγμα 2009/148 2009-09-29
Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλειακαι άλλες διατάξεις. Νόμος 2007/3585 2007-07-05
Αδειοδότηση διαστημικών δραστηριοτήτων - Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων - Ίδρυση Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις. Νόμος 2017/4508 2017-12-22
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και των εταιρειών «Τοtal Ε&Ρ Greece Β.V.», «Εdisοn Ιnternatiοnal S.p.Α.» και «Ελληνικά Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία» για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά [...] Νόμος 2018/4525 2018-03-15
Κύρωση της από 30.12.2013 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ΚΑVΑLΑ ΟΙL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL ΑΝD GΑS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και της ως εκ τρίτου συμβαλλομένης ΕΛΛΗΝΙ [...] Νόμος 2014/4296 2014-10-02
Νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας - Αττικής και άλλες διατάξεις. Νόμος 2014/4277 2014-08-01
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με την εμπορία και τον έλεγχο των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσεως. Προεδρικό Διάταγμα 1995/455 1995-12-29
Κύρωση της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης Νόμος 2005/3341 2005-05-18
Τροποποίηση του Π.Δ. 210/96 (Α 165) σύμφωνα με την Οδηγία 98/35/ΕΚ του Συμβουλίου της 25.5.98 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 94/58/ΕΚ σχετικά με το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών». Προεδρικό Διάταγμα 1999/295 1999-11-30
Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και τηνασφάλεια των εργαζομένων. Νόμος 2010/3850 2010-06-02
Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Γεωργίας και νομικών προσώπων εποπτείας του και άλλες διατάξεις. Νόμος 1992/2040 1992-04-23
Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις. Νόμος 1999/2742 1999-10-07
( Ιδρυση και λειτουργία Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας (Κ.Τ.Ε.) στην Πάτρα. Προεδρικό Διάταγμα 1990/233 1990-07-11
Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας που αφορά στη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφορώ [...] Νόμος 2011/3923 2011-03-09
Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις. Νόμος 2010/3840 2010-03-31
Προστασία της υγείας και ασφαλείας των εργαζομένων κατά την εργασία από κινδύνους οφειλόμενους σε χημικούς παράγοντες. Προεδρικό Διάταγμα 2001/338 2001-10-09
Κύρωση του Μνημονίου Συναντίληψης μεταξύ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Άμυνας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας που αφορά τη συνεργασία εντός του Πολυεθνικού Συντονιστικού Κέντρου Στρατηγικών Θαλασσίων Μεταφο [...] Νόμος 2016/4435 2016-11-17
Προσόντα, κριτήρια και διαδικασία πρόσληψηςαγροφυλάκων. Προεδρικό Διάταγμα 2009/132 2009-09-16
Οργανισμός του Κέντρου Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων Μαγνησίας, Κε.Σ.Α.Α. Μαγνησίας. Προεδρικό Διάταγμα 2008/169 2008-11-07
Κύρωση Σύμβασης Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, όπως τροποποιήθηκε με ανταλλαγείσες Ρηματικές Διακοινώσεις και του Διοικητικού Κανονισμού εφαρμογής της. Νόμος 1994/2259 1994-12-05
Οργανισμός Σχολής Διοίκησης και Επιτελών ΠΝ (Ο/ΣΔΕΠΝ). Προεδρικό Διάταγμα 2017/86 2017-08-11
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΝΕRGΕΑΝ ΟΙL & GΑS-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων [...] Νόμος 2018/4524 2018-03-15
Κύρωση της Σύμβασης Μίσθωσης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή «Άρτα-Πρέβεζα». Νόμος 2018/4526 2018-03-16
Κύρωση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της απερήμωσης στις χώρες εκείνες που αντιμετωπίζουν σοβαρή ξηρασία ή/και απερήμωση, ιδιαίτερα στην Αφρική. Νόμος 1997/2468 1997-03-06
Κανονισμός για την ασφαλή μεταφορά χύμα πετρελαίου χύμα υγρών χημικών και χύμα υγροποιημένων αερίων με δεξαμενόπλοια. Προεδρικό Διάταγμα 1998/146 1998-05-22
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο - ουγγρικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Βουδαπέστη, 28.5.1997). Απόφαση 1998/Φ.0544/4/ΑΣ741/Μ.4752 1998-03-09
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 15ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-βουλγαρικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. (Αθήνα, 3.12.2002). Απόφαση 2004/Φ.0544/4/ΑΣ305/Μ.5490 2004-02-09
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις των Οδηγιών 2001/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαΐου 2001, 1999/46/ΕΚ, 98/63/ΕΚ, 98/21/ΕΚ, 93/16/ΕΟΚ, που αφορούν το επάγγελμα του ιατρού. Προεδρικό Διάταγμα 2004/38 2004-02-09
Οργάνωση και λειτουργία της Υπηρεσίας Εναέριων Μέσων του Πυροσβεστικού Σώματος. Προεδρικό Διάταγμα 2004/177 2004-08-09
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας. Νόμος 2004/3235 2004-02-18
Τροποποΐηση των διατάξεων δευτεροβάθµιας τοπικής αυτοδιοί. κησης ν.1622 /] 986 χκαι άλλες διατάξεις Νόμος 1990/1878 1990-03-20
Διατάξεις για την παραγωγή τελικών προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης και άλλες διατάξεις. Νόμος 2018/4523 2018-03-07
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Λεττονίας για τις θαλάσσιες μεταφορές. Νόμος 2003/3101 2003-01-29
Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων των κρατών που μετέχουν στην Οικονομική Συνεργασία του Ευξείνου Πόντου (Ο.Σ.Ε.Π.) για συνεργασία στον τομέα παροχής βοήθειας έκτακτης ανάγκης και άμεσης ανταπόκρισης σε φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές. Νόμος 2003/3138 2003-04-15
Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Προεδρικό Διάταγμα 2003/118 2003-05-05
Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των Τμημάτων: α) Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων, β) Βιολογικής Γεωργίας, γ) Τεχνολογίας Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών και δ) Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας [...] Προεδρικό Διάταγμα 2003/312 2003-11-19
Απόφαση 2240 (2015) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας. Απόφαση 2015/Φ.3440/ΑΣ52417 2015-12-10
Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009. Προεδρικό Διάταγμα 2011/103 2011-11-07
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Επιτελικής Μονάδας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Προεδρικό Διάταγμα 2011/79 2011-09-08
Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2008/96/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τη διαχείριση της ασφάλειας των οδικών υποδομών. Προεδρικό Διάταγμα 2011/104 2011-11-07
Εφαρμογή της απόφασης 1737 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.). Προεδρικό Διάταγμα 2011/10 2011-02-22
Κύρωση της Συμφωνίας για τις Θαλάσσιες Μεταφορές μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης του Βασιλείου του Μπαχρέιν Νόμος 2011/3950 2011-04-12
Έγκριση προγράμματος για την πολιτιστική εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας για τα έτη 2001 - 2004 (Αμμάν, 4.7.2001). Απόφαση 2002/Φ.0544/3/ΑΣ658/Μ.5300 2002-03-05
Οργανωτικά θέματα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ρυθμίσεις προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων και άλλες διατάξεις. Νόμος 2002/2984 2002-01-31
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 7ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Σλοβακικής Επιτροπής για την επιστήμη και την τεχνολογία. Αθήνα, 6.7.2001. Απόφαση 2002/Φ.0544/4/ΑΣ670/Μ.5292 2002-02-26
Βελτιώσεις της ποινικής νομοθεσίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμετώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας των ανηλίκων. Νόμος 2010/3860 2010-07-12
Σύσταση, οργάνωση και λειτουργία νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Φορέας Διαχείρισης και Ανάπλασης του ποταμού Κηφισού Αττικής και των παραχειμμάρων του». Προεδρικό Διάταγμα 2002/346 2002-11-28
Κανονισμός για την πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από τα λύματα των πλοίων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/400 1996-12-06
Έγκριση του Πρωτοκόλλου της 8ης Συνόδου της Μικτής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Πεκίνο, 16.10.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/2/ΑΣ778/Μ.5179 2001-09-26
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 1ης Συνόδου της Μικτής Ελληνοαρμενικής Επιτροπής επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας. (Αθήνα, 17.10.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ793/Μ.4522 1996-07-30
Έγκριση Πρακτικού 19ης Συνόδου της Ελληνο-Γαλλικής Μικτής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνικής συνεργασίας (Ηράκλειο, 7.11.1995). Απόφαση 1996/Φ.0544/4/ΑΣ821/Μ.4530 1996-01-18
Όροι εκμίσθωσης του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. Προεδρικό Διάταγμα 1996/127 1996-05-29
Έγκριση Πρωτοκόλλου της 3ης Συνόδου της Μικτής Ελληνορουμανικής Επιτροπής Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας (Βουκουρέστι, 6.7.2000). Απόφαση 2001/Φ.0544/4/ΑΣ532/Μ.5150 2001-04-12
Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργικού Συμβουλίου της Ουκρανίας για την εμπορική ναυτιλία. Νόμος 2001/2967 2001-12-06
Περί εγκρίσεως εισαγωγής κεφαλαίων από το εξωτερικό βάσει του Ν.Δ. 2687/1953 από τις εταιρείες ΗΟCΗΤΙΕF ΑΚΤΙΕΝGΕSΕLLSCΗΑFΤ VΟRΜ. GΕΒR. ΗΕLFΜΑΝΝ, ΑΒΒ CΑLΟR ΕΜΑG SCΗΑLΤΑΝLΑGΕΝ ΑG, Η. ΚRΑΝΤΖ-ΤΚΤ GΜΒΗ και FLUGΗΑFΕΝ ΑΤΗΕΝ-SΡΑΤΑ ΡRΟJΕΚΤGΕSΕLLSCΗΑFΤ ΜΒΗ. Προεδρικό Διάταγμα 1996/267 1996-08-21
Σύσταση Οικονομικών Επιθεωρήσεων Προεδρικό Διάταγμα 1996/211 1996-07-22
Απόφαση 2317 (2016) του Συμβουλίου Ασφαλείας Ο.Η.Ε σχετικά με τη Σομαλία. Απόφαση 2016/Φ.3460/ΑΣ59538 2016-12-30
Κύρωση Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας. Νόμος 1997/2495 1997-05-16
Κύρωση του Πρωτοκόλλου των τροποποιήσεων στη Διεθνή Σύμβαση για το Διεθνή Υδρογραφικό Οργανισμό. Νόμος 2008/3694 2008-08-25
Ίδρυση Τμήματος Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Προεδρικό Διάταγμα 2009/170 2009-10-02
Κοινοί κανόνες και πρότυπα για τους Οργανισμούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών σύμφωνα με την οδηγία 94/57/ΕΚ του συμβουλίου της 22 Νοεμβρίου 1994. Προεδρικό Διάταγμα 1997/32 1997-03-14